Nødprøvebekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Aflysning af prøver
§ 1

I sommerterminen i skoleåret 2019/20 aflyses følgende prøver efter lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, jf. dog §§ 8-11:

 • 1) Alle prøver i grundskolen, bortset fra sprogprøver efter regler fastsat i medfør af folkeskolelovens § 5, stk. 6, 3. pkt., og sprogprøver efter folkeskolelovens § 11 a.

 • 2) Alle prøver i de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb, jf. dog §§ 3-7.

 • 3) Alle prøver i hf-enkeltfag.

 • 4) Alle prøver på gymnasiale suppleringskurser (GSK).

 • 5) Alle prøver på gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

 • 6) Alle prøver på supplerende overbygningsforløb (SOF).

 • 7) Alle prøver i almen voksenuddannelse (avu).

Stk. 2 Ingen skoler eller uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, der som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 helt eller delvist holder eller har holdt lukket i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, kan afholde nogen mundtlig, skriftlig eller anden form for prøve, der er aflyst efter stk. 1, jf. dog §§ 3-12.

§ 2

Reglerne i §§ 3-22 fraviger og supplerer bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om prøver og eksamen i de uddannelser og på de kurser, der er omfattet af § 1, stk. 1. Det samme gælder bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om uddannelsesparathedsvurdering og optagelse på gymnasiale uddannelser. Formålet hermed er at sikre elevers og kursisters gennemførelse og afslutning af igangværende uddannelse eller kurser under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19.

Prøver, der alligevel afholdes i sommerterminen 2020
§ 3

I de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb afholder institutionen de prøver, der er fastsat i §§ 4-6, jf. dog § 11. Reglen i 1. pkt. gælder dog alene for elever, der efter regler om nødundervisning fastsat i medfør af loven har pligt til at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse. Reglen i 1. pkt. gælder ikke for prøver, der afholdes som sygeprøver, jf. § 9.

Stk. 2 Institutionen afholder dog uanset stk. 1, 2. pkt., prøver, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., hvis eleven ikke er udelukket fra at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse efter regler om nødundervisning fastsat i medfør af loven. Dette forudsætter, at eleven inden 1. maj 2020 skriftligt anmoder institutionen om at fastholde sin deltagelse i de pågældende prøver. Hvis eleven efter den 1. maj 2020 bliver fritaget fra at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse, er fristen for at give meddelelse efter 1. pkt. snarest muligt, dog senest dagen efter, at eleven er blevet fritaget.

Stk. 3 Institutionen giver tidligst den 4. maj og senest den 11. maj 2020 eleven meddelelse om, hvilke prøver eleven, jf. §§ 4-7 og 9-10, skal deltage i. Institutionen giver senest den 18. maj 2020 eleven meddelelse om, hvilke prøver i elevens eksamensplan der er aflyst.

§ 4

For en elev på 3. år af en treårig gymnasial uddannelse og for en elev på 2. år af en toårig uddannelse til almen studentereksamen afholdes følgende prøver i sommerterminen 2020:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk.

 • 2) Skriftlig prøve i det studieretningsfag på A-niveau, der tidsmæssigt er placeret tidligst i elevens eksamensplan. Hvis eleven ikke er udtrukket til skriftlig prøve i et studieretningsfag på A-niveau, skal eleven i stedet til skriftlig prøve i det studieretningsfag, der tidsmæssigt er placeret tidligst i eksamensplanen for den enkelte. Afsluttes alle elevens studieretningsfag uden skriftlig prøve, skal eleven i stedet til skriftlig prøve i det af elevens øvrige fag, dog ikke skriftlig dansk, der tidsmæssigt er placeret tidligst i elevens eksamensplan. Indgår en sådan udover skriftlig dansk ikke i elevens eksamensplan, afholdes alene skriftlig prøve i dansk.

 • 3) Mundtlig prøve i studieretningsprojektet eller studieområdeprojektet. Har eleven aflagt denne prøve tidligere, aflægger eleven i stedet den udtrukne mundtlige prøve, som tidsmæssigt er placeret til sidst i elevens eksamensplan.

§ 5

For en elev på 2. år af den toårige uddannelse til hf-eksamen afholdes følgende prøver i sommerterminen 2020:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk.

