Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber § 21

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 27. marts 2006

§ 21

Repræsentationsorganet består af medarbejdere i SCE-selskabet og dettes datterselskaber. Medlemmerne vælges af medarbejderrepræsentanterne eller i mangel heraf af alle medarbejderne.

Stk. 2 Medarbejderne i hver stat, hvor direktivet om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse er gældende, skal tildeles en plads i repræsentationsorganet for hver 10 pct. eller en del heraf, som medarbejderne i et land udgør af det samlede antal medarbejdere i SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder i samtlige lande.

Stk. 3 Medlemmer af repræsentationsorganet, der vælges i Danmark, vælges blandt de ansatte af medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene. Hvor samarbejdsudvalg ikke er oprettet, vælges medlemmerne af tillidsrepræsentanterne. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentanter, eller hvis det aftales mellem ledelsen og de ordinære repræsentanter for lønmodtagerne, vælges medlemmerne af samtlige lønmodtagere. Når medlemmer af det særlige forhandlingsorgan vælges blandt samtlige lønmodtagere, opstilles om muligt kandidater af begge køn.

Stk. 4 Såfremt der inden valget stilles krav herom, kan samarbejdsudvalget eller gruppen af tillidsrepræsentanter suppleres med repræsentanter for grupper, der ikke er repræsenteret gennem de ordinære samarbejdsudvalgsmedlemmer eller tillidsrepræsentanter.

Stk. 5 Hvis repræsentationsorganet består af mere end 10 medlemmer, vælger organet blandt disse et forretningsudvalg, der højst må bestå af 3 medlemmer.

Stk. 6 Repræsentationsorganet vedtager selv sin forretningsorden.