Lov om forbud mod videresalg af billetter

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser

Lov nr. 677 af 22. december 1919,
jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 25. november 1991

§ 1

Videresalg af billetter til offentlige forlystelser, ved hvilket sælgeren søger at opnå fortjeneste, er forbudt. Det kongelige Teaters loger kan dog som hidtil bortsælges ved offentlig auktion for en sæson ad gangen, og for de således solgte billetter gælder bestemmelsen ikke.

§ 2

Kulturministeren kan give boglader, bureauer, kiosker og lignende forretninger i passende antal bevilling til mod et af ministeren fastsat vederlag at modtage og besørge forudbestilling af billetter til offentlige forlystelser.

§ 3

Overtrædelse af loven straffes med bøde.

§ 4

Denne lov træder i kraft straks.