14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Særlig dokumentation
Det er en forudsætning for at opnå biblioteksafgift eller ændring af afgiften, at den berettigede tilvejebringer fyldestgørende dokumentation i følgende tilfælde:

  • 1) Når en illustrator, som har udført illustrationerne i en bog, ønsker omslagsillustrationen medregnet ved opgørelsen af sit bidrag til bogen, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, skal det dokumenteres, at vedkommende har udført omslagsillustrationen.

  • 2) Når en illustrator, som har udført illustrationerne til en oversættelse, gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af et fremmedsproget værk til dansk, ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, skal det dokumenteres, at illustrationerne særligt er udført til denne oversættelse mv.

  • 3) Når en bidragyder til trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger ønsker, at Slots- og Kulturstyrelsen skal fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. § 13, stk. 1, skal det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse.

  • 4) Når en bidragyder til trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger med mere end 3 bidragydere inden for samme kategori af afgiftsberettigede eller til en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog ønsker at opnå biblioteksafgift, skal det dokumenteres, hvilke bidrag der foreligger.

  • 5) Når en oversætter ønsker, at Slots- og Kulturstyrelsen skal fravige den ligelige fordeling af pointtal til oversættere for trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, jf. § 13, stk. 3, skal det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse.

  • 6) Når en bidragyder til trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger ikke er nævnt i Nationalbibliografien, og vedkommende ønsker at opnå biblioteksafgift, skal bidragets art og omfang dokumenteres.

•••

Stk. 2 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-6, skal indsendes på et skema, der er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, og skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde inden for den frist, der fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen i medfør af stk. 3.

•••

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den frist for tilvejebringelse af dokumentation, der er gældende for beregningen for det kommende år. Denne frist kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

•••

Stk. 4 Fristen efter stk. 3 offentliggøres den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

•••
profile photo
Profilside