14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offentlighedsloven § 37

Lov om offentlighed i forvaltningen paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offentlighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Klage over afgørelser om aktindsigt m.v.
Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

•••

Stk. 2 Klagen fremsendes til den myndighed m.v., hvis afgørelse der klages over. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen.

•••

Stk. 3 Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

•••

Stk. 6 Vedkommende minister kan fastsætte regler om, at afgørelser om aktindsigt, der træffes af institutioner m.v., der er omfattet af §§ 3-5, kan påklages.

•••
profile photo
Profilside