Gymnasienødprøvebekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af gymnasienødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 514 af 24. marts 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for afholdelse og aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger på følgende uddannelser og kurser i sommerterminen 2021:

 • 1) De gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb.

 • 2) Hf-enkeltfag.

 • 3) Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

 • 4) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

 • 5) Supplerende overbygningsforløb (SOF).

Stk. 2 Reglerne i §§ 2-24 fraviger og supplerer bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om prøver og eksamen i de uddannelser og på de kurser, der er omfattet af stk. 1. Formålet hermed er at sikre elevers og kursisters gennemførelse og afslutning af igangværende uddannelse eller kurser under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19.

Prøver, der afholdes eller centralt aflyses i sommerterminen 2021
§ 2

I sommerterminen i skoleåret 2020/21 afholdes de prøver, der følger af §§ 4-15, jf. dog §§ 16-17. Alle øvrige prøver aflyses.

Stk. 2 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsætter nærmere krav om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen, herunder om, hvordan det fastlægges, hvilke prøver der er udtrukket for den enkelte elev, og hvilke prøver blandt de udtrukne prøver eleven skal aflægge, i det omfang det ikke allerede følger af §§ 4-15.

Stk. 3 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan i ganske særlige tilfælde fravige reglerne i §§ 4-15 i forhold til den enkelte elev, kursist, tidligere elev eller kursist eller selvstuderende, når dette er nødvendigt som følge af de foranstaltninger, som den prøveafholdende institution skal træffe som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

§ 3

Institutionen fastlægger på baggrund af reglerne i §§ 4-15 samt styrelsens nærmere krav om praktiske og proceduremæssige forhold efter § 2, stk. 2, hvilke prøver der er udtrukket for den enkelte elev eller kursist, og hvilke prøver blandt de udtrukne prøver eleven eller kursisten skal aflægge.

Stk. 2 Institutionen giver tidligst den 29. april 2021 og senest den 6. maj 2021 eleven eller kursisten meddelelse om elevens eller kursistens eksamensplan, som indeholder oplysningerne om, hvilke prøver eleven eller kursisten, jf. stk. 1, skal aflægge, jf. dog stk. 3, og hvilke prøver i elevens eller kursistens eksamensplan der er aflyst.

Stk. 3 For en elev eller kursist omfattet af §§ 4-11, der ifølge elevens eller kursistens eksamensplan skal til prøve i mundtlig matematik på C- og B-niveau, aflyses prøven.

Stk. 4 For elever, hvis prøve aflyses efter stk. 3 eller § 2, stk. 1, 2. pkt., finder reglerne i §§ 20-22 anvendelse, jf. dog § 17.

§ 4

For en elev på første år af en treårig gymnasial uddannelse afholdes én mundtlig prøve efter udtræk.

Stk. 2 For en elev på andet år af en treårig gymnasial uddannelse afholdes én mundtlig prøve efter udtræk.

Stk. 3 For en elev på tredje år af en treårig gymnasial uddannelse afholdes følgende prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk.

 • 2) Mundtlig prøve i studieretningsprojektet eller studieområdeprojektet, jf. dog stk. 4.

 • 3) To mundtlige prøver efter udtræk i studieretningsfag på A- eller B-niveau eller andet A-niveaufag. Hvis dette ikke er muligt, aflægges prøve i fag på B- eller C-niveau efter udtræk.

Stk. 4 En elev, der har afsluttet studieområdeprojektet i vinterterminen 2020/21, meddeler senest den 6. april 2021 institutionen, om eleven ønsker at

 • 1) få karakteren for det skriftlige produkt annulleret og aflægge mundtlig prøve i projektet eller

 • 2) aflægge en yderligere prøve efter reglen i stk. 3, nr. 3, og dermed samlet aflægge tre mundtlige prøver efter denne regel.

Stk. 5 Bedømmelsen ved den mundtlige prøve efter stk. 4, nr. 1, kan resultere i en lavere karakter end den annullerede karakter for det skriftlige produkt. Institutionen oplyser eleven herom, inden den modtager elevens meddelelse om sin beslutning efter stk. 4.

§ 5

For en elev på første eller andet år af en treårig gymnasial uddannelse tilrettelagt over fire år finder § 4, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 For en elev på tredje år af en treårig gymnasial uddannelse tilrettelagt over fire år afholdes følgende prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk, hvis eleven afslutter faget på tredje år.

 • 2) Én mundtlig prøve efter udtræk.

