Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 324 af 16. marts 2022,
som ændret ved lov nr. 546 af 03. maj 2022, lov nr. 831 af 14. juni 2022, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 1575 af 12. december 2023 og lov nr. 266 af 19. marts 2024

Kapitel 1 1 Meddelelse af opholdstilladelse
§ 1

Efter ansøgning kan der meddeles opholdstilladelse til en udlænding, der er fordrevet fra Ukraine, i følgende tilfælde:

 • 1) Udlændingen er ukrainsk statsborger og er den 1. februar 2022 eller senere udrejst af Ukraine, hvor den pågældende den 1. februar 2022 eller senere havde bopæl.

 • 2) Udlændingen havde den 24. februar 2022 status som flygtning i Ukraine og er den 1. februar 2022 eller senere udrejst af Ukraine.

 • 3) Udlændingen er ukrainsk statsborger eller havde den 24. februar 2022 status som flygtning i Ukraine og opholdt sig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

§ 2

Efter ansøgning kan der endvidere meddeles opholdstilladelse til følgende:

 • 1) En udlænding over 18 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en udlænding over 18 år med opholdstilladelse efter § 1.

 • 2) Et ugift mindreårigt barn af en udlænding med opholdstilladelse efter § 1 eller nr. 1.

 • 3) En udlænding, der har nær familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 1, og som forud for udrejsen fra Ukraine har delt husstand med den pågældende og må anses for at have været under den pågældendes forsørgelse.

 • 4) En udlænding, der uden for de tilfælde, der er nævnt i nr. 1-3, har etableret et beskyttelsesværdigt familieliv med en udlænding med opholdstilladelse efter § 1, og som samlever på fælles bopæl med denne.

Stk. 2 Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, 3 og 4, kan kun gives, hvis familielivet og forsørgelsesforholdet bestod den 24. februar 2022.

§ 3

Opholdstilladelse efter denne lov meddeles med henblik på midlertidigt ophold og tidsbegrænses til den 17. marts 2024, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at opholdstilladelse meddelt efter denne lov kan forlænges til den 17. marts 2025. Udlændinge- og integrationsministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om betingelser for forlængelse og proceduren for behandling af sager om forlængelse. Udlændinge- og integrationsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at opholdstilladelse efter denne lov, der meddeles den 17. marts 2024 eller senere, kan meddeles tidsbegrænset til den 17. marts 2025.

Stk. 3 Ved fastsættelse af regler efter stk. 2, 1. og 3. pkt., forlænges perioderne nævnt i §§ 11 og 12 tilsvarende.

§ 4

Ansøgning om opholdstilladelse efter § 1 skal indgives i Danmark.

Stk. 2 Ansøgning om opholdstilladelse efter § 2, stk. 1, kan indgives i Danmark eller uden for landet.

Stk. 3 En udlænding har ret til at blive her i landet under behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, der indgives her i landet. Retten til at blive her i landet bortfalder, hvis udlændingen ikke inden 4 uger fra ansøgningens indgivelse har fået optaget fingeraftryk og personfotografi, jf. § 23.

§ 5

En ansøgning om opholdstilladelse efter § 1 kan afvises, hvis udlændingen er statsborger i et andet land uden for Ukraine eller allerede har opnået opholdstilladelse i et andet land uden for Ukraine. For en udlænding, der den 24. februar 2022 havde status som flygtning, kan en ansøgning alene afvises, såfremt ansøgeren har opnået statsborgerskab eller opholdstilladelse uden for Ukraine og sit hjemland.

§ 6

En udlænding kan ikke meddeles opholdstilladelse efter denne lov, hvis

 • 1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed,

 • 2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed eller

 • 3) udlændingen anses for omfattet af artikel 1 F i flygtningekonventionen af 28. juli 1951.

Stk. 2 En udlænding kan uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, ikke, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, meddeles opholdstilladelse efter denne lov, hvis

 • 1) udlændingen uden for landet er dømt for et forhold, som kunne medføre udvisning efter udlændingelovens §§ 22, 23 eller 24, såfremt pådømmelsen var sket her i landet,

 • 2) der er alvorlig grund til at antage, at udlændingen uden for landet har begået en lovovertrædelse, som kunne medføre udvisning efter udlændingelovens §§ 22, 23 eller 24,

 • 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kunne medføre udvisning efter reglerne i udlændingelovens kapitel 4,

 • 4) udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, og er indberettet til SIS II som uønsket i medfør af SIS II-forordningen eller

 • 5) udlændingen på grund af smitsom sygdom eller alvorligere sjælelig forstyrrelse må antages at ville frembyde fare eller væsentlige ulemper for sine omgivelser.

