Indsamlingsloven § 11

Denne konsoliderede version af indsamlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indsamling m.v.

Lov nr. 511 af 26. maj 2014,
som ændret ved lov nr. 81 af 30. januar 2019, lov nr. 105 af 04. februar 2020 og lov nr. 743 af 13. juni 2023

§ 11

Indsamlingsnævnet afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse.

Stk. 2 Hvis en klage ikke giver Indsamlingsnævnet anledning til kritik, kan sagen afsluttes, uden at Indsamlingsnævnet forinden forelægger klagen for den indklagede.

Stk. 3 Hvis Indsamlingsnævnet træffer afgørelse om, at en indsamler har overtrådt god indsamlingsskik, jf. § 10, stk. 5, nr. 4, udtaler nævnet kritik. Indsamlingsnævnet offentliggør udtalelser af kritik på nævnets hjemmeside og pålægger indsamleren snarest muligt at offentliggøre udtalelsen.

Stk. 4 Har en indsamler gjort sig skyldig i gentagne overtrædelser af god indsamlingsskik, kan nævnet tilbagekalde indsamlerens tilladelse til at foretage indsamling.