Nødsygeprøvebekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af nødsygeprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af visse sygeprøver i sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 639 af 18. maj 2020

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

I sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 aflyses sygeprøver for elever, der på grund af sygdom ikke har deltaget i en prøve i sommerterminen i skoleåret 2019/20.

Stk. 2 Afsluttende standpunktskarakterer, herunder afsluttende standpunktskarakterer efter § 3, træder i afsluttende fag, hvor sygeprøven er aflyst efter stk. 1, i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste sygeprøver, og er derved ophøjet til prøvekarakterer.

§ 2

Aflysning af sygeprøver efter § 1, stk. 1, omfatter dog ikke sygeprøver for elever, kursister m.v. der i sommerterminen på grund af sygdom ikke har deltaget i følgende prøver:

 • 1) Prøver, jf. § 7 i nødprøvebekendtgørelsen, i fag, hvor eleven efter reglerne om merit er fritaget for undervisning i faget i et omfang, der ikke gør det muligt for underviseren at afgive en afsluttende standpunktskarakter.

 • 2) Prøver for selvstuderende, jf. § 8, stk. 1, i nødprøvebekendtgørelsen.

 • 3) Sygeprøver og omprøver, jf. § 9 i nødprøvebekendtgørelsen,

  • a) i almen studieforberedelse, den afsluttende prøve i studieområdet og studieområdeprojektet og

  • b) for elever og tidligere elever på den toårige uddannelse til hf-eksamen og for tidligere kursister på hf-enkeltfag, gymnasiale suppleringskurser, supplerende overbygningsforløb og gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere.

 • 4) Prøver, jf. § 10, stk. 1, i nødprøvebekendtgørelsen,

  • a) for elever på uddannelserne til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen, der i medfør af en afgørelse i henhold til institutionens lokale studie- og ordensregler er blevet henvist til at aflægge prøve i sommerterminen 2020 i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin,

  • b) for elever og kursister, der er blevet bortvist fra en prøve, og som skulle have aflagt den pågældende prøve på ny i sommerterminen 2020, og

  • c) for elever i tekniske eux-forløb, der havde planlagt at aflægge den større skriftlige opgave i sommerterminen 2020.

Stk. 2 Mundtlige sygeprøver efter stk. 1 kan afholdes med intern censur.

Stk. 3 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan i ganske særlige tilfælde fravige reglerne i stk. 1 og 2 i forhold til den enkelte elev, når dette er nødvendigt som følge af de foranstaltninger, som elevens institution skal træffe som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

§ 3

For elever på den toårige uddannelse til hf-eksamen afgiver institutionen hurtigst muligt efter elevens sygemelding afsluttende standpunktskarakter i det fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skulle have været til sygeprøve i, hvis prøven ikke var aflyst efter § 1, stk. 1.

Stk. 2 Den afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 skal udtrykke graden af elevens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder i undervisningen før nødlukningen og i nødundervisningen. I helhedsvurderingen indgår endvidere en individuel faglig vurderingssamtale med eleven. Denne samtale indgår som en del af nødundervisningen.

§ 4

For en elev i en gymnasial uddannelse eller i gymnasiale fag i eux-forløb, der efter § 1, stk. 1, ikke skal aflægge mundtlig sygeprøve i studieretningsprojektet, studieområdeprojektet eller erhvervsområdeprojektet, foretager institutionen en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene. Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste prøve.

§ 5

En karakter, der efter § 1, stk. 2, eller § 4 er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Stk. 2 Eksamensbeviser og prøvebeviser, der udfærdiges til elever på baggrund af karakterer, der efter reglerne i denne bekendtgørelse er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

§ 6

En elev eller kursist kan, i den udstrækning andet ikke følger af lovgivningen, klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens eller skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2 En klage efter stk. 1 stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen eller skolen. Klagen skal være modtaget af institutionen eller skolen senest fem kalenderdage, efter at eleven eller kursisten har modtaget den afgørelse, som eleven eller kursisten klager over.

Stk. 3 Hvis institutionen eller skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven eller kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen eller skolen en udtalelse i sagen. Eleven eller kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem kalenderdage at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens eller skolens udtalelse. Institutionen eller skolen sender klagen, sin udtalelse samt elevens eller kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest to kalenderdage efter, at institutionen eller skolen har modtaget bemærkningerne fra eleven eller kursisten eller efter udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

§ 7

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til at varetage ministerens opgaver og udøve ministerens beføjelser efter bekendtgørelsen.

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2020.