14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Antallet af udlånsenheder pr. titel og indberetning for trykte bøger og fysiske lydbøger
Ved en udlånsenhed forstås trykte bøger og fysiske lydbøger, der af et bibliotek registreres og indberettes særskilt. Udlånsenheden for trykte bøger er et bind, for litteratur indlæst på CD mv. en mappe med et eller flere CD´er mv. Sammensatte materialer, f.eks. en bog og et bånd, udgør tilsammen en udlånsenhed.

•••

Stk. 2 Antallet af udlånsenheder for trykte bøger og fysiske lydbøger fastlægges på grundlag af bestandsindberetninger fra folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften.

•••

Stk. 3 Indberetningerne skal for at kunne indgå i beregningsgrundlaget foreligge i en sådan elektronisk form, at de teknisk lader sig videreforarbejde af Slots- og Kulturstyrelsen. Årbøger skal for at indgå i beregningsgrundlaget være indberettet på en sådan måde, at de enkelte årgange er udskilt fra hinanden.

•••

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for folkebibliotekernes og folkeskolens pædagogiske læringscentres indberetninger.

•••

Stk. 5 For udlånsenheder af en given titel på folkeskolens pædagogiske læringscentre afskæres efter biblioteksafgiftslovens § 4, stk. 2, to tredjedele af de indberettede eksemplarer ud over 15 afrundet til hele bind.

•••
profile photo
Profilside