Tjenestemandspensionsloven Kapitel 10

Denne konsoliderede version af tjenestemandspensionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tjenestemandspension

Lov nr. 292 af 18. juni 1969,
jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 18. maj 2017

Kapitel 10 1 Forskellige bestemmelser
§ 31

Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at oppebære ydelser efter denne lov er til stede, træffes, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, af ministeren for offentlig innovation, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Afgørelser, som efter denne lov beror på en helbredsbedømmelse, træffes efter indhentet udtalelse fra et nævn, Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager.

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation træffer nærmere bestemmelse om sammensætningen af det i stk. 2 omhandlede nævn og om dettes virkeområde.

Stk. 4 Udbetaling Danmark beregner og anviser ydelser efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

Stk. 5 Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 4 kan påklages til ministeren for offentlig innovation, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, og til Folketingets formand, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 2.

Stk. 6 Folketingets formand træffer afgørelse efter forhandling med næstformændene.

Stk. 7 Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 32

Til brug ved afgørelser, som efter denne lov beror på en helbredsbedømmelse, kan ministeren for offentlig innovation forlange sådanne helbredsoplysninger, som han anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på hospital.

Stk. 2 Helbredsoplysninger tilvejebragt til brug for afgørelser om ret til pension kan kun videregives, hvis tjenestemanden eller tjenestemandspensionisten har givet samtykke hertil.

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation fastsætter regler om afholdelse af udgifter til tilvejebringelse af helbredsoplysninger m.v.

§ 33

Ministeren for offentlig innovation fastsætter nærmere regler om udbetaling af ydelserne efter denne lov.

Stk. 2 Efter regler, der fastsættes af ministeren for offentlig innovation, kan de berettigede give transport på ydelser efter denne lov til låneinstitutter, der af ministeren for offentlig innovation er godkendt hertil.

Stk. 3 Bortset fra det tilfælde, der er nævnt i stk. 2, kan de berettigede ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over ydelser efter denne lov, der ikke er udbetalt.

§ 33a

(Ophævet).