Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 441 af 08. maj 2018

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Loven finder anvendelse på operatører af væsentlige transporttjenester.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Operatør af en væsentlig transporttjeneste: En offentlig eller privat enhed, der udpeges af transport-, bygnings- og boligministeren som operatør af en væsentlig transporttjeneste i medfør af § 3, stk. 1, og som varetager opgaver vedrørende lufttransport, jernbanetransport, søfart inden for transport-, bygnings- og boligministeriets område og vejtransport.

 • 2) Net- og informationssystem:

  • a) Et elektronisk kommunikationsnet, der udgøres af transmissionssystemer og, hvor det er relevant, koblings- og dirigeringsudstyr og andre ressourcer, herunder netelementer, der ikke er aktive, som gør det muligt at overføre signaler ved hjælp af trådforbindelse, radiobølger, lyslederteknik eller andre elektromagnetiske midler, herunder satellitnet, jordbaserede fastnet (kredsløbs- og pakkekoblede, herunder i internettet) og mobilnet, elkabelsystemer, i det omfang de anvendes til transmission af signaler, net, som anvendes til radio- og tv-spredning, samt kabel-tv-net, uanset hvilken type information der overføres.

  • b) Enhver anordning eller gruppe af indbyrdes forbundne eller beslægtede anordninger, hvoraf en eller flere ved hjælp af et program udfører automatisk behandling af digitale data.

  • c) Digitale data, som lagres, behandles, fremfindes eller overføres ved brug af elementer i litra a og b med henblik på deres drift, brug, beskyttelse og vedligeholdelse.

 • 3) Sikkerhed i net- og informationssystemer: Evnen for net- og informationssystemer til på et givet sikkerhedsniveau at modstå handlinger, der er til skade for tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten eller fortroligheden i forbindelse med lagrede eller overførte eller behandlede data eller de dermed forbundne tjenester, der tilbydes af eller er tilgængelige via disse net- og informationssystemer.

 • 4) Hændelse: Enhver begivenhed, der har en egentlig negativ indvirkning på sikkerheden i net- og informationssystemer.

 • 5) Risiko: Enhver rimelig identificerbar omstændighed eller begivenhed, der har en potentiel negativ indvirkning på sikkerheden i net- og informationssystemer.

 • 6) Nationalt centralt kontaktpunkt: En national kompetent enhed med ansvar for at koordinere spørgsmål vedrørende sikkerheden i net- og informationssystemer samt grænseoverskridende samarbejde i EU herom.

 • 7) CSIRT: En national it-beredskabsenhed, der håndterer hændelser, og som har ansvar for at sikre samarbejdet om sikkerheden i net- og informationssystemer i EU.

Kapitel 2 1 Udpegning af operatører af væsentlige transporttjenester
§ 3

Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger en operatør af en væsentlig transporttjeneste. Ministeren vurderer løbende, dog mindst hvert andet år, hvilke operatører af væsentlige transporttjenester der skal udpeges i medfør af 1. pkt.

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren skal i forbindelse med udpegningen efter stk. 1 lægge vægt på, at

 • 1) enheden leverer en transporttjeneste, der er væsentlig for opretholdelsen af kritiske samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter,

 • 2) leveringen af transporttjenesten afhænger af net- og informationssystemer og

 • 3) en hændelse vil få væsentlige forstyrrende virkninger for leveringen af den nævnte transporttjeneste.

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om udpegningen af en operatør af en væsentlig transporttjeneste og tilbagekaldelse af udpegningen. Ministeren kan herunder fastsætte regler om de kriterier, der skal lægges vægt på ved udpegningen af en operatør, tidsbegrænsning på udpegningen m.v.

Kapitel 3 1 Sikkerhedskrav til en operatør af en væsentlig transporttjeneste
§ 4

Operatører af væsentlige transporttjenester skal træffe passende og forholdsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at styre risiciene for sikkerheden i net- og informationssystemer, som de anvender til den del af deres aktiviteter, hvor en hændelse vil få væsentlige forstyrrende virkninger for leveringen af den nævnte transporttjeneste. Foranstaltningerne skal sikre et sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer, der er proportionalt med risiciene.

Stk. 2 Operatører af væsentlige transporttjenester skal træffe passende foranstaltninger for at forebygge og minimere konsekvensen af en hændelse, der kan have en negativ indvirkning på de net- og informationssystemer, som anvendes til levering af en væsentlig transporttjeneste.

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om foranstaltninger efter stk. 1 og 2, herunder om sagernes behandling, tidsfrister m.v. Ministeren kan endvidere fastsætte regler, hvor der stilles krav om, at dokumentation for, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger efter stk. 1 og 2, skal ske ved akkrediteret certificering i overensstemmelse med reglerne og efter en internationalt anerkendt standard for styring af sikkerheden i net- og informationssystemer. Ministeren kan endelig fastsætte regler om de informationer, som ministeren skal modtage om valg af certificeringsordning.