Stk. 3 En udlænding, som har indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, i forbindelse med udvisning efter udlændingelovens §§ 22-24 eller § 25, eller som har et indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 5, i forbindelse med bortfald efter udlændingelovens § 21 b, stk. 1, kan ikke gives opholdstilladelse efter denne lov, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, i forbindelse med udvisning efter udlændingelovens §§ 25 a, 25 b eller 25 c, eller som har indrejseforbud efter udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 2, kan gives opholdstilladelse efter denne lov, medmindre særlige grunde taler derimod.

Stk. 4 En udlænding kan ikke meddeles opholdstilladelse efter denne lov, medmindre særlige grunde taler derfor, hvis der foreligger omstændigheder som nævnt i udlændingelovens § 10, stk. 5 eller 6.

Stk. 5 Udlændingemyndighederne indberetter en udlænding, der efter stk. 1 eller stk. 2, nr. 1 eller 2, er meddelt afslag på opholdstilladelse, som uønsket i SIS II, hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union.

§ 7

Et indrejseforbud bortfalder, hvis en udlænding under de betingelser, der er nævnt i § 6, stk. 3 og 4, meddeles opholdstilladelse.

§ 8

Til brug for behandlingen af en sag efter denne lov vurderer justitsministeren, om udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed. Denne vurdering lægges til grund ved afgørelsen af sagen.

Stk. 2 Justitsministeren kan bestemme, at de oplysninger, der er indgået i vurderingen efter stk. 1, af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlænding, vurderingen angår. Justitsministeren kan endvidere bestemme, at oplysningerne af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlændingemyndighed, der skal træffe afgørelse i sagen.

Stk. 3 Ved domstolsprøvelse af en farevurdering efter stk. 1 finder reglerne i udlændingelovens kapitel 7 b anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§ 9

Udlændinge med opholdstilladelse efter denne lov er fritaget for krav om arbejdstilladelse.

Kapitel 2 1 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser
§ 10

En opholdstilladelse efter denne lov skal inddrages, medmindre inddragelse vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog stk. 2, hvis

 • 1) grundlaget for ansøgningen eller tilladelsen var urigtigt eller grundlaget for en opholdstilladelse efter § 2, stk. 1, ikke længere er til stede, jf. dog § 11,

 • 2) opholdstilladelsen er opnået ved svig eller

 • 3) der foreligger oplysninger om forhold, som efter reglerne i § 6, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4, ville udelukke udlændingen fra opholdstilladelse.

Stk. 2 Ved afgørelse om inddragelse efter stk. 1, nr. 1, af en opholdstilladelse meddelt efter § 2, stk. 1, nr. 1 eller 4, skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at udlændingen eller udlændingens barn har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet, eller at udlændingen, der er meddelt opholdstilladelse efter § 1, er afgået ved døden. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1.

Stk. 4 Udlændingemyndighederne indberetter en udlænding, der har fået sin opholdstilladelse inddraget i medfør af stk. 1, nr. 3, som uønsket i SIS II, hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union.

§ 11

En opholdstilladelse meddelt efter § 2, stk. 1, nr. 1 eller 4, kan indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, ikke inddrages efter § 10, stk. 1, nr. 1, under henvisning til at de pågældende ikke bor sammen, hvis dette skyldes, at den herboende person, jf. § 1, er udrejst til Ukraine med et anerkendelsesværdigt formål og ikke er indrejst i Danmark igen.

Stk. 2 En opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9, § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, § 9 m eller § 9 n kan indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, ikke inddrages efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1 eller 3, under henvisning til at de pågældende ikke bor sammen, hvis dette skyldes, at den herboende person er udrejst til Ukraine med et anerkendelsesværdigt formål og ikke er indrejst i Danmark igen.

Stk. 3 En opholdstilladelse meddelt til en ukrainsk statsborger efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, kan indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, ikke inddrages efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, under henvisning til at de pågældende ikke bor sammen, hvis dette skyldes, at den pågældende er udrejst til Ukraine med et anerkendelsesværdigt formål og ikke er indrejst i Danmark igen.

Stk. 4 En opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 m eller § 9 n som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person med opholdstilladelse efter § 9 a, § 9 i eller § 9 k kan indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, ikke nægtes forlænget eller inddrages efter udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1 eller 3, under henvisning til at den herboende person får inddraget eller nægtet forlængelse af sin opholdstilladelse, eller at den herboende persons opholdstilladelse udløber, hvis dette skyldes, at den herboende person er udrejst til Ukraine med et anerkendelsesværdigt formål og ikke er indrejst i Danmark igen. Er personen med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, § 9 i eller § 9 k ikke indrejst i Danmark igen, kan opholdstilladelsen efter § 9 m og § 9 n forlænges indtil den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3.

