Indsamlingsloven

Denne konsoliderede version af indsamlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indsamling m.v.

Lov nr. 511 af 26. maj 2014,
som ændret ved lov nr. 81 af 30. januar 2019 og lov nr. 105 af 04. februar 2020

Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde
§ 1

Denne lov finder anvendelse på indsamlinger, hvorved forstås enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål.

Stk. 2 § 8 og § 11, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse.

Stk. 3 Salg anses som en indsamling, når det i umiddelbar tilknytning til salget tilkendegives, at en del af købesummen går til et forud angivet formål.

§ 2

Loven gælder ikke for følgende:

 • 1) Private indsamlinger, hvorved forstås indsamlinger, hvor opfordringen rettes til indsamlerens bekendte eller til fysiske eller juridiske personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet.

 • 2) Indsamlinger af brugte ting af ringe værdi.

 • 3) Indsamlinger, der udelukkende finder sted ved indendørs gudstjenester eller møder, og som forestås af vedkommende trossamfund eller mødearrangør.

 • 4) Indsamlinger til støtte for politiske partier.

 • 5) Almennyttige lotterier.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 4, må indsamlinger til støtte for politiske partier ikke finde sted som hus- og gadeindsamlinger.

Kapitel 2 1 Tilladelseskrav m.v.
§ 3

En indsamling kan først iværksættes, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen, jf. dog § 4, stk. 1. Ved ansøgning om tilladelse til en indsamling skal formålet med indsamlingen anføres. Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med ansøgningen en kontrol af det oplyste formål med indsamlingen, jf. § 10.

Stk. 2 Indsamlingsnævnets tilladelse til en indsamling efter stk. 1 har gyldighed i 1 år, medmindre det fremgår af tilladelsen, at tilladelsen er afgrænset til en kortere periode.

Stk. 3 Indehaveren af en indsamlingsplatform skal sikre, at en indsamling, der oprettes på platformen, har fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet efter stk. 1 eller § 4, stk. 1.

Stk. 4 Når en indsamling efter stk. 1 er afsluttet, skal der indsendes regnskab for indsamlingen til Indsamlingsnævnet.

§ 4

Indsamlingsnævnet kan efter ansøgning meddele tilladelse for 3 år ad gangen til at foretage indsamlinger, hvis ansøgeren er en organisation, der er godkendt efter ligningsloven som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, og organisationen har eksisteret i mindst 3 år.

Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde

 • 1) oplysninger om navn og adresse på organisationen, herunder hvem der kan tegne organisationen,

 • 2) oplysninger om, på hvilken måde organisationen foretager indsamlinger,

 • 3) oplysninger om, til hvilke formål indsamlede midler anvendes,

 • 4) organisationens vedtægter og

 • 5) organisationens seneste årsregnskab.

Stk. 3 Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med ansøgningen en kontrol af de oplyste formål, jf. § 10.

Stk. 4 Organisationen skal meddele Indsamlingsnævnet, hvis organisationens godkendelse nævnt i stk. 1 bortfalder, eller hvis forholdene omfattet af stk. 2, nr. 1-4, ændres.

Stk. 5 Organisationen skal indsende årsregnskab til Indsamlingsnævnet. Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget, herunder indsamlingsresultatet for de enkelte indsamlinger.

Stk. 6 Organisationen skal på en for offentligheden let tilgængelig måde oplyse, hvilke indsamlinger der er iværksat.

Stk. 7 Hvis en organisation tilsidesætter betingelserne i stk. 4-6, eller hvis grundlaget for den meddelte tilladelse i øvrigt ikke længere anses for opfyldt, tilbagekalder nævnet organisationens tilladelse efter stk. 1. Det samme gælder, hvis Indsamlingsnævnet har politianmeldt organisationen.