 • 3) Mundtlig prøve i studieretningsprojektet eller studieområdeprojektet, hvis eleven afslutter dette på tredje år, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 For en elev på fjerde år af en treårig gymnasial uddannelse tilrettelagt over fire år afholdes følgende prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk, hvis eleven afslutter faget på fjerde år.

 • 2) To mundtlige prøver i studieretningsfag på A- eller B-niveau eller andet A-niveaufag. Hvis dette ikke er muligt, aflægges prøve i fag på B- eller C-niveau efter udtræk.

 • 3) Mundtlig prøve i studieretningsprojektet eller studieområdeprojektet, hvis eleven afslutter dette på fjerde år, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 For en elev på en treårig gymnasial uddannelse tilrettelagt over fire år, der har afsluttet studieområdeprojektet i vinterterminen 2020/21, finder § 4, stk. 4-5, tilsvarende anvendelse.

§ 6

For en elev på første år af den toårige uddannelse til almen studentereksamen finder reglen i § 4, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 For en elev på andet år af den toårige uddannelse til almen studentereksamen afholdes følgende prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk.

 • 2) To mundtlige prøver i studieretningsfag på A- eller B-niveau eller andet A-niveaufag. Hvis dette ikke er muligt, aflægges prøve i fag på B- eller C-niveau efter udtræk.

 • 3) Mundtlig prøve i studieretningsprojektet.

§ 7

For en elev på første år af den toårige uddannelse til hf-eksamen afholdes følgende prøver:

 • 1) Den interne flerfaglige prøve i den naturvidenskabelige faggruppe.

 • 2) En enkeltfaglig prøve i den naturvidenskabelige faggruppe efter udtræk.

Stk. 2 For en elev på andet år af den toårige uddannelse til hf-eksamen afholdes følgende prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk.

 • 2) Tre mundtlige prøver efter udtræk.

§ 8

For en elev på første år af den toårige uddannelse til hf-eksamen tilrettelagt over tre år afholdes to prøver i den naturvidenskabelige faggruppe, jf. § 7, stk. 1, hvis eleven afslutter denne faggruppe på første år. For en elev, der ikke afslutter den naturvidenskabelige faggruppe på første år, afholdes to mundtlige prøver efter udtræk.

Stk. 2 For en elev på andet år af den toårige uddannelse til hf-eksamen tilrettelagt over tre år afholdes følgende prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk, hvis eleven afslutter faget på andet år.

 • 2) To mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe, jf. § 7, stk. 1, hvis eleven afslutter denne på andet år. For en elev, der ikke afslutter den naturvidenskabelige faggruppe på andet år, afholdes i stedet to mundtlige prøver efter udtræk.

Stk. 3 For en elev på tredje år af den toårige uddannelse til hf-eksamen tilrettelagt over tre år afholdes følgende prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk, hvis eleven afslutter faget på tredje år.

 • 2) To mundtlige prøver efter udtræk.

§ 9

For en kursist på hf-enkeltfag afholdes følgende prøver i prioriteret rækkefølge således, at ingen kursist aflægger mere end fire prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk eller dansk som andetsprog på A-niveau, hvis kursisten afslutter faget ved udgangen af skoleåret 2020/21.

 • 2) Mundtlig prøve i eksamensprojektet, hvis kursisten afslutter dette i sidste halvdel af skoleåret 2020/21.

 • 3) Mundtlige prøver, jf. dog nr. 2, der er planlagt til afholdelse fra og med den 12. juni 2021 til og med den 23. juni 2021.

Stk. 2 For en kursist på GSK fastlægger institutionen lokalt, hvilke mundtlige prøver der afholdes i sommerterminen 2021. Hvis kursisten afslutter faget dansk, afholdes prøve i skriftlig dansk. Institutionen sikrer, at ingen kursist på GSK aflægger mere end samlet fire prøver i sommerterminen 2021.

Stk. 3 For en kursist på SOF fastlægger institutionen lokalt, hvilke mundtlige prøver der afholdes i sommerterminen 2021. Institutionen sikrer, at ingen kursist på SOF aflægger mere end samlet fire mundtlige prøver i sommerterminen 2021.

Stk. 4 For en kursist på GIF afholdes følgende prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk som andetsprog på A-niveau, hvis kursisten afslutter faget ved udgangen af skoleåret 2020/21.

 • 2) Tre mundtlige prøver efter udtræk.

§ 10

For en elev i et merkantilt eux-forløb, der afslutter et eller flere gymnasiale fag på det studiekompetencegivende forløb i sommerterminen 2021, afholdes én mundtlig prøve efter udtræk, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For en elev, der afslutter det studiekompetencegivende forløb i et merkantilt eux-forløb, afholdes følgende prøver:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk, hvis eleven afslutter faget i skoleåret 2020/21.

