Indsamlingsloven § 4

Denne konsoliderede version af indsamlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indsamling m.v.

Lov nr. 511 af 26. maj 2014,
som ændret ved lov nr. 81 af 30. januar 2019, lov nr. 105 af 4. februar 2020 og lov nr. 743 af 13. juni 2023

§ 4

Indsamlingsnævnet kan efter ansøgning meddele tilladelse for 3 år ad gangen til at foretage indsamlinger, hvis ansøgeren er en organisation, der er godkendt efter ligningsloven som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, og organisationen har eksisteret i mindst 3 år.

Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde

  • 1) oplysninger om navn og adresse på organisationen, herunder hvem der kan tegne organisationen,

  • 2) oplysninger om, på hvilken måde organisationen foretager indsamlinger,

  • 3) oplysninger om, til hvilke formål indsamlede midler anvendes,

  • 4) organisationens vedtægter og

  • 5) organisationens seneste årsregnskab.

Stk. 3 Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med ansøgningen en kontrol af de oplyste formål, jf. § 10.

Stk. 4 Organisationen skal meddele Indsamlingsnævnet, hvis organisationens godkendelse nævnt i stk. 1 bortfalder, eller hvis forholdene omfattet af stk. 2, nr. 1-4, ændres.

Stk. 5 Organisationen skal indsende årsregnskab til Indsamlingsnævnet. Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget, herunder indsamlingsresultatet for de enkelte indsamlinger.

Stk. 6 Organisationen skal på en for offentligheden let tilgængelig måde oplyse, hvilke indsamlinger der er iværksat.

Stk. 7 Hvis en organisation tilsidesætter betingelserne i stk. 4-6, eller hvis grundlaget for den meddelte tilladelse i øvrigt ikke længere anses for opfyldt, tilbagekalder nævnet organisationens tilladelse efter stk. 1. Det samme gælder, hvis Indsamlingsnævnet har politianmeldt organisationen.