Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber § 26

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 27. marts 2006

§ 26

Under ganske særlige omstændigheder, der har væsentlig indflydelse på medarbejdernes interesser, herunder navnlig udflytning, lukning af driftsenheder eller virksomheder, overførsel eller kollektive afskedigelser, har repræsentationsorganet krav på at blive informeret.

Stk. 2 Repræsentationsorganet eller, hvis repræsentationsorganet navnlig i hastende tilfælde beslutter dette, forretningsudvalget har under de i stk. 1 nævnte omstændigheder efter anmodning krav på at mødes med SCE-selskabets kompetente organ eller med repræsentanter med egen beslutningskompetence på et hvilket som helst mere relevant ledelsesniveau inden for SCE-selskabet for at blive informeret og hørt om foranstaltninger, der har væsentlig indflydelse på medarbejdernes interesser.

Stk. 3 I de tilfælde, hvor SCE-selskabets kompetente organ beslutter ikke at handle i overensstemmelse med repræsentationsorganets udtalelse, har repræsentationsorganet ret til et yderligere møde med SCE-selskabets kompetente organ i forsøget på at nå til enighed.

Stk. 4 Hvis der holdes møde med forretningsudvalget, skal de medlemmer af repræsentationsorganet, som repræsenterer medarbejdere, der er direkte berørt af de pågældende foranstaltninger, også have ret til at deltage.

Stk. 5 Ovennævnte møder får ikke indflydelse på SCE-selskabets kompetente organs beføjelser.

Stk. 6 Inden møder med SCE-selskabets kompetente organ har repræsentationsorganet eller forretningsudvalget, om fornødent i udvidet sammensætning i overensstemmelse med stk. 4, ret til at holde møde, uden at SCE-selskabets kompetente organs repræsentanter er til stede.