Bekendtgørelse om visse økonomiske kompensationsordninger m.v. i skoleåret 2020/2021 på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 237 af 22. februar 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Tilskud til nedsættelse af egenbetaling for kostophold
§ 1

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder efter ansøgning tilskud helt eller delvist til nedsættelse af egenbetaling for kostophold for den periode fra den 4. januar 2021, hvor skolen eller institutionen er eller har været lukket som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 ydes til følgende skoler og institutioner:

 • 1) Efterskoler og frie fagskoler, jf. lov om efterskoler og frie fagskoler.

 • 2) Friskoler og private grundskoler med kostafdelinger omfattet af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 • 3) Institutioner med kostafdelinger omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 • 4) Institutioner med kostafdelinger omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

 • 5) Institutioner med kostafdelinger omfattet af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Stk. 3 Styrelsen yder tilskud efter stk. 1 for hver elev for den periode, hvor eleven har været hjemsendt fra sit kostophold på grund af skolens eller institutionens lukning som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Tilskud efter stk. 1 ydes ikke til den del af egenbetalingen, der er afholdt eller støttet direkte eller indirekte af myndigheder i Danmark, på Færøerne, i Grønland eller af udenlandske myndigheder.

Stk. 5 Størrelsen af tilskuddet efter stk. 1 svarer til skolens eller institutionens egenbetaling pr. uge for eleven (ugepris) eller skolens eller institutionens gennemsnitlige egenbetaling pr. uge (gennemsnitlige ugepris) fratrukket andet tilskud til nedsættelse af egenbetaling for den enkelte elev. Tilskuddet efter stk. 1 udgør 1.000 kr. pr. elev pr. uge, dog maksimalt 90 pct. af den konkrete egenbetaling, jf. 1. pkt.

Fravigelse af krav om mindste ugentlig elevbetaling efter lov om efterskoler og frie fagskoler
§ 2

Skoler omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler modtager uanset denne lovs § 11, stk. 2 og 4-5, statstilskud efter loven.

Stk. 2 Stk. 1 finder anvendelse i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021.

Ansøgningspulje til kompensation for tab som følge af elevers udmelding
§ 3

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder efter ansøgning fra skoler og institutioner omfattet af § 1, stk. 1, tilskud til kompensation for tabt indtægt fra statstilskud og egenbetaling per elev, der skriftligt meldes ud i den periode i skoleåret 2020/2021, hvor skolen eller institutionen er eller har været lukket som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Dette gælder dog ikke, hvis udmeldelsen sker på skolens foranledning.

Stk. 2 Tilskuddet efter stk. 1 ydes som kompensation for skolens eller institutionens faktiske afholdte udgifter, som skolen eller institutionen ikke får dækket som følge af indtægtstab fra statstilskud og deltagerbetaling, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 3 Tabt statstilskud opgøres på baggrund af det faktiske statstilskud, som den enkelte elev, der er udmeldt, ellers ville have udløst til skolen eller institutionen for den resterende uddannelsesperiode i indeværende skoleår.

Stk. 4 Tabt egenbetaling opgøres på baggrund af en generel sats på 1.500 kr. per uge per elev, eller som det faktiske tab, hvis dette er mindre end 1.500 kr. Hvis der skal betales et udmeldelsesgebyr, fratrækkes dette beløb den tabte egenbetaling. Der udbetales maksimum 75 pct. af 1.500 kr. for tabt egenbetaling.

Stk. 5 For elever på efterskoler kompenseres den statslige elevstøtte på baggrund af en generel sats på 950 kr. per uge. Der udbetales maksimum 75 pct. af 950 kr. for tabt elevstøtte pr. uge.

Stk. 6 Tilskud efter stk. 1 ydes inden for en samlet økonomisk ramme på 10 mio. kr. Hvis der ansøges om et større beløb end 10 mio. kr., reduceres skolernes tilskud efter stk. 4 og 5 i nødvendigt omfang, så der kompenseres med mindre end 75 pct.

Ansøgning og frist for ansøgning efter § 1 og § 3
§ 4

Ansøgning om tilskud skal indgives til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af institutionen eller skolen i overensstemmelse med og i den form, herunder i form af digital ansøgning, der er anvist i den til enhver tid gældende ansøgningsvejledning, der annonceres på www.stukuvm.dk. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger og den dokumentation, der fremgår af ansøgningsskemaet og vejledningen hertil.

§ 5

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsætter en frist for ansøgning om tilskud og offentliggør denne på www.stukuvm.dk.

Udbetaling og tilbagebetaling m.v . af tilskud efter § 1 og § 3
§ 6

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbetaler tilskud på baggrund af ansøgninger, der er imødekommet inden det tidspunkt, der fremgår af ansøgningsvejledningen eller snarest derefter.

Stk. 2 For meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i tilskud efter en eller flere af følgende love:

 • 1) Lov om efterskoler og frie fagskoler.

 • 2) Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 • 3) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 • 4) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

 • 5) Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Regnskabsaflæggelse og tilsyn
§ 7

Regnskab for tilskud efter denne bekendtgørelse aflægges som en del af tilskudsmodtagers ordinære årsregnskab.

§ 8

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med tilskudsordningerne.

Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. februar 2021.