Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 281 af 26. april 2004

§ 2

Ved et SE-selskab forstås et selskab, der er stiftet i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 2157/2001/EF af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE).

Stk. 2 Ved deltagende selskaber forstås de selskaber, der deltager direkte i stiftelsen af et SE-selskab.

Stk. 3 Ved datterselskab til et selskab forstås i denne lov en virksomhed, som SE-selskabet udøver en bestemmende indflydelse på, jf. § 6 i lov nr. 371 af 22. maj 1996 om europæiske samarbejdsudvalg.

Stk. 4 Ved bedrift forstås et arbejdssted, der er en del af et selskab, såsom en filial, en afdeling eller en tilsvarende enhed.

Stk. 5 Ved berørte datterselskaber eller bedrifter forstås datterselskaber eller bedrifter, der er knyttet til et deltagende selskab, og som skal være datterselskab eller bedrift af et SE-selskab, når dette stiftes.

Stk. 6 Ved særligt forhandlingsorgan forstås det organ, der nedsættes for at føre forhandlinger med de deltagende selskabers kompetente organer om indførelse af ordninger for medarbejderindflydelse i SE-selskabet.

Stk. 7 Ved repræsentationsorgan forstås medarbejdernes repræsentationsorgan, der nedsættes med henblik på at informere og høre medarbejderne i SE-selskabet, datterselskaber og bedrifter og for i givet fald at udøve medarbejdernes medbestemmelsesret i SE-selskabet.

Stk. 8 I denne lov forstås ved medarbejderindflydelse enhver ordning, herunder information, høring og medbestemmelse, der giver medarbejderne adgang til indflydelse på de afgørelser, selskabet skal træffe.

Stk. 9 Ved information forstås SE-selskabets kompetente organs videregivelse af oplysninger til medarbejdernes repræsentanter på et tidspunkt, på en måde og med et indhold, der giver disse grundlag for en stillingtagen. De oplysninger, der skal gives, skal angå SE-selskabet og ethvert af dets datterselskaber eller bedrifter, der er beliggende i et andet land, eller angå spørgsmål, der går ud over de besluttende organers beføjelser i ét land.

Stk. 10 Ved høring forstås etablering af dialog og udveksling af synspunkter mellem medarbejdernes repræsentanter og SE-selskabets kompetente organ på et tidspunkt, på en måde og med et indhold, der sætter medarbejdernes repræsentanter i stand til på grundlag af de modtagne oplysninger at give udtryk for deres mening om det kompetente organs påtænkte foranstaltninger, som der kan tages hensyn til i SE-selskabets beslutningsproces.

Stk. 11 Ved medbestemmelse forstås den indflydelse, som medarbejderne direkte eller gennem repræsentanter udøver på et selskabs virksomhed i kraft af retten til

  • 1)   at vælge eller udpege nogle af medlemmerne af selskabets tilsyns- eller administrationsorgan eller

  • 2)   at anbefale eller modsætte sig udnævnelsen af nogle eller alle medlemmer af selskabets tilsyns- eller administrationsorgan.