Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 692 af 08. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 429 af 16. marts 2021

Krav til websteders og mobilapplikationers tilgængelighed
§ 3

Offentlige organer skal sikre, at deres websteder og mobilapplikationer er mere tilgængelige, ved at gøre dem opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste ved at opfylde de standarder eller tekniske specifikationer, som fastsættes i medfør af stk. 4.

Stk. 2 Vurderer det offentlige organ, at overholdelse af krav om tilgængelighed i stk. 1 vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde, kan det offentlige organ vælge at undlade at overholde kravene. Det offentlige organ skal ved vurderingen tage hensyn til

  • 1) det offentlige organs størrelse, ressourcer og art og

  • 2) de anslåede omkostninger og fordele for det offentlige organ i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted eller den specifikke mobilapplikation.

Stk. 3 Undlader det offentlige organ at overholde krav om tilgængelighed i stk. 1, skal organet i tilgængelighedserklæringen, jf. § 4, redegøre for de dele af kravene, som ikke kunne overholdes, og om muligt anvise et tilgængeligt alternativ.

Stk. 4 Ministeren for offentlig innovation fastsætter, hvilke standarder eller tekniske specifikationer der skal være opfyldt, for at et websted eller en mobilapplikation formodes at være i overensstemmelse med krav om tilgængelighed i stk. 1.