14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsamlingsloven Kapitel 6

Lov om indsamling m.v. kapitel 6

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsamlingsloven og bygger på lov nr. 511 af 26. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Indsamlingsloven

Kapitel 6
1
Forarbejder

Betaling og bemyndigelse

§14 Organisationer skal i forbindelse med indsamlinger omfattet af loven betale følgende:

  • 1) 1.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse til om indsamling.

  • 2) 10.200 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse efter § 4, stk. 1.

  • 3) 16.800 kr. pr. landsdækkende husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

  • 4) 8.400 kr. pr. regional husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

  • 5) 15.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om enkeltstående husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

  • 6) 6.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om landsdækkende gadeindsamling, jf. § 6, stk. 2.

  • 7) 3.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om regional gadeindsamling, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2 Ansøgninger, jf. stk. 1, nr. 1-7, afvises, hvis betingelsen i stk. 1 ikke er opfyldt. Beløb efter stk. 1, nr. 1-7, tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

Stk. 3 De beløb, der er angivet i stk. 1, reguleres årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 100 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 4 Indsamlingsnævnet offentliggør hvert år på nævnets hjemmeside de regulerede beløb, jf. stk. 3, for det kommende år.

Stk. 5 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om betaling af de beløb, der er angivet i stk. 1, nr. 1-7, og om tilbagebetaling heraf.

§15 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved indsamlinger og om den kontrol, som skal udøves med anvendelsen af de indsamlede midler. Justitsministeren fastsætter endvidere regler om, hvordan ansøgning og indsendelse af regnskab skal ske. Justitsministeren fastsætter herudover nærmere regler om indhold og dokumentation i forbindelse med ansøgninger efter §§ 5 og 6.

Stk. 2 Justitsministeren kan endvidere fastsætte, at Indsamlingsnævnet med henblik på offentliggørelse skal afgive en årlig redegørelse om sin virksomhed til justitsministeren.

profile photo
Profilside