Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 13

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 545 af 29. april 2022

Den afgiftsberettiges andel i værket
§ 13

For trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, bortset fra antologier mv., jf. § 9, med flere afgiftsberettigede, fordeles det pointtallet, som opnås for en trykt bog, e-bog, fysisk lydbog eller netlydbog, på grundlag af Nationalbibliografiens oplysninger om primære og sekundære bidragydere. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, og stk. 2.

Stk. 2 Er der én primær og én sekundær bidragyder, deles pointtallet med tre fjerdedele til den primære og en fjerdedel til den sekundære bidragyder. Er der flere primære bidragydere, deles tre fjerdedele ligeligt mellem dem. Er der flere sekundære bidragydere, deles én fjerdedel ligeligt mellem dem. Er der udelukkende primære bidragydere, deles hele pointtallet ligeligt mellem dem.

Stk. 3 Såfremt flere personer har oversat en trykt bog, en e-bog, en fysisk lydbog eller en netlydbog, deles pointtallet til oversætterne ligeligt mellem dem. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne fordeling, jf. § 4, stk. 1, nr. 5.

Stk. 4 Pointtallet for en antologi eller et andet samlingsværk deles ligeligt mellem de afgiftsberettigede bidragydere.