Stk. 5 Stk. 1, 2 og 4 finder alene anvendelse, hvis den herboende person er ukrainsk statsborger.

§ 12

I de tidsrum, der er nævnt i udlændingelovens § 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., medregnes ikke ophold i Ukraine mellem den 24. februar 2022 og den 17. marts 2024, jf. dog § 3, stk. 3, hvis udlændingen er ukrainsk statsborger og opholdet har haft et anerkendelsesværdigt formål.

Kapitel 3 1 Indrejseforbud og fastsættelse af udrejsefrist
§ 13

En afgørelse, hvorved det meddeles en udlænding, at vedkommende i medfør af reglerne i denne lov ikke har ret til at opholde sig i landet, skal indeholde en frist for udrejse, medmindre udlændingen har ret til ophold på andet grundlag. Afgørelsen skal meddeles skriftligt og indeholde oplysninger om reglerne i § 28, stk. 3 og 4. Efter anmodning gives udlændingen en skriftlig eller mundtlig oversættelse af de vigtigste elementer i afgørelsen på et sprog, som vedkommende forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå.

Stk. 2 Udrejsefristen fastsættes til 7 dage. Udrejsefristen fastsættes til 1 måned, hvis udlændingen er omfattet af EU-reglerne, jf. udlændingelovens § 2, stk. 4. I påtrængende tilfælde fastsættes udrejsefristen altid til straks. En udrejsefrist kan fastsættes til et senere tidspunkt eller forlænges, såfremt særlige grunde taler derfor, dog ikke ud over det tidspunkt, hvor en opholdstilladelse efter denne lov senest ville være udløbet.

Stk. 3 De regler i udlændingelovens § 32 om indrejseforbud, der gælder for udlændinge, som er omfattet af udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist fastsat efter denne lov, jf. dog udlændingelovens § 32, stk. 2.

Stk. 4 Stadfæstes en afgørelse, der er tillagt opsættende virkning, eller frafaldes en klage, hvorved der er tillagt opsættende virkning, fastsætter Udlændingenævnet en ny frist for udrejse efter reglerne i stk. 2.

Kapitel 4 1 Udlændingestyrelsens forsørgelsesforpligtelse m.v.
§ 14

Udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt., stk. 3-7, stk. 9, nr. 1-4 og 6, og stk. 14, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for udlændinge, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse.

Stk. 2 En udlænding som nævnt i stk. 1, der er blevet meddelt opholdstilladelse efter denne lov, får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen indtil det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. § 30, stk. 2, jf. dog udlændingelovens § 42 a, stk. 3 og 4.

§ 15

Udlændingelovens § 42 b, stk. 1-4, 6 og 7, stk. 8, 2.-6. pkt., stk. 9, stk. 10, 1. pkt., stk. 11, 1. pkt., og stk. 13 og 17, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for udlændinge, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov og får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen efter § 14.

Stk. 2 En udlænding over 18 år, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov og får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen efter § 14, og som har opholdt sig her i landet i mindre end 3 måneder fra tidspunktet for den pågældendes indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, får udbetalt en tillægsydelse. Udlændingelovens § 42 b, stk. 8, 2.-6. pkt., stk. 10, 1. pkt., stk. 11, 1. pkt., og stk. 17, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 En udlænding over 18 år, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov og får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen efter § 14, og som har overholdt sin kontrakt, jf. § 16, får udbetalt en tillægsydelse. Udlændingelovens § 42 b, stk. 8, 2.-6. pkt., stk. 10, 1. pkt., og stk. 11 og 17, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

§ 16

Indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 2. pkt., udarbejder en kontrakt for en udlænding over 18 år, der er omfattet af § 14, og som har opholdt sig her i landet i mere end 3 måneder fra tidspunktet for den pågældendes indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov.

Stk. 2 Kontrakten indgås mellem udlændingen og indkvarteringsoperatøren på grundlag af den enkelte udlændings individuelle færdigheder og forudsætninger. Kontraktens omfang og indhold tilpasses i videst muligt omfang den enkelte udlændings færdigheder og kompetencer og den pågældendes personlige forhold, herunder alder, barsel og den pågældendes eller pågældendes barns helbredsmæssige forhold i form af f.eks. alvorlige fysiske og psykiske sygdomme og lidelser, samt andre væsentlige psykosociale forhold, ligesom kontrakten tilpasses andre forhold, som indkvarteringsoperatøren finder relevante, herunder manglende børnepasningsmuligheder. Tilsvarende gælder, hvis indkvarteringsoperatøren ikke har mulighed for at stille relevante og meningsfulde undervisnings- og aktiveringstilbud til rådighed.