 • 2) Skriftlig prøve i engelsk. Har eleven allerede aflagt skriftlig prøve i engelsk, aflægger eleven i stedet den skriftlige prøve, der tidsmæssigt er placeret tidligst i elevens eksamensplan. Indgår en sådan udover skriftlig dansk ikke i elevens eksamensplan, afholdes alene skriftlig prøve i dansk.

 • 3) Mundtlig prøve i dansk.

 • 4) Den mundtlige prøve, som tidsmæssigt er placeret sidst i elevens eksamensplan. Er denne prøve mundtlig dansk, skal eleven i stedet til den prøve, som tidsmæssigt er placeret næstsidst i elevens eksamensplan.

§ 6

For en elev, der afslutter det studiekompetencegivende år i et merkantilt eux-forløb, afholdes følgende prøver i sommerterminen 2020:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk.

 • 2) Den skriftlige prøve, der tidsmæssigt er placeret først i elevens eksamensplan. Er denne prøve skriftlig dansk, skal eleven i stedet til den prøve i elevens eksamensplan, der tidsmæssigt er placeret efter skriftlig dansk. Indgår en sådan udover skriftlig dansk ikke i elevens eksamensplan, afholdes alene skriftlig prøve i dansk.

 • 3) Mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet. Har eleven aflagt denne prøve i vinterterminen, aflægger eleven i stedet den udtrukne mundtlige prøve, som tidsmæssigt er placeret til sidst i elevens eksamensplan.

Stk. 2 For en elev, der afslutter det eller de sidste gymnasiale fag m.v. i et teknisk eux-forløb, afholdes følgende prøver i sommerterminen 2020:

 • 1) Skriftlige prøver i de fag, som eleven ifølge elevens eksamensplan afslutter med skriftlig prøve. Hvis eleven ifølge eksamensplanen skal til flere end to skriftlige prøver, afholdes dog maksimalt to af disse. Det er i så fald de to prøver, der tidsmæssigt er placeret tidligst i elevens eksamensplan.

 • 2) Mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet eller eksamensprojektet. Har eleven allerede aflagt denne prøve, aflægger eleven i stedet den udtrukne mundtlige prøve, som tidsmæssigt er placeret til sidst i elevens eksamensplan.

§ 7

I de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb afholder institutionen i sommerterminen 2020 prøve i fag, hvor eleven efter reglerne om merit er fritaget for undervisning i faget i et omfang, der ikke gør det muligt for underviseren at afgive en afsluttende standpunktskarakter efter § 13, stk. 1 og 3, eller § 14, stk. 1 og 2. Mundtlige prøver efter 1. pkt. kan afholdes med intern censur.

§ 8

I fag fra uddannelser og kurser omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2-7, afholder institutionen prøver i sommerterminen 2020 for selvstuderende. De mundtlige prøver kan afholdes med intern censur. Reglen i 1. pkt. gælder alene selvstuderende, der ikke pr. 7. april 2020 var indskrevet på den uddannelse, det kursus eller tilsvarende, som det pågældende fag er en del af, og som er omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 2 Institutionen kan undlade at afholde en prøve efter stk. 1, hvis foranstaltninger i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme har medført, at

 • 1) den selvstuderende ikke har eller har haft mulighed for at deltage i et påkrævet laboratoriekursus, eller

 • 2) institutionen på grund af begrænsninger i de fysiske faciliteter på institutionen tidsmæssigt ikke kan afholde prøven i sommerterminen 2020.

§ 9

For elever på uddannelserne til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen afholder institutionen i sommerterminen 2020 sygeprøver og omprøver som følge af klager i almen studieforberedelse, den afsluttende prøve i studieområdet og studieområdeprojektet fra tidligere prøveterminer.

Stk. 2 For elever og tidligere elever på den toårige uddannelse til hf-eksamen og for tidligere kursister på hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF afholder institutionen i sommerterminen 2020 sygeprøver og omprøver som følge af klager fra tidligere prøveterminer.

Stk. 3 Mundtlige sygeprøver og mundtlige omprøver som følge af klager, jf. stk. 1 og 2, kan afholdes med intern censur.

