Lov om sikkerhed i net og tjenester § 2

Denne konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1567 af 15. december 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1156 af 08. juni 2021

§ 2

I denne lov forstås ved:

  • 1) Elektronisk kommunikationsnet: Transmissionssystem, uanset om det bygger på en permanent infrastruktur eller en centraliseret administrationskapacitet, og, hvor det er relevant, koblings- og dirigeringsudstyr og andre ressourcer, herunder netelementer, der ikke er aktive, som gør det muligt at overføre signaler ved hjælp af trådforbindelse, radiobølger, lyslederteknik eller andre elektromagnetiske midler, herunder satellitnet, jordbaserede fastnet (kredsløbs- og pakkekoblede, herunder i internettet) og mobilnet, elkabelsystemer, i det omfang de anvendes til transmission af signaler, net, som anvendes til radio- og tv-spredning, og kabel-tv-net, uanset hvilken type information der overføres.

  • 2) Elektronisk kommunikationstjeneste: Tjeneste, der helt eller delvis består i elektronisk overførsel af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik mellem nettermineringspunkter.

  • 3) Offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester: Elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester, der stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere.

  • 4) Udbyder: Den, der med et kommercielt formål stiller produkter, elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til rådighed for andre. Begrebet omfatter ikke udbydere af NUIK-tjenester, jf. nr. 6.

  • 5) Erhvervsmæssig udbyder: En udbyder, der med et kommercielt formål udbyder produkter, elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester som sin hovedydelse eller som en ikke accessorisk del af virksomheden. Begrebet omfatter ikke udbydere af NUIK-tjenester, jf. nr. 6.

  • 6) Udbyder af NUIK-tjeneste: En udbyder af en nummeruafhængig interpersonel kommunikationstjeneste i form af en tjeneste, som normalt ydes mod betaling, og som muliggør direkte interpersonel og interaktiv informationsudveksling via elektroniske kommunikationsnet mellem et afgrænset antal personer, hvor de personer, der indleder eller deltager i kommunikationen, bestemmer, hvem modtageren eller modtagerne skal være. Omfattet er ikke tjenester, der blot muliggør interpersonel og interaktiv kommunikation som en mindre støttefunktion, der er tæt knyttet til en anden tjeneste. Tjenesten etablerer ikke forbindelse til offentligt tildelte nummerressourcer, dvs. et eller flere numre i nationale eller internationale nummerplaner, og muliggør ikke kommunikation med et eller flere numre i nationale eller internationale nummerplaner.

  • 7) Sikkerhed i net og tjenester: Net og tjenesters evne til på et givet fortrolighedsniveau at modstå handlinger, der er til skade for tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten eller fortroligheden af disse net og tjenester, lagrede eller overførte eller behandlede data eller de dermed forbundne tjenester, der tilbydes af eller er tilgængelige via disse net eller tjenester.

  • 8) Sikkerhedshændelse: En begivenhed, der har en faktisk negativ indvirkning på sikkerheden i net og tjenester.