Værnepligtsloven § 3

Denne konsoliderede version af værnepligtsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 213 af 30. maj 1980,
jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006 og lov nr. 1538 af 18. december 2018

efter den særlige lovgivning herom.
§ 3

Mænd, der har gjort værnepligtstjeneste i en fremmed stat eller har gennemgået uddannelse i en fremmed stats forsvar, kan af Værnepligtsnævnet helt eller delvis fritages for værnepligtstjeneste.

Stk. 2 Forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, kan tillade udenlandske mænd at gøre værnepligtstjeneste, når særlige omstændigheder taler derfor, og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat. Medmindre forsvarsministeren bestemmer andet, gælder lovgivningens bestemmelser om værnepligtige for den, der har opnået sådan tilladelse, så længe han er bosat her i landet.