Kapitel 3 1 Hus- og gadeindsamling samt kædebreve
§ 5

Husindsamling må ikke finde sted, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Der kan foretages indsamling ved telefonisk henvendelse blandt juridiske personer, når der er givet tilladelse til indsamlingen, jf. § 3, stk. 1, eller organisationen har fået tilladelse, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3 Indsamlingsnævnet kan efter ansøgning meddele tilladelse for op til 3 år ad gangen til foretagelse af én årlig landsdækkende eller geografisk afgrænset husindsamling eller én enkeltstående husindsamling, som iværksættes på baggrund af en særlig begivenhed, hvis ansøgeren

 • 1) har fået tilladelse efter § 4, stk. 1,

 • 2) kan sandsynliggøre, at der ved indsamlingen indbringes et godt indsamlingsresultat, og

 • 3) har den fornødne folkelige forankring.

Stk. 4 Tilladelse til husindsamling efter stk. 3 indebærer, at ansøgeren på dagen også kan foretage gadeindsamling.

§ 6

Gadeindsamling må ikke finde sted, jf. dog stk. 2 og § 5, stk. 4.

Stk. 2 Indsamlingsnævnet kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning meddele tilladelse til foretagelse af gadeindsamling. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen opfylde betingelserne efter § 5, stk. 3, nr. 1-3.

§ 7

Indsamling ved anvendelse af kædebreve må ikke finde sted.

Kapitel 4 1 God indsamlingsskik
§ 8

Indsamlinger skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

Stk. 2 Klage over overtrædelse af stk. 1 skal indgives til Indsamlingsnævnet.

Kapitel 5 1 Indsamlingsnævnet
§ 9

Til varetagelse af opgaver efter denne lov oprettes der et indsamlingsnævn bestående af 1 formand og yderligere 5 medlemmer, som udpeges af justitsministeren. Formanden skal være jurist. 2 af de yderligere medlemmer beskikkes efter indstilling fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk Erhverv, 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Forbrugerrådet Tænk, og 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Rigspolitiet. Det medlem, der beskikkes efter indstilling fra Rigspolitiet, skal have særlig indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Stk. 2 Medlemmerne og stedfortrædere for disse, der udpeges efter samme regler, beskikkes for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted.

Stk. 3 Beskikkelsen af nævnets formand, medlemmer og stedfortrædere for disse er betinget af, at de pågældende sikkerhedsgodkendes, og at godkendelsen opretholdes i hele beskikkelsesperioden.

Stk. 4 Indsamlingsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10

Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med denne lov, og fører en offentligt tilgængelig fortegnelse over godkendte indsamlinger, jf. § 3, stk. 1, og de organisationer, der har fået tilladelse efter § 4, stk. 1, samt godkendte indsamlinger, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2. Nævnet offentliggør regnskaber for indsamlinger på nævnets hjemmeside.

Stk. 2 Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at de indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i ansøgningen, og at formålet er lovligt.

Stk. 3 Hvis Indsamlingsnævnet får mistanke om et strafbart forhold, skal Indsamlingsnævnet anmelde forholdet til politiet.

Stk. 4 Indsamlingsnævnet skal omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis nævnet er vidende om eller har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at midler fra en indsamling har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Stk. 5 Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om

 • 1) tilladelse til at foretage indsamlinger

 • 2) tilladelse til anvendelse af indsamlede midler til andre formål end angivet i ansøgningen,

 • 3) overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. § 8, og

 • 4) ændring af navnet på en indsamling eller angivelse af et andet navn på den indsamler, der står bag indsamlingen, hvis navnet giver anledning til forveksling med en eksisterende indsamling.

Stk. 6 Indsamlingsnævnet kan af egen drift optage en sag til behandling.

§ 11

Indsamlingsnævnet afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse.

Stk. 2 Hvis en klage ikke giver Indsamlingsnævnet anledning til kritik, kan sagen afsluttes, uden at Indsamlingsnævnet forinden forelægger klagen for den indklagede.

Stk. 3 Hvis Indsamlingsnævnet træffer afgørelse om, at en indsamler har overtrådt god indsamlingsskik, jf. § 10, stk. 5, nr. 3, udtaler nævnet kritik. Indsamlingsnævnet offentliggør udtalelser af kritik på nævnets hjemmeside og pålægger indsamleren snarest muligt at offentliggøre udtalelsen.

Stk. 4 Har en indsamler gjort sig skyldig i gentagne overtrædelser af god indsamlingsskik, kan nævnet tilbagekalde indsamlerens tilladelse til at foretage indsamling.

