Indsamlingsloven Kapitel 5

Denne konsoliderede version af indsamlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indsamling m.v.

Lov nr. 511 af 26. maj 2014,
som ændret ved lov nr. 81 af 30. januar 2019, lov nr. 105 af 04. februar 2020 og lov nr. 743 af 13. juni 2023

Kapitel 5 1 Indsamlingsnævnet
§ 9

Til varetagelse af opgaver efter denne lov oprettes der et indsamlingsnævn bestående af 1 formand og yderligere 5 medlemmer, som udpeges af justitsministeren. Formanden skal være jurist. 1 af de yderligere medlemmer beskikkes efter indstilling fra ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation), 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk Erhverv, 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Forbrugerrådet Tænk, 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Rigspolitiet, og 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Erhvervsministeriet. Det medlem, der beskikkes efter indstilling fra Rigspolitiet, skal have særlig indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det medlem, der beskikkes efter indstilling fra Erhvervsministeriet, skal have særlig viden om it og digital udvikling.

Stk. 2 Medlemmerne og stedfortrædere for disse, der udpeges efter samme regler, beskikkes for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted.

Stk. 3 Beskikkelsen af nævnets formand, medlemmer og stedfortrædere for disse er betinget af, at de pågældende sikkerhedsgodkendes, og at godkendelsen opretholdes i hele beskikkelsesperioden.

Stk. 4 Indsamlingsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10

Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med denne lov, og fører en offentligt tilgængelig fortegnelse over godkendte indsamlinger, jf. § 3, stk. 1, og de organisationer, der har fået tilladelse efter § 4, stk. 1, samt godkendte indsamlinger, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2. Nævnet offentliggør regnskaber for indsamlinger på nævnets hjemmeside.

Stk. 2 Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at de indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i ansøgningen, og at formålet er lovligt.

Stk. 3 Hvis Indsamlingsnævnet får mistanke om et strafbart forhold, skal Indsamlingsnævnet anmelde forholdet til politiet.

Stk. 4 Indsamlingsnævnet skal omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis nævnet er vidende om eller har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at midler fra en indsamling har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Stk. 5 Indsamlingsnævnet træffer afgørelse i sager om,

  • 1) hvorvidt en indsamling er omfattet af lovens anvendelsesområde,

  • 2) tilladelse til at foretage indsamlinger

  • 3) tilladelse til anvendelse af indsamlede midler til andre formål end angivet i ansøgningen,

  • 4) overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. § 8, og

  • 5) ændring af navnet på en indsamling eller angivelse af et andet navn på den indsamler, der står bag indsamlingen, hvis navnet giver anledning til forveksling med en eksisterende indsamling.

Stk. 6 Indsamlingsnævnet kan af egen drift optage en sag til behandling.

§ 11

Indsamlingsnævnet afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse.

Stk. 2 Hvis en klage ikke giver Indsamlingsnævnet anledning til kritik, kan sagen afsluttes, uden at Indsamlingsnævnet forinden forelægger klagen for den indklagede.

Stk. 3 Hvis Indsamlingsnævnet træffer afgørelse om, at en indsamler har overtrådt god indsamlingsskik, jf. § 10, stk. 5, nr. 4, udtaler nævnet kritik. Indsamlingsnævnet offentliggør udtalelser af kritik på nævnets hjemmeside og pålægger indsamleren snarest muligt at offentliggøre udtalelsen.

Stk. 4 Har en indsamler gjort sig skyldig i gentagne overtrædelser af god indsamlingsskik, kan nævnet tilbagekalde indsamlerens tilladelse til at foretage indsamling.

§ 12

Indsamlingsnævnet kan hos en indsamler eller hjælpeorganisation kræve yderligere oplysninger til belysning af en ansøgning, afgørelse eller klage eller af, om et forhold giver anledning til nærmere undersøgelse.

§ 13

Indsamlingsnævnet bistås af et sekretariat.

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter Indsamlingsnævnets forretningsorden efter forhandling med nævnet.

§ 13a

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.