Stk. 3 Kan der ikke opnås enighed om kontraktens indhold, fastsættes indholdet af indkvarteringsoperatøren. Kontrakten kan løbende revideres.

Stk. 4 Kontrakten fastlægger omfanget af og indholdet i den enkelte udlændings deltagelse i

 • 1) nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet,

 • 2) undervisning, der skal give udlændingen et indledende kendskab til dansk sprog og danske kultur-, samfunds-, arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold, og

 • 3) aktivering.

Stk. 5 Indkvarteringsoperatøren skal vejlede udlændingen om, at den pågældende får udbetalt en tillægsydelse, jf. § 15, stk. 3. hvis den pågældende overholder sin kontrakt.

Stk. 6 En 17-årig udlænding, der er omfattet af § 14, og som har opholdt sig her i landet i mere end 3 måneder fra tidspunktet for den pågældendes indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, kan deltage i undervisning og aktivering, der er nævnt i stk. 4, nr. 2 og 3, på samme betingelser som udlændinge over 18 år.

Stk. 7 Undervisning og aktivering, jf. stk. 4, nr. 2 og 3, kan varetages helt eller delvis af eksterne aktører eller kan erstattes af undervisning og aktivering udbudt af eksterne aktører.

Stk. 8 Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontraktens indgåelse, indhold og udformning.

§ 17

Udlændingelovens § 42 g, stk. 1, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for børn i den undervisningspligtige alder, der er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelse, jf. § 14.

§ 18

Udlændingelovens § 42 h finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelse, jf. § 14.

§ 19

Udlændingelovens § 42 i finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelse, jf. § 14.

§ 20

Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler for en bestemt periode om fravigelse af pligter og rettigheder efter § 15, stk. 3, og §§ 16-19, når dette som følge af en større tilstrømning til landet er nødvendigt for at sikre kapacitet til behandling af ansøgninger om opholdstilladelse efter denne lov og etablering og drift af forsørgelse og indkvartering af udlændinge, som indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov. Regler udstedt i medfør af 1. pkt. skal ophæves, når der ikke længere er grundlag for fravigelsen af de pågældende rettigheder og pligter.

Kapitel 4 a Kommunal indkvartering og forplejning m.v.
§ 20a

Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i dette kapitel tilbyde indkvartering og forplejning, jf. dog stk. 3 og 4, til en udlænding, der har indgivet eller inden for 5 hverdage fra indkvarteringen eller forplejningen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov, og som ikke er undergivet Udlændingestyrelsens forsørgelse efter kapitel 4 eller udlændingelovens § 42 a, indtil der er truffet endelig afgørelse om ansøgningen. Adgangen til at modtage kommunal indkvartering og forplejning gælder dog ikke, hvis udlændingen åbenbart ikke er omfattet af §§ 1 eller 2.

Stk. 2 En udlænding som nævnt i stk. 1, der er blevet meddelt opholdstilladelse efter denne lov, kan efter reglerne i dette kapitel tilbydes indkvartering og forplejning af kommunalbestyrelsen indtil det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. § 30, stk. 2.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke for udlændinge, der har indgået ægteskab med en herboende person eller som mindreårig er indkvarteret privat hos herboende forældre, medmindre særlige grunde foreligger.

Stk. 4 Stk. 1 og 2 gælder ikke i det omfang, udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse i kommunen efter anden lovgivning.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 og 2 skal henvises til Udlændingestyrelsens forsørgelse, jf. § 14. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 2 skal henvises til forsørgelse af den kommune, hvortil udlændingen er visiteret efter § 30, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med eller efter en henvisning bestemme, at den kommunale indkvartering og forplejning ophører.

§ 20b

Kommunalbestyrelsen kan medvirke til indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov.

§ 20c

Kommunalbestyrelsens indkvartering og forplejning efter § 20 a kan tilvejebringes i samarbejde med private aktører eller andre myndigheder, herunder ved oprettelse og drift af indkvarteringssteder. Kommunalbestyrelsens indkvartering og forplejning efter § 20 a kan ske ved udbetaling af kontante ydelser. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for kommunalbestyrelsens indkvartering og forplejning og samarbejde med private aktører eller andre myndigheder efter dette kapitel.

§ 20d

Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsernes indkvartering og forplejning og samarbejde med private aktører eller andre myndigheder efter dette kapitel.