§ 10

Følgende prøver afholdes i sommerterminen 2020:

 • 1) Prøve for elever på uddannelserne til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen, der i medfør af en afgørelse i henhold til institutionens lokale studie- og ordensregler er blevet henvist til at aflægge prøve i sommerterminen 2020 i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.

 • 2) Prøve for elever og kursister, der er blevet bortvist fra en prøve, og som skulle have aflagt den pågældende prøve på ny i sommerterminen 2020, jf. § 20, stk. 4, jf. stk. 1-3, i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser og § 7, stk. 5, jf. stk. 2, i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.

 • 3) Prøve for elever i tekniske eux-forløb, der har planlagt at aflægge den større skriftlige opgave i sommerterminen 2020.

Stk. 2 Mundtlige prøver efter stk. 1 kan afholdes med intern censur.

§ 11

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan i ganske særlige tilfælde fravige reglerne i § 3, stk. 2, og §§ 4-6 i forhold til den enkelte elev, når dette er nødvendigt som følge af de foranstaltninger, som elevens institution skal træffe som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. En sådan fravigelse kan dog ikke uden børne- og undervisningsministerens godkendelse indebære, at eleven skal aflægge færre prøver end det antal, som er fastsat i §§ 3-6 for eleven.

Stk. 2 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan i ganske særlige tilfælde fravige reglerne i §§ 7-10 i forhold til den enkelte elev, når dette er nødvendigt som følge af de foranstaltninger, som elevens institution skal træffe som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Sprogprøve i grundskolen
§ 12

En elev, der på grund af foranstaltninger i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførebare sygdomme ikke inden første skoledag i skoleåret 2020/21 har mulighed for at deltage i alle de obligatoriske sprogprøveforsøg, som eleven efter folkeskoleloven eller friskoleloven almindeligvis skal have, er ikke af den grund afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.

Stk. 2 En elev i børnehaveklasse, som er omfattet af bestemmelsen i folkeskolelovens § 11 a eller i § 1, stk. 3, i friskoleloven, og som ikke inden første skoledag i skoleåret 2020/21 har bestået sprogprøven, kan uanset folkeskolelovens § 11 a og friskolelovens § 1, stk. 3, påbegynde 1. klasse i skoleåret 2020/21, hvis elevens forældre efter samråd med skolelederen inden første skoledag i skoleåret 2020/21 anmoder skolelederen herom. Skolelederen giver hurtigst muligt og senest inden første skoledag i skoleåret 2020/21 forældrene en skriftlig bekræftelse af modtagelsen af forældrenes anmodning og af, at eleven som følge heraf påbegynder 1. klasse i skoleåret 2020/21. Skolelederen skal inden elevens sidste obligatoriske sprogprøveforsøg vejlede forældrene om reglen i 1. pkt. og efter sidste obligatoriske sprogprøveforsøg om skolelederens vurdering af, om elevens faglige niveau er tilstrækkeligt til at påbegynde undervisningen i 1. klasse, eller om det forventes at kunne blive det inden første skoledag i skoleårets 2020/21.

Stk. 3 Hvis en elev påbegynder undervisningen i 1. klasse, jf. stk. 2, skal skolen iværksætte en særlig sprogstimulerende indsats for eleven med henblik på, at elevens faglige niveau i løbet af kort tid bliver tilstrækkeligt til, at eleven kan modtage undervisningen i 1. klasse uden en fortsættelse af den særlige sprogstimulerende indsats.

Ophøjelse af afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i grundskolen, de treårige gymnasiale uddannelser, den toårige uddannelse til almen studentereksamen samt gymnasiale fag i eux-forløb
§ 13

For elever i grundskolen, de treårige gymnasiale uddannelser, den toårige uddannelse til almen studentereksamen og i gymnasiale fag i eux-forløb giver skolen eller institutionen afsluttende standpunktskarakterer i fag, som er afsluttende for eleven, (afsluttende fag) på følgende tidspunkter, jf. dog stk. 5:

 • 1) I fag eller i den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, afgives afsluttende standpunktskarakterer senest den 15. maj 2020.

 • 2) I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i, afgives afsluttende standpunktskarakterer tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020.