Kapitel 4 1 Underretning, videregivelse og offentliggørelse af oplysninger
§ 5

Operatører af væsentlige transporttjenester skal hurtigst muligt underrette transport-, bygnings- og boligministeren og CSIRT om hændelser, der har væsentlige konsekvenser for kontinuiteten af de væsentlige transporttjenester, som de leverer.

Stk. 2 Ved vurderingen af, om en hændelse har væsentlige konsekvenser for kontinuiteten af de væsentlige transporttjenester, skal operatøren navnlig tage følgende kriterier i betragtning:

 • 1) Antallet af brugere, der berøres af afbrydelsen af den væsentlige transporttjeneste.

 • 2) Hændelsens varighed.

 • 3) Den geografiske udbredelse med hensyn til det område, der er berørt af hændelsen.

§ 6

Operatører af øvrige transporttjenester kan på frivillig basis foretage underretning til transport-, bygnings- og boligministeren og CSIRT om hændelser, der har væsentlige konsekvenser for udøvelsen af de transporttjenester, som de leverer. Transport-, bygnings- og boligministeren er forpligtet til at behandle frivillige underretninger på samme måde, som pligtmæssige underretninger behandles.

§ 7

Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om underretninger efter §§ 5 og 6, herunder fastsætte nærmere regler om indholdet af en underretning, vurderingen af, om en hændelse er omfattet af underretningspligten, og vægtningen af kriterierne i § 5, stk. 2, samt om, at underretninger og anden skriftlig kommunikation til og fra ministeren om nærmere bestemte forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt.

§ 8

Transport-, bygnings- og boligministeren kan videregive oplysninger til CSIRT om hændelser, der er nødvendige for CSIRT til opfyldelse af dets lovbestemte opgaver som nationalt centralt kontaktpunkt og som CSIRT.

§ 9

Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter høring af den underrettende operatør oplyse offentligheden om konkrete hændelser, hvis offentlighedens kendskab hertil er nødvendigt for at forebygge en hændelse eller håndtere en igangværende hændelse.

Stk. 2 Oplysninger til offentligheden efter stk. 1 må ikke indeholde

 • 1) oplysninger om tekniske indretninger, fremgangsmåder, drifts- og forretningsforhold el.lign., for så vidt den underrettende operatør gør gældende, at disse oplysninger har væsentlig forretningsmæssig betydning for operatøren,

 • 2) oplysninger, der af transport-, bygnings- og boligministeren vurderes at være af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar,

 • 3) fortrolige informationer eller

 • 4) oplysninger om enkeltpersoners forhold.

Kapitel 5 1 Administration, påbud og tilsyn
§ 10

Transport-, bygnings- og boligministeren fører tilsyn med, at en operatør af en væsentlig transporttjeneste overholder denne lov og regler udstedt i medfør heraf. Til brug for tilsynet skal operatører af væsentlige tjenester på anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren afgive de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet.

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren kan påbyde, at forhold, der strider mod lovens §§ 4 og 5 og de regler, der er fastsat i medfør af loven, og EU-forordninger på net- og informationssikkerhedsområdet på transportområdet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om det tilsyn, der skal føres med overholdelse af loven og med de regler, der er udstedt i medfør af loven.

§ 11

Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler, som er nødvendige for at gennemføre de direktiver, som Den Europæiske Union udsteder, vedrørende sikkerhed i net- og informationssystemer på transportområdet, herunder regler om tilsyn, påbud m.v., eller som er nødvendige for at anvende de forordninger, som Den Europæiske Union udsteder, vedrørende sikkerhed i net- og informationssystemer på transportområdet.

§ 12

Transport-, bygnings- og boligministeren kan bemyndige Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller andre statslige myndigheder til at udøve ministerens beføjelser efter denne lov. Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf, herunder om klagefrister og afskæring af klageadgang.

Kapitel 6 1 Straf
§ 13

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den operatør, der undlader

 • 1) hurtigst muligt at underrette transport-, bygnings- og boligministeren og CSIRT om hændelser, der har væsentlige konsekvenser for kontinuiteten af de væsentlige transporttjenester, som operatøren leverer, eller

 • 2) at efterkomme transport-, bygnings- og boligministerens påbud udstedt i henhold til § 10, stk. 2, regler fastsat i medfør af loven eller EU-forordninger vedrørende net- og informationssikkerhed på transportområdet.

Stk. 2 I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 1 Ikrafttræden m.v.
§ 14

Loven træder i kraft den 10. maj 2018.

§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.