Bekendtgørelse om civil værnepligt

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om civil værnepligt er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 995 af 04. oktober 2008

I medfør af § 1, stk. 2, § 3 a, § 4 og § 7, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006, samt § 4a og § 4b, stk. 1, i værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Værnepligtiges overførelse til civilt arbejde (militærnægtertjeneste)
§ 1

Militærnægteradministrationen træffer afgørelse efter §§ 1-3 i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde.

Tjenestetid m.v.
§ 2

Værnepligtige, der overføres til civilt arbejde efter at have påbegyndt den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, skal udføre civilt arbejde i et antal dage, der svarer til den resterende del af den første samlede tjeneste.

§ 3

Værnepligtige, der overføres til civilt arbejde efter at have gennemført den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, skal udføre civilt arbejde i et antal dage, der svarer til den efterfølgende tjeneste, den pågældende er indkaldt til.

§ 4

En arbejdsdag for en civil værnepligtig svarer til en sædvanlig overenskomstmæssig arbejdstid på det danske arbejdsmarked.

§ 5

En værnepligtig, der endnu ikke er fordelt til værnepligtstjeneste, og som søger om overførelse til civilt arbejde, deler vilkår med de værnepligtige, sammen med hvilke han skal fordeles.

Stk. 2 Hvis en civil værnepligtig får en lavere egnetshedsvedtegning, før han er mødt til tjeneste, deler den pågældende på grundlag heraf og under hensyntagen til uddannelse og livsstilling vilkår med de værnepligtige, med hvilke han er fordelt eller skal fordeles.

Eftertjeneste og erstatningstjeneste
§ 6

Har en værnepligtig været ulovligt fraværende fra værnepligtstjenesten i i alt 10 dage eller derover, kan værnepligtstjenesten forlænges i tilsvarende omfang. Med ulovligt fravær sidestilles i denne bekendtgørelse strafafsoning, herunder varetægtsfængsel, der anses som udstået i straffen.

Stk. 2 Har en værnepligtig fået meddelt orlov i flere end 10 dage (bortset fra barselsorlov og ferieorlov), kan værnepligtstjenesten forlænges i tilsvarende omfang.

Aflønning og andre ydelser
§ 7

Værnepligtige, der er overført til civilt arbejde, før de har gennemført den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, modtager under tjenesten dagløn, kostpenge, hjemsendelsespenge og ved tjeneste i mere end 30 dage beklædningsgodtgørelse.

Stk. 2 Satserne for aflønning og andre ydelser udgør pr. 1. april 2008 følgende beløb:

  • 1) Dagløn: 149,01 kr.

  • 2) Hjemsendelsespenge pr. dag: 17,91 kr.

  • 3) Kostpenge pr. dag: 95,77 kr.

  • 4) Beklædningsgodtgørelse ved tjeneste i mere end 30 dage (engangsbeløb): 1.076,00 kr.

Stk. 3 Værnepligtige, der er overført til civilt arbejde, efter at de har gennemført den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, modtager under tjenesten godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved fravær fra hjemmet efter de regler, der gælder for genindkaldte værnepligtige i forsvaret.

Stk. 4 Dagløn og hjemsendelsespenge reguleres årligt pr. 1. april med samme gennemsnitlige reguleringsprocent som lønnen til værnepligtige i forsvaret. Kostpenge og beklædningsgodtgørelse reguleres årligt pr. 1. april på grundlag af Danmarks Statistiks månedsprisindeks for fødevarer og for beklædning og fodtøj.

§ 8

I tilfælde af en civil værnepligtigs ulovlige udeblivelse eller fjernelse fra udstationeringsstedet kan Militærnægteradministrationen ved den månedlige udbetaling af ydelser fratrække de samlede ydelser for den periode, den pågældende er ulovligt udeblevet eller ulovligt har fjernet sig fra udstationeringsstedet.

§ 9

Civile værnepligtige har ret til fri rejse efter de regler, der gælder for værnepligtige i forsvaret.

Læge- og tandlægehjælp
§ 10

Civile værnepligtige har ret til fri lægehjælp ved Militærnægteradministrationens læge og uden for dennes træffetid ved praktiserende læge eller vagtlæge. Civile værnepligtige har endvidere ret til anden lægehjælp mv., hvortil den værnepligtige er henvist af de i 1. pkt. nævnte læger.

§ 11

Civile værnepligtige, som ønsker tandlægehjælp, skal kontakte Militærnægteradministrationen for nærmere vejledning om tandlægeordningen for civile værnepligtige inden tandlæge opsøges.

Stk. 2 Civile værnepligtige med indtil 4 måneders tjeneste kan i tilfælde af et akut problem (tandpine, knækket fyldning, rodbetændelse el. lign.) blive undersøgt og behandlet, således at den civile værnepligtige er smertefri. Behandlingen, der tilbydes, kan alene svare til de ydelser, som er omfattet af gældende overenskomst med Sygesikringen.

Stk. 3 Civile værnepligtige med mere end 4 måneders tjeneste har ret til fri ordinær tandbehandling. Behandlingen, der tilbydes, kan alene svare til de ydelser, som er omfattet af gældende overenskomst med Sygesikringen.

Stk. 4 Militærnægteradministrationen kan efter forudgående ansøgning fra den værnepligtige meddele tilladelse til fri ekstraordinær tandbehandling.

Administrationsomkostninger
§ 12

Militærnægteradministrationen opkræver betaling for anvendelse af civile værnepligtiges udførelse af civilt arbejde til dækning af administrationsomkostninger.

Stk. 2 Betalingen udgør pr. 1. januar 2008 47,00 kr. for hver dag, den civile værnepligtige udfører civilt arbejde. Beløbet reguleres pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks lønstatistik for staten for hver hele krones udsving.

Undladelse af genindkaldelse af værnepligtige, som er idømt visse sanktioner
§ 13

Militærnægteradministrationen træffer afgørelser efter § 4a i værnepligtsloven.

Stk. 2 Hvis Militærnægteradministrationen af tidsmæssige årsager ikke kan træffe afgørelse om indkaldelse inden mødedagen, stilles indkaldelsen i bero, og den værnepligtige underrettes herom.

Stk. 3 Til brug for behandlingen af sager efter stk. 1 vedrørende værnepligtige, som er overført til civilt arbejde efter at have afsluttet den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, og som skal indkaldes til civilt arbejde, indhenter Militærnægteradministrationen forud for indkaldelse og forud for mødedagen hos Rigspolitichefen oplysninger som nævnt i værnepligtslovens § 4b, stk. 1.

Klagebestemmelser
§ 14

Militærnægteradministrationens pålæg efter § 3, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Øvrige afgørelser efter §§ 1-3 i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde kan indbringes for forsvarsministeriet inden 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt den værnepligtige.

Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2008.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 781 af 15. oktober 1999 om civil værnepligt.