Kapitel 5 1 Oplysninger til brug for sagsbehandling og kontrolbestemmelser
§ 21

En udlænding skal meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold til denne lov kan meddeles eller inddrages. Udlændingen skal efter tilsigelse give personligt møde og på begæring stille sit pas eller sin rejselegitimation til rådighed ved behandlingen af ansøgninger i henhold til loven. Udlændingen skal oplyses om, at de oplysninger, der er nævnt i 1. og 2. pkt., kan videregives til efterretningstjenesterne og anklagemyndigheden efter reglerne i denne lovs § 25 og § 26. Andre personer, som skønnes at kunne bidrage med oplysninger til brug for sagens behandling, kan pålægges at meddele de oplysninger, der er nævnt i 1. pkt.

Stk. 2 Dokumenter og genstande, der må antages at være af betydning for at fastslå en udlændings identitet eller tilknytning til andre lande, eller som må antages at være af betydning for sagens oplysning, kan tages i bevaring, hvis det skønnes fornødent. Retsplejelovens kapitel 72 og 73 og reglerne om beslaglæggelse i retsplejelovens kapitel 74 finder anvendelse i samme omfang som i sager, der angår forbrydelser, der kan medføre fængselsstraf.

Stk. 3 Udebliver en udlænding, der har ansøgt om opholdstilladelse efter denne lov, efter at være tilsagt personligt til at møde hos Udlændingestyrelsen uden anmeldt lovligt forfald, bortfalder udlændingens ansøgning om opholdstilladelse. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om virkningerne af udeblivelse. Udlændingestyrelsen kan beslutte, at en ansøgning ikke skal anses for bortfaldet.

Stk. 4 Udgifter, som en udlænding måtte have afholdt med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af en sag efter denne lov, kan alene kræves betalt af udlændingemyndighederne, hvis myndighederne, forinden oplysningerne er tilvejebragt, har givet skriftligt tilsagn herom.

Stk. 5 Afgiver en person en erklæring til oplysning i sager, der henhører under denne lov, kan udlændingemyndighederne kræve, at erklæringen afgives på tro og love.

Stk. 6 Ved behandling af en ansøgning efter denne lov kan udlændingemyndighederne kræve, at ansøgeren og den person, til hvem ansøgeren oplyser at have den familiemæssige tilknytning, som skal danne grundlag for opholdstilladelsen, medvirker til en dna-undersøgelse med henblik på at fastslå den familiemæssige tilknytning, såfremt denne ikke på anden måde kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret, eller med henblik på at fastslå en anden familiemæssig tilknytning end den, ansøgeren oplyser.

§ 22

Udlændingestyrelsen foretager i egne sagsbehandlingssystemer den endelige registrering af følgende oplysninger om udlændinge, som meddeles opholdstilladelse efter denne lov:

 • 1) Navn.

 • 2) Fødselsdato.

 • 3) Fødselsland.

 • 4) Statsborgerskabsforhold.

§ 23

Til brug for identifikation og identitetskontrol optages der fingeraftryk og personfotografi af en udlænding, som indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov.

Stk. 2 Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, registreres i et centralt register, der føres af Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 3 Der optages ikke personfotografi efter stk. 1, hvis udlændingen er under 18 år og hensigten er, at udlændingen skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver. Undtagelsen i 1. pkt. gælder ikke, hvis der til brug for udstedelse af opholdskort optages personfotografi af udlændingen.

Stk. 4 Der optages ikke fingeraftryk efter stk. 1, hvis udlændingen af fysiske grunde ikke er i stand hertil. Endvidere optages der ikke fingeraftryk efter stk. 1, hvis udlændingen er under 18 år og hensigten er, at udlændingen skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, eller hvis udlændingen er under 6 år. Undtagelsen i 2. pkt. gælder ikke, hvis der til brug for udstedelse af opholdskort optages fingeraftryk af udlændingen.

Stk. 5 Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, opbevares i 20 år efter optagelsen af fingeraftrykket og personfotografiet eller, hvis udlændingen meddeles opholdstilladelse, i 10 år efter optagelsen af fingeraftrykket og personfotografiet. Fingeraftryk og personfotografi, der opbevares efter 1. pkt., slettes, hvis udlændingen meddeles dansk indfødsret.

Stk. 6 Fingeraftryk og personfotografi, der er optaget efter stk. 1, kan behandles af udlændingemyndighederne, Udenrigsministeriet og politiet til de formål, der er nævnt i stk. 1.

§ 24

En ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov afvises, hvis ansøgeren i forbindelse med ansøgningens indgivelse ikke vil afgive personfotografi. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren er under 18 år og hensigten er, at ansøgeren skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver.

Stk. 2 En ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov afvises, hvis ansøgeren i forbindelse med ansøgningens indgivelse ikke vil medvirke til optagelse af fingeraftryk. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren af fysiske grunde ikke er i stand hertil, hvis ansøgeren er under 6 år, eller hvis ansøgeren er under 18 år og hensigten er, at ansøgeren skal have fast ophold hos forældremyndighedens indehaver.

