Militærnægterloven § 3

Denne konsoliderede version af militærnægterloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde

Lov nr. 187 af 20. maj 1933,
jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006

§ 3

Kan en ansøgning ikke afgøres på det foreliggende grundlag, pålægges det ansøgeren inden en nærmere fastsat frist, der skal være på mindst 7 dage, at tilvejebringe de nødvendige yderligere oplysninger. Det kan herunder pålægges ansøgeren at møde personligt for en session.

Stk. 2 Hvis et pålæg i medfør af stk. 1 ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, og særlige omstændigheder ikke taler for at forlænge denne, anses ansøgningen for bortfaldet.