Lov om opholdstilladelse for statsløse palæstinensere fra Libanon

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 144 af 3. marts 1992

§ 1

Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til statsløse palæstinensere fra Libanon, som ved denne lovs ikrafttræden har opholdt sig i Danmark som asylsøgere i mere end 12 måneder, og som ikke har opnået opholdstilladelse på andet grundlag.

Stk. 2 Udlændingelovens bestemmelser finder i øvrigt anvendelse.

§ 2

Afgørelser i henhold til denne lov træffes af Direktoratet for Udlændinge. Direktoratets afgørelser kan påklages til justitsministeren.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.