Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse og forberedende voksenundervisning som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 300 af 27. februar 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Aflysning af prøver m.v.
§ 1

Som konsekvens af lukningen af skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 aflyses alle prøver på følgende uddannelser frem til og med den 31. juli 2021, jf. dog § 2, stk. 1:

  • 1) Forberedende grunduddannelse (FGU).

  • 2) Forberedende voksenundervisning (FVU).

Stk. 2 Ingen skoler eller uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, der som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 helt eller delvist holder eller har holdt lukket i medfør af § 33 eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven eller før den 1. marts 2021 i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, kan afholde nogen mundtlig, skriftlig eller anden form for prøve, der er aflyst efter stk. 1, jf. dog § 2, stk. 1.

§ 2

For deltagere i forberedende voksenundervisning afholdes følgende prøver, jf. dog stk. 2:

  • 1) FVU-dansk trin 4.

  • 2) FVU-matematik trin 2.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke en prøve, der ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt. Det er dog en forudsætning, at dette er en følge af foranstaltninger mod covid-19, som er iværksat efter § 33 eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven eller før den 1. marts 2021 i henhold til § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme eller foranstaltninger, herunder foranstaltninger, som er iværksat for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter voksenuddannelsescentret eller driftsoverenskomstparten.

Stk. 3 Hvis prøven ikke kan afholdes som planlagt, jf. stk. 2, kan deltageren vælge, om

  • 1) prøven skal udsættes til et senere tidspunkt, eller

  • 2) prøven skal aflyses.

§ 3

Hvis en prøve aflyses, jf. § 1 eller § 2, stk. 2, og stk. 3, nr. 2, finder reglerne i §§ 4-6 anvendelse. Med henblik på at sikre elevers og deltageres gennemførelse og afslutning af igangværende uddannelse under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19 fraviger og supplerer reglerne i §§ 4-6 bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om prøver og eksamen i de uddannelser, som er omfattet af bekendtgørelsen.

Forberedende grunduddannelse
§ 4

Institutionen giver sin afsluttende standpunktsbedømmelse af eleven i fag og faglige temaer, som eleven skulle have været til prøve i, såfremt prøven ikke var blevet aflyst efter § 1. I faglige temaer bedømmer institutionen eleven med bestået eller ikke bestået og i almene fag med en karakter efter 7-trinsskalaen.

Stk. 2 Den afsluttende standpunktsbedømmelse i det faglige tema skal udtrykke graden af elevens opfyldelse af de faglige mål i det relevante fagbilag. Den afsluttende standpunktsbedømmelse i de almene fag skal udtrykke graden af elevens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Forud for vurderingen af elevens opfyldelse af de faglige mål indgår en samtale med eleven. Denne samtale indgår som en del af undervisningen, herunder nødundervisningen, og tilbagemeldingen til eleven.

Stk. 3 Institutionen giver eleven en afsluttende standpunktsbedømmelse, når institutionen vurderer, at eleven fagligt ville have været klar til at gå til prøve, uanset at prøven ikke kan afholdes. Standpunktsbedømmelsen indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Forberedende voksenundervisning
§ 5

Voksenuddannelsescentret eller den driftsoverenskomstpart, der har givet undervisningen, herunder nødundervisning, afgiver afsluttende standpunktsbedømmelse med bedømmelsen bestået eller ikke bestået til deltagere i kompetencegivende fag og –trin, som er adgangsgivende til videre uddannelse, og som deltageren kunne have aflagt prøve i, såfremt prøven ikke var blevet aflyst efter § 1 eller § 2, stk. 2 og stk. 3, nr. 2.

Stk. 2 Den afsluttende standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af deltagerens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktsbedømmelsen gives. Den afsluttende standpunktsbedømmelse gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til deltagerens faglige niveau i den daglige undervisning og afleveringer i faget. I helhedsvurderingen kan en individuel faglig vurderingssamtale med deltageren indgå.

Stk. 3 Den afsluttende standpunktsbedømmelse indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på de beviser, som udstedes efter de almindelige regler herom.

Beviser
§ 6

Prøvebeviser og uddannelsesbeviser m.v. der udfærdiges til elever eller deltagere efter reglerne i §§ 4-5, har samme retsvirkning som prøvebeviser og uddannelsesbeviser m.v., der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 410 af 13. april 2020 om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 ophæves.