 • 3) I grundskolens 8. klasse afgives de afsluttende standpunktskarakterer senest den 25. juni 2020.

Stk. 2 I grundskolen træder den afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 i stedet for den sidste standpunktskarakter, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 5 og 6, og § 19 h, stk. 3.

Stk. 3 Den afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 og 2 gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder i undervisningen før nødlukningen og i nødundervisningen, og i øvrigt efter de almindelige regler herom i den enkelte uddannelse.

Stk. 4 Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i afsluttende fag, hvor prøven er aflyst, i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste prøver, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 5 Reglen i stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for afsluttende standpunktskarakterer i fag, hvor en sygeprøve eller en omprøve som følge af en klage er aflyst.

Stk. 6 Et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i grundskolen træder i stedet for den karakter, der skulle have været givet ved folkeskolens fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, og er derved ophøjet til prøvekarakter. Karakterbekendtgørelsens § 16 finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelse af standpunktskarakterer efter 1. pkt.

Stk. 7 For en elev i en gymnasial uddannelse eller i gymnasiale fag i eux-forløb, der efter § 3, stk. 1, 2. pkt., jf. blandt andet § 3, stk. 2, ikke skal aflægge mundtlig prøve i studieretningsprojektet, studieområdeprojektet eller erhvervsområdeprojektet, foretager institutionen en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene. Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste prøve.

Stk. 8 En karakter, der, jf. stk. 4-7, er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen eller skolen udsteder efter de almindelige regler herom.

Stk. 9 Reglerne i stk. 1-4, 6 og 8 finder ikke anvendelse på friskoler, private grundskoler, kurser på efterskoler, kurser på frie fagskoler eller på ungdomsskolers heltidsundervisning, hvis skolen efter meddelelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter de almindeligt gældende prøveregler, som er fastsat i medfør af folkeskoleloven, uafhængigt af § 1, stk. 1, nr. 1, ikke skulle afholde folkeskolens prøver i skoleåret 2019/20. Reglerne i stk. 1-4, 6 og 8 finder dog anvendelse på en skole, der er omfattet af 1. pkt., hvis skolen senest den 28. april 2020 skriftligt meddeler styrelsen, at den vil være omfattet af disse regler.

Midlertidig indførelse af afsluttende standpunktskarakter og andre midlertidige foranstaltninger for den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GIF og avu
§ 14

For elever og kursister i den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GIF og avu giver skolen eller institutionen eleven eller kursisten en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i fag, som normalt alene afsluttes med prøve, og som eleven eller kursisten ikke skal til prøve i, fordi prøven er aflyst. Disse standpunktskarakterer gives tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020.

Stk. 2 Den afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 skal udtrykke graden af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder i undervisningen før nødlukningen og i nødundervisningen. I helhedsvurderingen indgår endvidere en individuel faglig vurderingssamtale med eleven eller kursisten. Denne samtale indgår som en del af nødundervisningen.

Stk. 3 Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i afsluttende fag i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste prøver, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 For elever på uddannelsen til hf-eksamen fastsættes karakteren for den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfagsgruppen på følgende måde:

 • 1) For den naturvidenskabelige faggruppe fastsættes den ene karakter som et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

 • 2) For kultur- og samfundsfagsgruppen fastsættes den ene karakter som det vægtede gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i religion C, der indgår med vægten 1, samfundsfag C, der indgår med vægten 1, og historie B, der indgår med vægten 1,5. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Stk. 5 Bestemmelsen i § 16 i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelse af standpunktskarakterer efter stk. 4.

Stk. 6 En karakter, der, jf. stk. 3 og 4, er ophøjet til en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen eller skolen udsteder efter de almindelige regler herom.

Midlertidig indførelse af afsluttende standpunktskarakter og andre midlertidige foranstaltninger for GSK og SOF
§ 15

For kursister i GSK og SOF giver institutionen ved afslutningen af undervisningen kursisten en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i fag, som normalt alene afsluttes med prøve. Reglerne i § 14, stk. 2-3 og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for standpunktskarakterer efter 1. pkt.