§ 25

Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan uden udlændingens samtykke videregive oplysninger fra en sag efter denne lov til efterretningstjenesterne, i det omfang videregivelsen kan have betydning for efterretningstjenesternes varetagelse af sikkerhedsmæssige opgaver.

Stk. 2 Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke videregive oplysninger om en udlænding til Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet, i det omfang videregivelsen kan have betydning for disse myndigheders behandling af en sag efter denne lov.

Stk. 3 Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke indbyrdes udveksle oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2.

§ 26

Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan uden udlændingens samtykke videregive oplysninger fra en sag efter denne lov til anklagemyndigheden med henblik på anklagemyndighedens beslutning om, hvorvidt tiltale skal rejses for forbrydelser begået i eller uden for Danmark.

Stk. 2 Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan endvidere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation og strafforfølgning af personer, der kan mistænkes for forbrydelser med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller uden for Danmark.

Stk. 3 Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan endvidere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation af ofre for eller vidner til en konkret forbrydelse med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller uden for Danmark.

§ 27

Udlændingestyrelsen videregiver uden udlændingens samtykke til kommunalbestyrelsen for den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig, eller hvortil udlændingen visiteres, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, eller flytter fra udlandet, oplysninger om,

 • 1) at udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, eller

 • 2) at udlændingens opholdstilladelse er bortfaldet eller er inddraget, og om udfaldet af en eventuel klage herover.

Kapitel 6 1 Kompetence- og klageregler
§ 28

Afgørelser efter denne lov træffes af Udlændingestyrelsen, medmindre andet fremgår af lovens enkelte bestemmelser eller stk. 2.

Stk. 2 Afgørelser efter § 16, stk. 3, 1. pkt., træffes af indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbindelse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation eller et privat selskab, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 2. pkt. Indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt. kan påklages til Udlændingestyrelsen.

Stk. 3 Udlændingestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til Udlændingenævnet, jf. dog stk. 6-9. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af Hjemrejsestyrelsen efter reglerne i § 14 om nedsættelse eller fratagelse af kontante ydelser. Klage skal være indgivet, inden 8 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 4 Klage indgivet, inden 7 dage efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, tillægges opsættende virkning.

Stk. 5 Udlændingenævnets formand eller den, formanden bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles eller tillægges opsættende virkning, selv om fristen i stk. 3 eller 4 er udløbet.

Stk. 6 Udlændingestyrelsens afgørelser om afholdelse af udgifter til sundhedsmæssige ydelser og sociale foranstaltninger vedrørende udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelsesforpligtelse efter § 14, kan påklages til Ankestyrelsen. Kapitel 9 og 10 i lov om retssikkerhed og administration af det sociale område finder anvendelse på sådanne afgørelser.

Stk. 7 Udlændingestyrelsens afgørelser, der er truffet efter reglerne i § 14, kan ikke påklages. En afgørelse efter § 14 om separat indkvartering eller nedsættelse eller fratagelse af kontante ydelser kan dog påklages til Udlændingenævnet.

Stk. 8 Udlændingestyrelsens afgørelser, der er truffet efter § 15, kan ikke påklages.

Stk. 9 Udlændingestyrelsens afgørelser i sager, der er truffet efter stk. 2, 3. pkt., kan ikke påklages til Udlændingenævnet eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 7 1 Indgivelse af ansøgning efter udlændingeloven
§ 29

En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan indgive ansøgning her i landet om opholdstilladelse efter udlændingeloven. Er opholdstilladelsen inddraget, jf. § 10, eller bortfaldet, jf. udlændingelovens § 17, kan ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven kun indgives, hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 2 En udlænding har ret til at blive her i landet under behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven, som kan indgives her i landet, jf. stk. 1.

Kapitel 8 1 Fordeling af personer, der meddeles opholdstilladelse efter denne lov
§ 30

Integrationslovens § 4, stk. 2, og §§ 6, 7, 8, 9 og 11 finder ikke anvendelse for personer, som meddeles opholdstilladelse efter denne lov.

Stk. 2 Ansvaret efter integrationslovens § 4, stk. 1, for personer, der meddeles opholdstilladelse efter denne lov, påhviler kommunalbestyrelsen senest 15 hverdage efter tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dog stk. 7. Falder tidspunktet for ansvarets overgang i en weekend eller på en helligdag, overgår ansvaret for den pågældende til kommunalbestyrelsen den førstkommende hverdag. Ansvaret efter integrationslovens § 4, stk. 1, for personer, der meddeles opholdstilladelse efter § 2, stk. 1, på baggrund af en ansøgning indgivet uden for landet, påhviler uanset 1. pkt. kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen

Stk. 3 Udlændingestyrelsen fastsætter for hver kommune en forholdsmæssig andel af det samlede antal personer, som meddeles opholdstilladelse efter denne lov, og som skal boligplaceres i den pågældende kommune i det pågældende år.