 • 2) Mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet, hvis eleven afslutter dette i sommerterminen 2020/21.

 • 3) To mundtlige prøver efter udtræk.

§ 11

For en elev i et teknisk eux-forløb, der afslutter gymnasiale fag i hovedforløbet i sommerterminen 2021, afholdes én mundtlig prøve efter udtræk, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 For en elev, der afslutter det eller de sidste gymnasiale fag i et teknisk eux-forløb, når der ses bort fra erhvervsområdeprojektet eller eksamensprojektet, afholdes følgende prøver, jf. dog stk. 3:

 • 1) Skriftlig prøve i dansk, hvis eleven afslutter faget i skoleåret 2020/21.

 • 2) Mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet eller eksamensprojektet, hvis eleven afslutter dette i sidste halvdel af skoleåret 2020/21.

 • 3) To mundtlige prøver efter udtræk.

Stk. 3 For en elev, der alene afslutter erhvervsområdeprojektet eller eksamensprojektet, afholdes mundtlig prøve heri.

§ 12

I de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb afholder institutionen prøve i fag, hvor eleven efter reglerne om merit er fritaget for undervisning i faget i et omfang, der ikke gør det muligt for underviseren at afgive en afsluttende standpunktskarakter efter §§ 20-21. Mundtlige prøver efter 1. pkt. kan afholdes med intern censur.

§ 13

Institutionen afholder følgende prøver:

 • 1) Prøve for elever, der i medfør af en afgørelse i henhold til institutionens lokale studie- og ordensregler er blevet henvist til at aflægge prøve i sommerterminen 2021 i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.

 • 2) Prøve for elever og kursister, der er blevet bortvist fra en prøve, og som skulle have aflagt den pågældende prøve på ny i sommerterminen 2021, jf. § 20, stk. 4, jf. stk. 1-3, i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, og § 7, stk. 5, jf. stk. 2, i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2 Mundtlige prøver efter stk. 1 kan afholdes med intern censur.

§ 14

Institutionen afholder de prøver, der i vinterterminen 2020/21 blev udsat til førstkommende prøvetermin herefter, jf. § 4 i nødvinterprøvebekendtgørelsen.

Stk. 2 Mundtlige prøver efter stk. 1 kan afholdes med intern censur.

§ 15

Institutionen afholder prøver for selvstuderende. De mundtlige prøver kan afholdes med intern censur. Reglen i 1. pkt. gælder alene selvstuderende, der ikke pr. 1. marts 2021 var indskrevet på den uddannelse, det kursus eller tilsvarende, som det pågældende fag er en del af, og som er omfattet af § 1, stk. 1.

Prøver, der aflyses lokalt i sommerterminen 2021
§ 16

Institutionens leder kan under de helt ekstraordinære forhold, der følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, aflyse en elevs eller kursists deltagelse i en eller flere af de prøver, som fremgår af elevens eller kursistens eksamensplan, jf. § 3, stk. 2. Tilsvarende gælder for selvstuderende og tidligere elever og kursister, der skal aflægge prøve efter §§ 14-15. Hvis det efter institutionens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i sommerterminen 2021, udsættes prøven dog hertil.

Stk. 2 Det er en forudsætning for en aflysning af en eller flere elevers, kursisters, tidligere elevers og kursisters eller selvstuderendes deltagelse i prøven efter stk. 1, at et af følgende forhold gør sig gældende:

 • 1) Nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19, som institutionen er nødt til at iværksætte, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen, indebærer, at prøven ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt.

 • 2) Eleven, kursisten, den tidligere elev eller kursist eller den selvstuderende er syg på prøvetidspunktet, herunder med covid-19.

 • 3) Eleven, kursisten, den tidligere elev eller kursist eller den selvstuderende er på prøvetidspunktet af sundhedsmæssige grunde i relation til covid-19 vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til nødundervisning eller almindelig undervisning på institutionen.

 • 4) At det for så vidt angår prøver i fag med en praktisk dimension som følge af foranstaltninger mod covid-19, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen, ikke har været muligt for institutionen at gennemføre undervisningen m.v. i de pågældende fag i tilstrækkelig grad, og institutionens leder konkret vurderer, at enkelte elever og kursister eller grupper af elever og kursister, herunder en eller flere klasser, som følge heraf har et fagligt efterslæb, der ikke kan indhentes inden det planlagte prøvetidspunkt.

