14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Beregning af det resterende rådighedsbeløb for grammofonplader mv.
Beløbet efter § 25, stk. 3, fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation på bibliotekerne med grammofonplader, cd’er mv. samt kunstnerkategorier og kunstnerens forholdsmæssige medvirken på værket.

•••

Stk. 2 Beløbet fordeles af et udvalg bestående af 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år.

•••

Stk. 3 1 medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Dansk Komponist Forening, Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske Populær Autorer, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og Dansk Skuespillerforbund. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn til grammofonplader mv., beskikkes efter indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted. Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget.

•••

Stk. 4 Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet.

•••
profile photo
Profilside