Stk. 4 Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om visitering efter integrationslovens § 10 på grundlag af kommunernes forholdsmæssige andel i medfør af stk. 3, den pågældendes personlige forhold og forholdene i kommunen.

Stk. 5 Udlændingestyrelsens bestemmelse om forholdsmæssige andele efter stk. 3 og 4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6 Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om Udlændingestyrelsens fastsættelse af den forholdsmæssige andel efter stk. 3. Bekendtgørelse om forholdsmæssige kommunetal for 2024 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Stk. 7 Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at ansvaret efter integrationslovens § 4, stk. 1, for personer, der meddeles opholdstilladelse efter denne lov, påhviler kommunalbestyrelsen senest 4 hverdage efter tidspunktet for Udlændingestyrelsens visitering, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, når dette som følge af en større tilstrømning til landet er nødvendigt for at sikre, at indkvarteringssystemet ikke bliver unødigt belastet.

§ 30a

Kommunalbestyrelsen kan uanset integrationslovens § 12, stk. 2, anvise personer, der meddeles opholdstilladelse efter denne lov, et midlertidigt opholdssted eller en bolig, som er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke i øvrigt er mulighed for at anvise midlertidige opholdssteder eller boliger, der ikke er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

Kapitel 8 a Tilskud til forsørgelse af mindreårige, når forældrene opholder sig i Ukraine, og udmåling af ydelser til gifte forsørgere, som anses for praktisk set enlige
§ 30b

Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har ansvaret for de pågældende udlændinge efter integrationslovens § 4, stk. 1, yder udlændinge, som er omfattet af denne lov, et økonomisk tilskud til udgifterne forbundet med at forsørge en mindreårig, som er omfattet af denne lov, når

 • 1) forældrene til den mindreårige opholder sig i Ukraine,

 • 2) forældrene ikke er i stand til at forsørge den mindreårige og

 • 3) den pågældende udlænding, der afholder udgifter forbundet med at forsørge den mindreårige, og den mindreårige er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) på samme adresse.

Stk. 2 Tilskuddet efter stk. 1 udgør et månedligt beløb på 1.548 kr. (2024-niveau) pr. mindreårig. Tilskuddet er skattefrit og forudbetales for 1 måned. Det beløb, der er nævnt i 1. pkt., reguleres fra og med 2025 en gang årligt den 1. januar svarende til reguleringen af normalbidraget, jf. § 14 i lov om børns forsørgelse.

Stk. 3 Tilskuddet indgår ikke i udmålingen af forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser for udlændingen, dennes ægtefælle eller samlever eller andre husstandsmedlemmer.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen følger op på, om betingelserne for at give tilskud efter stk. 1 fortsat er opfyldt. Kommunalbestyrelsen foretager opfølgning efter 1. pkt. senest 3 måneder efter første udbetaling efter stk. 1. Herefter sker opfølgning hver tredje måned.

Stk. 5 Staten refunderer 100 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til økonomiske tilskud til forsørgelse af mindreårige børn efter stk. 2.

Stk. 6 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren nærmere regler om anvisning af refusion, regnskabsaflæggelse og revision efter stk. 5.

§ 30c

Kommunalbestyrelsen udmåler hjælpen efter § 22, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik til en gift udlænding med opholdstilladelse efter denne lov, når

 • 1) den herboende udlænding forsørger eget barn under 18 år i hjemmet,

 • 2) den herboendes ægtefælle opholder sig i Ukraine og

 • 3) den herboendes ægtefælle hverken helt eller delvis er i stand til at forsørge den herboende udlænding og deres eventuelle fællesbørn.

Stk. 2 Den herboende udlænding omfattet af stk. 1 har ret til børnetilskud som enlig forsørger under samme betingelser som en enlig forsørger med opholdstilladelse efter denne lov, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, § 3 og § 5, stk. 1, nr. 1, 3. pkt., i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter 1. pkt.

§ 30d

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 30 b, stk. 1, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 30 c, stk. 1, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3 Udbetaling Danmarks afgørelser efter § 30 c, stk. 2, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel 9 1 Mulighed for etablering af midlertidig indkvartering m.v.
§ 31

Byggeloven finder ikke anvendelse på eksisterende bygninger og transportable konstruktioner, som tages midlertidigt i brug til indkvartering af fordrevne fra Ukraine.

