Lov om restriktioner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske kroner til Rusland og Belarus

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 31. marts 2022,
som ændret ved lov nr. 243 af 07. marts 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Forbud mod transaktioner med kontanter i danske kroner
§ 1

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler eller mønter i danske kroner til Rusland eller russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland, herunder Ruslands regering og centralbank, eller til brug i Rusland.

Stk. 2 Det er forbudt at deltage i aktiviteter, der har til formål direkte eller indirekte at omgå forbuddet i stk. 1.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport til statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 4 Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af pengesedler eller mønter i danske kroner, der er nødvendig til

  • 1) privat brug for fysiske personer, der rejser til eller fra Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, eller

  • 2) officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller international organisation i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.

Stk. 5 Stk. 1 har virkning indtil den 31. juli 2022, jf. dog § 5.

§ 2

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler eller mønter i danske kroner til Belarus eller belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller juridiske personer, enheder eller organer etableret i Belarus, herunder Belarus’ regering og centralbank, eller til brug i Belarus.

Stk. 2 Det er forbudt at deltage i aktiviteter, der har til formål direkte eller indirekte at omgå forbuddet i stk. 1.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport til statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 4 Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af pengesedler eller mønter i danske kroner, der er nødvendig til

  • 1) privat brug for fysiske personer, der rejser til eller fra Belarus, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, eller

  • 2) officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller international organisation i Belarus, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.

Stk. 5 Stk. 1 har virkning indtil den 28. februar 2023, jf. dog § 5.

Kapitel 2 1 Forbud mod salg af værdipapirer i danske kroner
§ 3

Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer i danske kroner, der er udstedt efter den 12. april 2022, eller andele i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod sådanne værdipapirer, til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

Stk. 2 Det er forbudt at deltage i aktiviteter, der har til formål direkte eller indirekte at omgå forbuddet i stk. 1.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg til statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 4 Stk. 1 har virkning indtil den 31. juli 2022, jf. dog § 5.

§ 4

Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer i danske kroner, der er udstedt efter den 12. april 2022, eller andele i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod sådanne værdipapirer, til belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Belarus.

Stk. 2 Det er forbudt at deltage i aktiviteter, der har til formål direkte eller indirekte at omgå forbuddet i stk. 1.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg til statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 4 Stk. 1 har virkning indtil den 28. februar 2023, jf. dog § 5.

§ 5

Erhvervsministeren kan fastsætte regler, der forkorter eller forlænger perioderne nævnt i § 1, stk. 5, § 2, stk. 5, § 3, stk. 4, og § 4, stk. 4.

Kapitel 3 1 Straf
§ 6

Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2 Forsætlig overtrædelse af § 1, stk. 2, § 2, stk. 2, § 3, stk. 2, eller § 4, stk. 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4 1 Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 7

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 8

§§ 1-6 ophæves den 1. april 2023.

Kapitel 5 1 Konsekvensændringer i hvidvaskloven
§ 9

(Udeladt)

Kapitel 6 1 Territorialbestemmelse
§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.