14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19

Bekendtgørelse nr. 640 af 19. maj 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Tilskud til nedsættelse af egenbetaling for kostophold
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder efter ansøgning tilskud helt eller delvist for perioden 1. april 2020 til 17. maj 2020, jf. dog stk. 5, til følgende skoler og institutioner til nedsættelse af egenbetaling for kostophold:

 • 1) Efterskoler og frie fagskoler, jf. lov om efterskoler og frie fagskoler.

 • 2) Friskoler og private grundskoler med kostafdelinger omfattet af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 • 3) Institutioner med kostafdelinger omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 • 4) Institutioner med kostafdelinger omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

 • 5) Institutioner med kostafdelinger omfattet af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Stk. 2 Styrelsen yder tilskud efter stk. 1 for hver elev for den periode, hvor eleven har været hjemsendt fra sit kostophold på grund af skolens eller institutionens lukning som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Tilskud efter stk. 1 ydes ikke til den del af egenbetaling, der er afholdt eller støttet direkte eller indirekte af myndigheder i Danmark, på Færøerne, i Grønland eller af udenlandske myndigheder.

Stk. 4 Størrelsen af tilskuddet efter stk. 1 svarer til skolens eller institutionens egenbetaling pr. uge for eleven (ugepris) eller skolens eller institutionens gennemsnitlige egenbetaling pr. uge (gennemsnitlige ugepris) fratrukket andet tilskud til nedsættelse af egenbetaling for den enkelte elev. Tilskuddet efter stk. 1 kan dog maksimalt udgøre 1.000 kr. pr. elev pr. uge.

Stk. 5 For kostophold, jf. stk. 1, som ikke er omfattet af de regler for gradvis og kontrolleret genåbning fra og med den 18. maj 2020 af skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, i epidemiloven, yder styrelsen efter ansøgning tilskud efter stk. 1 helt eller delvist for perioden 18. maj 2020 til 26. juni 2020, eller indtil kostopholdet bliver omfattet af regler om genåbning af skoler og institutioner, som er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, i epidemiloven, hvis dette sker med virkning senest den 26. juni 2020.

§2 Fravigelse af krav om mindste ugentlig elevbetaling efter lov om efterskoler og frie fagskoler
Skoler omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler modtager uanset denne lovs § 11, stk. 2 og 4-5, statstilskud efter loven.

Stk. 2 Stk. 1 finder anvendelse i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020.

§3 Ansøgningspulje til kompensation for tab som følge af elevers udmelding
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder efter ansøgning fra skoler og institutioner omfattet af § 1, stk. 1, tilskud til kompensation for tabt indtægt fra statstilskud og egenbetaling per elev, der skriftligt meldes ud med virkning fra en dag i perioden fra den 15. marts til og med den 9. juni 2020. Dette gælder dog ikke, hvis udmeldelsen sker på skolens foranledning.

Stk. 2 Tilskuddet efter stk. 1 ydes som kompensation for skolens eller institutionens faktiske afholdte udgifter, som skolen eller institutionen ikke får dækket som følge af indtægtstab fra statstilskud og deltagerbetaling, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 3 Tabt statstilskud opgøres på baggrund af det faktiske statstilskud, som den enkelte elev, der er udmeldt, ellers ville have udløst til skolen eller institutionen for den resterende uddannelsesperiode i indeværende skoleår.

Stk. 4 Tabt egenbetaling opgøres på baggrund af en generel sats på 1.500 kr. per uge per elev, eller som det faktiske tab, hvis dette er mindre end 1.500 kr. Hvis der skal betales et udmeldelsesgebyr, fratrækkes dette beløb den tabte egenbetaling. Der udbetales maksimum 75 pct. af 1.500 kr. for tabt egenbetaling.

Stk. 5 For elever på efterskoler kompenseres den statslige elevstøtte på baggrund af en generel sats på 950 kr. per uge. Der udbetales maksimum 75 pct. af 950 kr. for tabt elevstøtte pr. uge.

Stk. 6 Tilskud efter stk. 1 ydes inden for en samlet økonomisk ramme på 59,3 mio. kr. Hvis der ansøges om et større beløb end 59,3 mio. kr., reduceres skolernes tilskud efter stk. 4 og 5 i nødvendigt omfang, så der kompenseres med mindre end 75 pct.

§4 Tilskud til frie fagskoler til nedsættelse af elevbetaling
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder et tilskud på 385.000 kr. til hver fri fagskole omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler.

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 skal anvendes til nedsættelse af elevbetaling efter skolens konkrete vurdering.

Stk. 3 Uforbrugte midler fra tilskud efter stk. 1 kan opspares af skolen, men kan alene anvendes i overensstemmelse med stk. 2.

§5 Ansøgning og frist for ansøgning efter § 1 og § 3
Ansøgning om tilskud skal indgives til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af institutionen eller skolen i overensstemmelse med og i den form, herunder i form af digital ansøgning, der er anvist i den til enhver tid gældende ansøgningsvejledningen, der annonceres på www.stukuvm.dk. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger og den dokumentation, der fremgår af ansøgningsskemaet og vejledningen hertil.

§6 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsætter en frist for ansøgning om tilskud og offentliggør denne på www.stukuvm.dk.

§7 Udbetaling og tilbagebetaling m.v . af tilskud efter § 1 og § 3
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbetaler tilskud på baggrund af ansøgninger, der er imødekommet inden det tidspunkt, der fremgår af ansøgningsvejledningen eller snarest derefter.

Stk. 2 For meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i tilskud efter en eller flere af følgende love:

 • 1) Lov om efterskoler og frie fagskoler.

 • 2) Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 • 3) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 • 4) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

 • 5) Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

§8 Regnskabsaflæggelse og tilsyn
Regnskab for tilskud efter denne bekendtgørelse aflægges som en del af tilskudsmodtagers ordinære årsregnskab.

§9 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med tilskudsordningerne.

§10 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2020.

profile photo
Profilside