Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 549 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 493 af 07. juni 2006, lov nr. 1555 af 20. december 2006, lov nr. 225 af 08. april 2008 og lov nr. 460 af 12. juni 2009

§ 1

Hver kommune og amtskommune deponerer i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 1. januar 2007 et beløb, der svarer til 60 pct. af den del af kommunens eller amtskommunens likviditet ved udgangen af regnskabsåret 2004, der overstiger 2,9 pct. af kommunens eller amtskommunens budgetterede bruttodrifts- og -anlægsudgifter for budgetåret 2005.

Stk. 2 Den periode, hvori kommunerne deponerer overskudslikviditet efter stk. 1, forlænges til den 1. januar 2008.

Stk. 3 Hver kommune deponerer fra den 1. maj 2008 et beløb, der svarer til 2/3 af det beløb, kommunen har deponeret efter stk. 1, fratrukket eventuel deponering efter § 1 a i lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007.

Stk. 4 Kommunen skal senest den 1. maj 2008 indsætte det beløb, som kommunen i henhold til stk. 3 skal deponere, på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en kursværdi svarende hertil i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit.

Stk. 5 Halvdelen af det deponerede beløb efter stk. 3 frigives den 1. januar 2009. Det resterende deponerede beløb frigives den 1. januar 2010.