 • 5) Foranstaltninger i medfør af § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven eller før den 1. marts 2021 i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme har medført, at den selvstuderende ikke har eller har haft mulighed for at deltage i et påkrævet laboratoriekursus.

Stk. 3 Hvis en prøve aflyses for en eller flere elever eller kursister efter stk. 1, jf. stk. 2, nr. 4, skal eleven eller kursisten så vidt muligt aflægge prøve i et andet fag. Det gælder dog alene, hvis prøven aflyses, inden institutionen har meddelt eleven eller kursisten, hvilke prøver eleven eller kursisten skal aflægge, jf. § 3, stk. 2. Institutionen fastlægger lokalt, jf. § 3, stk. 1, hvilken anden prøve eleven eller kursisten skal aflægge.

Stk. 4 En beslutning om prøveaflysning efter stk. 1 kan tidligst træffes og meddeles eleven, kursisten, den tidligere elev eller kursist eller den selvstuderende, når betingelserne herfor er opfyldt. En prøve, der er begyndt, kan dog ikke aflyses i medfør af stk. 1.

Stk. 5 Når en prøve aflyses efter stk. 1-2, finder reglerne i §§ 20-22 anvendelse, jf. dog § 17.

Prøver, der udsættes til førstkommende prøvetermin
§ 17

Følgende prøver, der efter § 2, stk. 1, og § 16, stk. 1, jf. § 16 stk. 2, nr. 1-3 og 5, er aflyst i sommerterminen 2021, udsættes i stedet til førstkommende prøvetermin herefter:

 • 1) Prøver i fag, hvor en elev i de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb efter reglerne om merit er fritaget for undervisning i faget i et omfang, der ikke gør det muligt for underviseren at afgive en afsluttende standpunktskarakter efter §§ 20-21.

 • 2) Prøver for selvstuderende.

 • 3) Sygeprøver og omprøver som følge af klager.

 • 4) Prøver for elever på uddannelserne til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen, der i medfør af en afgørelse i henhold til institutionens lokale studie- og ordensregler er blevet henvist til at aflægge prøve i sommerterminen 2021 i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.

 • 5) Prøver for elever og kursister, der er blevet bortvist fra en prøve, og som skulle have aflagt den pågældende prøve på ny i sommerterminen 2021, jf. § 20, stk. 4, jf. stk. 1-3, i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser og § 7, stk. 5, jf. stk. 2, i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.

 • 6) Mundtlig prøve i eksamensprojektet på hf-enkeltfag og tekniske eux-forløb, jf. dog § 22, stk. 2-4.

Midlertidig mulighed for fleksibilitet ved mundtlige prøver og ved afviklingen af studieretningsprojekt, studieområdeprojektet og erhvervsområdeprojektet
§ 18

Ved mundtlige prøver formulerer institutionen ikke prøvespørgsmål til de dele af faget, hvori der alene er givet nødundervisning uden fysisk fremmøde, hvis dette efter institutionens faglige og pædagogiske vurdering er begrundet i karakteren og omfanget af nødundervisningen. Det er en betingelse, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, jf. § 18 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, hvilke temaer, emner eller forløb, der efter 1. pkt. udelades af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven.

§ 19

I de treårige gymnasiale uddannelser samt i tekniske og merkantile eux-forløb kan institutionens leder for enkelte elever eller grupper af elever tilrettelægge projektperioden i henholdsvis studieretningsprojektet, studieområdeprojektet og erhvervsområdeprojektet mere fleksibelt end forudsat i læreplanerne. En fravigelse af læreplanen efter 1. pkt. forudsætter, at en opfyldelse af betingelserne i læreplanen om projektperioden konkret og i væsentligt omfang vanskeliggøres for den enkelte elev eller gruppe af elever som følge af nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19, som institutionen er nødt til at iværksætte, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen, eller fordi den enkelte elev af sundhedsmæssige grunde i relation til covid-19 er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til nødundervisning eller almindelig undervisning på institutionen.

Midlertidig mulighed for afgivelse af afsluttende standpunktskarakter og andre midlertidige foranstaltninger for den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF
§ 20

For elever og kursister, der frem mod sommerterminen 2021 har fulgt et fag m.v. i den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, giver institutionen eleven eller kursisten en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i afsluttende fag, hvor prøven er aflyst. Disse standpunktskarakterer gives tidligst ved undervisningens afslutning eller senest den 11. juni 2021.

Stk. 2 En afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 skal udtrykke graden af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder nødundervisningen. I helhedsvurderingen kan en individuel faglig vurderingssamtale med eleven eller kursisten indgå.

