Indsamlingsloven § 14

Denne konsoliderede version af indsamlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indsamling m.v.

Lov nr. 511 af 26. maj 2014,
som ændret ved lov nr. 81 af 30. januar 2019, lov nr. 105 af 04. februar 2020 og lov nr. 743 af 13. juni 2023

§ 14

Organisationer skal i forbindelse med indsamlinger omfattet af loven betale følgende:

  • 1) 1.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse til om indsamling.

  • 2) 10.200 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse efter § 4, stk. 1.

  • 3) 16.800 kr. pr. landsdækkende husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

  • 4) 8.400 kr. pr. regional husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

  • 5) 15.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om enkeltstående husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

  • 6) 6.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om landsdækkende gadeindsamling, jf. § 6, stk. 2.

  • 7) 3.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om regional gadeindsamling, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2 Ansøgninger, jf. stk. 1, nr. 1-7, afvises, hvis betingelsen i stk. 1 ikke er opfyldt. Beløb efter stk. 1, nr. 1-7, tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

Stk. 3 De beløb, der er angivet i stk. 1, reguleres årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 100 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 4 Indsamlingsnævnet offentliggør hvert år på nævnets hjemmeside de regulerede beløb, jf. stk. 3, for det kommende år.

Stk. 5 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om betaling af de beløb, der er angivet i stk. 1, nr. 1-7, og om tilbagebetaling heraf.