Stk. 2 Byggeloven finder ikke anvendelse på eksisterende bygninger og transportable konstruktioner, som tages midlertidigt i brug til dagtilbud, skoler, institutioner og lign. for fordrevne fra Ukraine.

Stk. 3 En bygning eller transportabel konstruktion omfattet af stk. 1 eller 2 skal frembyde tilfredsstillende tryghed i brand- og konstruktionsmæssig henseende. Der skal inden ibrugtagning indhentes en udtalelse herom fra den relevante kommunalbestyrelse.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal orientere redningsberedskabet, når der gives udtalelser efter stk. 3 til mere end 50 personer eller 10 sovepladser. Kommunalbestyrelsen skal anmode redningsberedskaberne om at gennemføre vejledende og informerende besøg, i det omfang det findes nødvendigt.

Kapitel 9 a Særlige bestemmelser på social- og ældreområdet
Ophæves den 17. marts 2024, jf. § 5, stk. 4, i lov nr. 546 af 03. maj 2022.
§ 31a

Kommunalbestyrelsen i den kommune, der træffer afgørelse om anbringelsessted for et barn eller en ung på baggrund af en afgørelse efter § 32, stk. 1, nr. 7, eller §§ 46 eller 47 i barnets lov, kan godkende en netværksplejefamilie efter § 58, stk. 1, i barnets lov som konkret egnet til et bestemt barn eller en bestemt ung, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, hvis netværksplejefamilien deler et kulturelt og sprogligt fællesskab med barnet eller den unge.

Kapitel 9 b Særlige bestemmelser på børne- og undervisningsområdet
§ 31b

Pasning af børn i skolealderen og undervisning af børn, unge og voksne med ophold efter denne lov kan uanset bestemmelser på Børne- og Undervisningsministeriets område foregå på engelsk eller ukrainsk med undtagelse af undervisningen i faget dansk. Endvidere kan undervisningen tilrettelægges som fjernundervisning, herunder med brug af fjernundervisning, der stilles til rådighed af det ukrainske undervisningsministerium eller andre ukrainske aktører.

Kapitel 9 c Særlige bestemmelser på sundhedsområdet
Ophæves den 17. marts 2024, jf. § 5, stk. 5, i lov nr. 546 af 03. maj 2022Sundhedsministeren kan forlænge bemyndigelsen til den 17. marts 2025, hvis udlændinge- og integrationsministeren efter § 3 i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, fastsætter regler om, at opholdstilladelse meddelt efter loven forlænges til den 17. marts 2025.
§ 31c

Sundhedsministeren kan for fordrevne fra Ukraine, der har ansøgt om eller er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, eller som er blevet folkeregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), når dette er nødvendigt for at fastholde eller sikre effektive rammer, kapacitet eller fleksibilitet i de samlede sundhedstilbud, fastsætte regler, som supplerer eller fraviger sundhedslovens bestemmelser, om følgende:

 • 1) Regionsråds, kommunalbestyrelsers, private virksomheders, herunder sådanne virksomheders varetagelse af opgaver m.v. for offentlige myndigheder, sundhedspersoners og sundhedstjenesteyderes gennemførelse, organisering, tilrettelæggelse og planlægning af virksomhed og indsatser på sundhedsområdet.

 • 2) Retten til ydelser efter sundhedsloven for personer, som benytter sundhedstilbud efter nr. 1.  1. pkt. omfatter ikke sygehusbehandling efter sundhedslovens § 80 og behandling af livstruende sygdomme efter sundhedslovens § 88. Sundhedslovens bestemmelser om informeret samtykke, selvbestemmelsesret, aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse og indhentelse af oplysninger og om sundhedspersoners ansvar kan ikke suppleres eller fraviges.

Stk. 2 Sundhedsministeren kan fastsætte regler, som sætter regionsråd og kommunalbestyrelser i stand til at gennemføre de foranstaltninger, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og bestemmelser fastsat i medfør heraf.

Kapitel 10 1 Ikrafttræden
§ 32

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Kapitel 11 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 33

(Udeladt)

§ 34

(Udeladt)

§ 35

(Udeladt)

§ 36

(Udeladt)

§ 37

(Udeladt)

§ 38

(Udeladt)

§ 39

(Udeladt)

§ 40

(Udeladt)

§ 41

(Udeladt)

Kapitel 12 1 Territorialbestemmelse
§ 42

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lovens §§ 1-34 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3 De dele af loven, som i medfør af stk. 2 er sat i kraft for Færøerne, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft på ny for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Bestemmelserne kan sættes i kraft på ny på forskellige tidspunkter.