§ 12

Indsamlingsnævnet kan hos en indsamler eller hjælpeorganisation kræve yderligere oplysninger til belysning af en ansøgning, afgørelse eller klage eller af, om et forhold giver anledning til nærmere undersøgelse.

§ 13

Indsamlingsnævnet bistås af et sekretariat.

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter Indsamlingsnævnets forretningsorden efter forhandling med nævnet.

Kapitel 6 1 Betaling og bemyndigelse
§ 14

Organisationer skal i forbindelse med indsamlinger omfattet af loven betale følgende:

 • 1) 1.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse til om indsamling.

 • 2) 10.200 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse efter § 4, stk. 1.

 • 3) 16.800 kr. pr. landsdækkende husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

 • 4) 8.400 kr. pr. regional husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

 • 5) 15.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om enkeltstående husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

 • 6) 6.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om landsdækkende gadeindsamling, jf. § 6, stk. 2.

 • 7) 3.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om regional gadeindsamling, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2 Ansøgninger, jf. stk. 1, nr. 1-7, afvises, hvis betingelsen i stk. 1 ikke er opfyldt. Beløb efter stk. 1, nr. 1-7, tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

Stk. 3 De beløb, der er angivet i stk. 1, reguleres årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 100 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 4 Indsamlingsnævnet offentliggør hvert år på nævnets hjemmeside de regulerede beløb, jf. stk. 3, for det kommende år.

Stk. 5 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om betaling af de beløb, der er angivet i stk. 1, nr. 1-7, og om tilbagebetaling heraf.

§ 15

Justitsministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved indsamlinger og om den kontrol, som skal udøves med anvendelsen af de indsamlede midler. Justitsministeren fastsætter endvidere regler om, hvordan ansøgning og indsendelse af regnskab skal ske. Justitsministeren fastsætter herudover nærmere regler om indhold og dokumentation i forbindelse med ansøgninger efter §§ 5 og 6.

Stk. 2 Justitsministeren kan endvidere fastsætte, at Indsamlingsnævnet med henblik på offentliggørelse skal afgive en årlig redegørelse om sin virksomhed til justitsministeren.

Kapitel 7 1 Straf og ikrafttræden m.v.
§ 16

Overtrædelse af § 2, stk. 2, § 3, stk. 1 og 3§ 4, stk. 1§ 5, stk. 1, § 6, stk. 1, og § 7 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Undladelse af at efterkomme pålæg om offentliggørelse efter § 11, stk. 3, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 3 I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 15, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17

Loven træder i kraft den 1. juni 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 1-8, 10-12, 14 og 16 træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 3 Lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, ophæves den 1. juli 2014.

Stk. 4 Foreninger m.v., som inden den 1. juli 2014 har afholdt offentlig hus- og gadeindsamling i henhold til § 7, stk. 3 og 4, i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, kan efter anmeldelse til Indsamlingsnævnet frem til den 1. juli 2017 foretage indsamling til samme formål og i samme form og udstrækning, hvortil tilladelse senest har været givet. De foreninger m.v., som vælger at benytte sig af muligheden for indsamling efter 1. pkt., vil ikke samtidig kunne meddeles tilladelse til husindsamling efter § 5, stk. 2. Anmeldelse efter 1. pkt. skal foretages senest den 1. januar 2015.

Stk. 5 Organisationer, som driver projektaktiviteter i udviklingslandene på grundlag af en rammeaftale med Udenrigsministeriet, og som inden den 1. juli 2014 har afholdt landsdækkende offentlig hus- og gadeindsamling i henhold til § 7, stk. 5, i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, kan efter anmeldelse til Indsamlingsnævnet frem til den 1. juli 2017 foretage en årlig landsdækkende hus- og gadeindsamling til sådanne projektaktiviteter. De organisationer, som vælger at benytte sig af muligheden for indsamling efter 1. pkt., vil ikke samtidig kunne meddeles tilladelse til husindsamling efter § 5, stk. 2. Anmeldelse efter 1. pkt. skal foretages senest den 1. januar 2015.

§ 18

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.