Nødundervisningsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af nødundervisningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 2368 af 10. december 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Nødundervisning
§ 1

En beslutning efter loven om at gennemføre nødundervisning kan kun træffes, hvis kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse konkret vurderer, at ikke alle elever, kursister eller deltagere på skolen eller institutionen kan modtage den almindelige undervisning som følge af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven. Skolen eller institutionen kan alene iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger til opfyldelse af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven vil kunne give alle sine elever, kursister eller deltagere almindelig undervisning.

§ 2

En skole eller institution, der efter loven skal gennemføre nødundervisning, tilrettelægger og gennemfører så meget af denne, som det efter den eller de iværksatte foranstaltninger efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven og efter de lokale forhold er muligt, med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 I den udstrækning skolen eller institutionen er lukket i medfør af en eller flere foranstaltninger efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven for eleven, kursisten eller deltageren, tilrettelægger og gennemfører skolen eller institutionen sin nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og eleven, kursisten eller deltageren. I det omfang elever, kursister eller deltagere, der er afskåret for at bo på et skolehjem eller kostafdeling, der er lukket i medfør af regler som nævnt i 1. pkt., ikke ønsker at deltage i nødundervisning efter stk. 1, gælder 1. pkt., hvis eleven, kursisten eller deltageren derved ville have mere end fem kvarters transporttid til og fra skolens eller institutionens nødundervisning efter stk. 1.

§ 3

Lederen af skolen eller institutionen skal i den daglige tilrettelæggelse af nødundervisningen arbejde tæt sammen med skolens eller institutionens øvrige ledere, pædagoger, undervisere og andre medarbejdere om, at alle udfolder enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, for i videst mulige omfang, praktisk og pædagogisk, at afbøde de afledte virkninger på elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og gennemførelse af igangværende skolegang, uddannelse eller kursus, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Stk. 2 Målet med de i stk. 1 nævnte bestræbelser er, at der i den nødundervisning, som gives med samlet fysisk tilstedeværelse, sker en fleksibel og gradvis indfasning af den almindelige undervisning, som skolen eller institutionen skal give igen, når pligten til efter loven at give nødundervisning ophører, og af de regler i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for den almindelige undervisning.

Stk. 3 Skolens eller institutionens leder er ansvarlig for nødundervisning over for kommunalbestyrelsen, henholdsvis bestyrelsen efter de almindelige regler herom.

§ 4

Skolen eller institutionen tilrettelægger al nødundervisning efter loven, jf. §§ 1 og 2, efter den enkelte elevs, kursists eller deltagers behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever, kursister og deltagere med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede elever samt elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Det gælder også andre elever, kursister og deltagere, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

§ 5

Elever, kursister og deltagere har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, hvis de har pligt til at deltage aktivt i den almindelige undervisning, som nødundervisningen erstatter.

Stk. 2 Skolen eller institutionen registrerer elevers, kursisters og deltageres manglende aktive deltagelse i den nødundervisning, som de har pligt til at deltage i. Denne registrering tilrettelægger skolen eller institutionen selv, idet der her tages hensyn til behovet for, at eleverne, kursisterne og deltagerne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnligt elever m.v., der i denne situation er særligt udsatte.

§ 6

Skolen eller institutionen skal give fornøden vejledning og bistand til forældre til mindreårige modtagere af nødundervisning eller til andre relevante personer, så forældrene eller de andre relevante personer kan understøtte nødundervisningen, herunder i anvendelse af læremidler. Dette gælder navnligt forældre, der ikke kan dansk eller er i en socialt udsat situation.

§ 7

Skolen eller institutionen skal efter anmodning fra en anden skole eller institution i fornødent omfang yde denne bistand med at gennemføre nødundervisning efter loven.

§ 8

Ingen bestemmelser i lovgivningen for den pågældende undervisning, skole eller institution er til hinder for at gennemføre nødundervisning efter loven.

§ 9

Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.

Stk. 2 Når pligten efter loven til at give nødundervisning ophører, skal skolen eller institutionen ikke give erstatningsundervisning til elever, kursister eller deltagere. Skolens eller institutionens leder vurderer, om der for en eller flere elever, kursister eller deltagere undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

Særlige regler om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse
§ 10

Den nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere, som skoler eller institutioner tilrettelægger og gennemfører efter § 2, kan blandt andet omfatte fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven, kursisten eller deltageren får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren.

Stk. 2 Skolen eller institutionen skal gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til de børn og unge, som skal have nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse, og som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til den undervisning, der som følge af lukning af skolen eller institutionen ikke kan gives på skolen eller institutionen.

§ 11

Den nødundervisning, der efter § 2, stk. 2, i det hele skal gives uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere, omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af underviser og elever, kursister eller deltagere.

Stk. 2 I ganske særlige tilfælde gennemfører skolen eller institutionen, uanset om nødundervisningen efter § 2, stk. 2, i det hele skal gives uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere, praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie- og værkstedsaktiviteter, hvis det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt. Det kan f.eks. være hensynet til optagelse til videre uddannelse. En gennemførelse af undervisningen på skolen eller institutionen efter 1. pkt. forudsætter, at det kan ske inden for de rammer, der følger af en eller flere foranstaltninger efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven.

Beviser
§ 12

Beviser, der er udfærdiget eller udfærdiges til elever, kursister og deltagere efter hidtil gældende eller gældende regler om muligheden for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer og ophøjelse af disse til prøvekarakter som følge af aflysning af prøver efter regler, som er eller har været fastsat i medfør af loven, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Tilskud
§ 13

Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til skoler og institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen, berøres ikke af, at skoler og institutioner gennemfører eller har gennemført nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning. Det samme gælder, hvis skolen eller institutionen som følge af lukning i medfør en eller flere foranstaltninger efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven, som træffes som led i forebyggelse af afhjælpning i forbindelse med covid-19, ikke kan erstatte den almindelige undervisning med nødundervisning og derfor er nødsaget til at aflyse den allerede planlagte undervisning, dog alene i den udstrækning der er givet bindende tilmelding til denne undervisning.

Ydelser til elever m.v. og arbejdsgivere
§ 14

Retten efter Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning til ydelser til elever, kursister, deltagere og arbejdsgivere berøres ikke af, at almindelig undervisning erstattes eller er erstattet af nødundervisning.

§ 15

Uanset betingelserne i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og i lov om erhvervsuddannelser udbetales ydelserne i henhold til loven til arbejdsgivere, skoler, institutioner eller elever, for så vidt angår elever, der er omfattet af eller har været omfattet af en lukning af skolen eller institutionen. Merudgifter efter 1. pkt. finansieres efter de almindelige regler for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser.

Ikrafttræden
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1795 af 9. september 2021 om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 ophæves.