Stk. 3 Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i et afsluttende fag, hvor prøven er aflyst, i stedet for den eller de karakterer, som skulle have været givet ved den aflyste prøve, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 For elever på uddannelsen til hf-eksamen fastsættes karakteren for den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfagsgruppen på følgende måde:

 • 1) For den naturvidenskabelige faggruppe fastsættes den ene karakter som et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi C, geografi C og kemi C. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

 • 2) For kultur- og samfundsfagsgruppen fastsættes den ene karakter som det vægtede gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i religion C, der indgår med vægten 1, samfundsfag C, der indgår med vægten 1, og historie B, der indgår med vægten 1,5. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Stk. 5 Bestemmelsen i § 16 i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelse af standpunktskarakterer efter stk. 4.

Stk. 6 En karakter, der, jf. stk. 3 og 4, er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Ophøjelse af afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de treårige gymnasiale uddannelser, den toårige uddannelse til almen studentereksamen samt gymnasiale fag i eux-forløb
§ 21

For elever i de treårige gymnasiale uddannelser, den toårige uddannelse til almen studentereksamen og i gymnasiale fag i eux-forløb giver institutionen afsluttende standpunktskarakterer i fag, som er afsluttende for eleven, på følgende tidspunkter:

 • 1) I fag eller i den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, afgives afsluttende standpunktskarakterer ved undervisningens afslutning, dog senest den 11. juni 2021.

 • 2) I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i, afgives afsluttende standpunktskarakterer tidligst den 8. juni og senest den 11. juni 2021.

Stk. 2 Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder nødundervisningen, og i øvrigt efter de almindelige regler herom i den enkelte uddannelse.

Stk. 3 Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i afsluttende fag, hvor prøven er aflyst, i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste prøver, og er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Stk. 4 For en elev i en gymnasial uddannelse eller i gymnasiale fag i eux-forløb, hvis mundtlige prøve i studieretningsprojektet, studieområdeprojektet eller erhvervsområdeprojektet er aflyst efter § 16, foretager bedømmerne en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene. Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste prøve.

Stk. 5 En karakter, der, jf. stk. 3-4, er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Beviser
§ 22

Beviser, der udfærdiges til elever eller kursister efter reglerne i §§ 20-21, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på videregående uddannelser.

Stk. 2 En kursist på hf-enkeltfag, der, jf. § 17, nr. 6, ikke kan afslutte eksamensprojektet med mundtlig prøve i sommerterminen 2021, er uanset bestemmelserne i § 41, stk. 3, og § 47 i lov om de gymnasiale uddannelser ikke af den grund afskåret fra efter anmodning, der skal fremsættes senest den 1. februar 2022, at få udfærdiget et bevis for en sammenstykket højere forberedelseseksamen. På et sådant bevis påføres en streg i stedet for en karakter ud for eksamensprojektet.

Stk. 3 En elev, der afslutter et teknisk eux-forløb i sommerterminen 2021, og som, jf. § 17, nr. 6, ikke kan afslutte eksamensprojektet med mundtlig prøve i denne termin, kan efter anmodning, der skal fremsættes senest den 1. februar 2022, få udstedt et eux-bevis. På et sådant bevis påføres en streg i stedet for en karakter ud for eksamensprojektet.

Stk. 4 Reglen i stk. 3 gælder uanset, at en eksamen, der giver ret til eux-bevis, for elever, der er påbegyndt et teknisk eux-forløb før den 1. august 2018, normalt skal omfatte en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt.

Stk. 5 Selvstuderende, der i medfør af § 16, stk. 2, nr. 5, ikke kan aflægge prøve i et eller flere fag, er ikke af den grund afskåret fra efter anmodning, der skal fremsættes senest den 1. august 2021, at få udfærdiget et bevis for en sammenstykket eksamen efter de almindelige regler herom.

Klage og bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
§ 23

En elev eller kursist kan, i den udstrækning andet ikke følger af lovgivningen, klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelser efter bekendtgørelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2 En klage efter stk. 1 stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest fem kalenderdage, efter at eleven eller kursisten har modtaget den afgørelse, som eleven eller kursisten klager over.

Stk. 3 Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven eller kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen en udtalelse i sagen. Eleven eller kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem kalenderdage at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens udtalelse. Institutionen sender klagen, sin udtalelse samt elevens eller kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest to kalenderdage efter, at institutionen har modtaget bemærkningerne fra eleven eller kursisten eller efter udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

§ 24

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til på ministerens vegne at varetage de af ministerens opgaver, herunder tilsynsopgaver, og beføjelser, som bekendtgørelsen giver anledning til at varetage.

Ikrafttræden
§ 25

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2021.