Lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande § 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 272 af 04. juni 1970,
jf. lovbekendtgørelse nr. 428 af 30. september 1980,
som ændret ved lov nr. 980 af 17. december 1997

§ 6

For værnepligtige, der har opnået tilladelse efter § 1, forlænges den i værnepligtsloven fastsatte højeste alder for indkaldelse til værnepligtstjeneste med 2 år.

Stk. 2 I øvrigt er de i stk. 1 nævnte værnepligtige, hvor denne lov ikke bestemmer andet, omfattet af reglerne i værnepligtsloven.

Stk. 3 Bestemmelserne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. gælder også for værnepligtige, der opfylder værnepligten ved bistandsarbejde i udviklingslande.