Avu-nødprøvebekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af avu-nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 513 af 24. marts 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

I sommerterminen i skoleåret 2020/21 aflyses alle prøver i almen voksenuddannelse (avu), jf. dog § 2.

Stk. 2 Reglerne i §§ 2-7 fraviger og supplerer bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om prøver og eksamen i avu. Formålet hermed er at sikre kursisters gennemførelse og afslutning af igangværende uddannelse under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19.

§ 2

Institutionen afholder prøver for selvstuderende og kursister omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1572 af 5. november 2020 (nødvinterprøvebekendtgørelsen).

Stk. 2 For selvstuderende finder reglen i stk. 1 alene anvendelse, hvis den selvstuderende ikke var indskrevet på avu pr. 1. marts 2021 på det fag, den selvstuderende ønsker at aflægge prøve i.

Stk. 3 Mundtlige prøver efter stk. 1 kan afholdes med intern censur.

§ 3

Institutionens leder kan under de helt ekstraordinære forhold, der følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, udsætte en kursists eller selvstuderenes deltagelse i en eller flere prøver omfattet af § 2, til førstkommende prøvetermin. Hvis det efter institutionens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i sommerterminen 2021, udsættes prøven dog hertil.

Stk. 2 Det er en forudsætning for at udsætte en kursists eller selvstuderendes deltagelse i en eller flere prøver efter stk. 1, at et af følgende forhold gør sig gældende:

  • 1) Nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19, som institutionen er nødt til at iværksætte, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen, indebærer, at prøven ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt.

  • 2) Kursisten eller den selvstuderende er syg på prøvetidspunktet, herunder med covid-19 eller bør af sundhedsmæssige grunde i relation til covid-19 ikke møde til prøveafholdelse fysisk på institutionen.

Stk. 3 En beslutning om prøveaflysning efter stk. 1 kan tidligst træffes og meddeles kursisten eller den selvstuderende, når betingelserne herfor er opfyldt. En prøve, der er begyndt, kan dog ikke aflyses i medfør af stk. 1.

§ 4

Institutionen giver kursister i avu en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i fag, som normalt alene afsluttes med prøve, og som kursisten ikke skal til prøve i, fordi prøven er aflyst, jf. § 1. Disse standpunktskarakterer gives tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2021.

Stk. 2 En afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 skal udtrykke graden af kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder nødundervisningen. I helhedsvurderingen kan en individuel faglig vurderingssamtale med kursisten indgå.

Stk. 3 Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i et afsluttende fag, hvor prøven er aflyst, i stedet for den eller de karakterer, som skulle have været givet ved den aflyste prøve, og er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Stk. 4 En karakter, der, jf. stk. 3, er ophøjet til en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

§ 5

Beviser, der udfærdiges til kursister efter reglerne i § 4, stk. 4, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på videregående uddannelser.

Klage og bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
§ 6

En kursist kan, i den udstrækning andet ikke følger af lovgivningen, klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelser efter bekendtgørelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2 En klage efter stk. 1 stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest fem kalenderdage, efter at kursisten har modtaget den afgørelse, som kursisten klager over.

Stk. 3 Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen en udtalelse i sagen. Kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem kalenderdage at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens udtalelse. Institutionen sender klagen, sin udtalelse samt kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest to kalenderdage efter, at institutionen har modtaget bemærkningerne fra kursisten eller efter udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

§ 7

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til på ministerens vegne at varetage de af ministerens opgaver, herunder tilsynsopgaver, og beføjelser, som bekendtgørelsen giver anledning til at varetage.

Ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2021.