Beviser
§ 16

Beviser, der udfærdiges til elever eller kursister efter reglerne i §§ 13-15, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Stk. 2 En kursist på hf-enkeltfag, der, jf. § 1, stk. 1, ikke kan afslutte eksamensprojektet med mundtlig prøve i forårssemesteret 2020, er uanset bestemmelserne i § 41, stk. 3, og § 47 i lov om de gymnasiale uddannelser ikke af den grund afskåret fra efter anmodning, der skal fremsættes senest den 1. februar 2021, at få udfærdiget et bevis for en sammenstykket højere forberedelseseksamen.

Stk. 3 Selvstuderende, der i medfør af § 8, stk. 2, ikke kan aflægge prøve i et eller flere fag, er ikke af den grund afskåret fra efter anmodning, der skal fremsættes senest den 1. august 2020, at få udfærdiget et bevis for en sammenstykket eksamen efter de almindelige regler herom.

Uddannelsesparathedsvurdering m.v.
§ 17

Elever, der går i 8. klasse i skoleåret 2019/20, skal ikke have foretaget en uddannelsesparathedsvurdering ud over den, der allerede er foretaget i dette skoleår.

Stk. 2 Elever, der er omfattet af stk. 1, skal, når de påbegynder 9. klasse og senest den 30. september 2020 have en vurdering af, hvorvidt de har behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Skolens leder foretager denne vurdering i samarbejde med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3 På skoler, der selv forestår vejledningen, påhviler ansvaret for vurderingen efter stk. 2 skolens leder.

§ 18

Til brug for uddannelsesparathedsvurderingen for elever i 9. og 10. klasse ajourfører skolen senest den 10. juni 2020 ændringer i de personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger i optagelse.dk. Skolen indberetter senest den 15. juni 2020 elevernes faglige forudsætninger i optagelse.dk.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen foretager på baggrund af indberetninger efter stk. 1 en helhedsvurdering af elevens uddannelsesparathed, såfremt eleven ikke lever op til de personlige eller sociale forudsætninger. Helhedsvurderingen foretages senest den 17. juni 2020 via optagelse.dk.

Stk. 3 På skoler, der selv forestår vejledningen, skal helhedsvurderingen foretages samtidigt med indberetningen den 15. juni 2020, jf. stk. 1.

Stk. 4 Hvis en elev på en skole, der er omfattet af stk. 3, vurderes ikke-uddannelsesparat, skal skolen straks sende uddannelsesparathedsvurderingen til kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune, der senest den 17. juni 2020 foretager en fornyet helhedsvurdering af, om eleven er uddannelsesparat til den ønskede uddannelse.

Optagelse af ansøgere på gymnasiale uddannelser
§ 19

Aflysningen af prøver efter § 1, stk. 1, er ikke til hinder for, at en ansøger kan opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse, hvis ansøgeren i øvrigt opfylder forudsætningerne i lov om de gymnasiale uddannelser for at have retskrav på optagelse på den pågældende uddannelse.

§ 20

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beslutter, på hvilke datoer eller inden for hvilke perioder optagelsesprøve for ansøgere, der ikke har retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse, skal afholdes. Hvis styrelsen beslutter, at optagelsesprøven skal afholdes inden for en bestemt periode, beslutter institutionens leder det konkrete tidspunkt for en ansøgers deltagelse i prøven.

Klage og bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
§ 21

En elev eller kursist kan, i den udstrækning andet ikke følger af lovgivningen, klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens eller skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2 En klage efter stk. 1 stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen eller skolen. Klagen skal være modtaget af institutionen eller skolen senest fem kalenderdage, efter at eleven eller kursisten har modtaget den afgørelse, som eleven eller kursisten klager over.

Stk. 3 Hvis institutionen eller skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven eller kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen eller skolen en udtalelse i sagen. Eleven eller kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem kalenderdage at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens eller skolens udtalelse. Institutionen eller skolen sender klagen, sin udtalelse samt elevens eller kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest to kalenderdage efter, at institutionen eller skolen har modtaget bemærkningerne fra eleven eller kursisten eller efter udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

§ 22

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til at varetage ministerens opgaver og udøve ministerens beføjelser efter bekendtgørelsen. Reglen i 1. pkt. gælder dog ikke ministerens beføjelser i henhold til bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 2. pkt.

Ikrafttræden
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 2020.