Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2055 af 16. november 2021,
som ændret ved lov nr. 1334 af 25. november 2023

Kapitel 1 1 Meddelelse af opholdstilladelse
§ 1

Efter ansøgning kan der meddeles opholdstilladelse til en udlænding, som

 • 1) er tidligere lokalansat på den danske ambassade i Kabul eller har haft anden arbejdsmæssig tilknytning til myndigheder på Udenrigsministeriets område i Afghanistan,

 • 2) er tidligere lokalansat af Forsvaret eller har haft anden arbejdsmæssig tilknytning til myndigheder på Forsvarsministeriets område i Afghanistan,

 • 3) efter aftale med Udenrigsministeriet er indstillet som følge af sin tilknytning til ngo’er eller andre samarbejdspartnere i Afghanistan eller

 • 4) efter aftale med Udenrigsministeriet er indstillet af FN, NATO eller EU.

Stk. 2 Efter ansøgning kan der meddeles opholdstilladelse til én ægtefælle, én fast samlever eller et mindreårigt barn til en udlænding omfattet af stk. 1. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke meddeles, hvis den pågældende ægtefælle eller faste samlever er mindreårig.

Stk. 3 Efter ansøgning kan der, jf. dog stk. 4, meddeles opholdstilladelse til en udlænding, der har familiemæssig tilknytning til en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, og som

 • 1) er beslægtet med den pågældende i op- eller nedstigende linje,

 • 2) i en periode af længere varighed har delt husstand med den pågældende eller

 • 3) må anses for at have været under den pågældendes forsørgelse.

Stk. 4 Opholdstilladelse efter stk. 3 kan ikke meddeles til en ægtefælle eller en fast samlever.

Stk. 5 Opholdstilladelse efter stk. 1-3 meddeles med henblik på midlertidigt ophold, tidsbegrænses til 2 år og kan forlænges til den 30. november 2025, medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen.

§ 2

Ansøgning om opholdstilladelse efter § 1 skal indgives i Danmark til Udlændingestyrelsen senest den 24. november 2021.

Stk. 2 Ansøgninger, der indgives efter udløbet af fristen i stk. 1, afvises, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Ansøgninger, der indgives efter den 1. december 2021, afvises.

Stk. 3 En udlænding har ret til at blive her i landet under behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter denne lov.

Stk. 4 Ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 1 skal indgives til Udlændingestyrelsen inden opholdstilladelsens udløb. Ansøgninger, der indgives efter opholdstilladelsens udløb, afvises, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 5 Der tillægges opsættende virkning ved ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter § 1, stk. 5.

§ 3

Uanset betingelserne i § 2, stk. 1, kan der efter ansøgning meddeles opholdstilladelse til en udlænding, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en udlænding omfattet af § 1, stk. 1. Endvidere kan der efter ansøgning meddeles opholdstilladelse til et ugift mindreårigt barn af en udlænding omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 2 Opholdstilladelse efter stk. 1 meddeles med henblik på midlertidigt ophold, tidsbegrænses til udløbet af det herboende familiemedlems opholdstilladelse og kan forlænges til udløbet af det herboende familiemedlems forlængede opholdstilladelse, medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen.

Stk. 3 Ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter stk. 1 skal indgives til Udlændingestyrelsen inden opholdstilladelsens udløb. Ansøgninger, der indgives efter opholdstilladelsens udløb, afvises, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 4 Der tillægges opsættende virkning ved ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 2.

§ 4

En udlænding kan ikke meddeles opholdstilladelse efter denne lov, hvis

 • 1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed,

 • 2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed eller

 • 3) udlændingen anses for omfattet af artikel 1 F i flygtningekonventionen af 28. juli 1951.

Stk. 2 En udlænding kan uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, ikke, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, meddeles opholdstilladelse efter denne lov, hvis

 • 1) udlændingen uden for landet er dømt for et forhold, som kunne medføre udvisning efter udlændingelovens §§ 22, 23 eller 24, såfremt pådømmelsen var sket her i landet,

 • 2) der er alvorlig grund til at antage, at udlændingen uden for landet har begået en lovovertrædelse, som kunne medføre udvisning efter udlændingelovens §§ 22, 23 eller 24,

 • 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kunne medføre udvisning efter reglerne i udlændingelovens kapitel 4,

 • 4) udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, og er indberettet til SIS som uønsket i medfør af SIS-forordningen eller

 • 5) udlændingen på grund af smitsom sygdom eller alvorligere sjælelig forstyrrelse må antages at ville frembyde fare eller væsentlige ulemper for sine omgivelser.

Stk. 3 En udlænding, som har indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 1 og 5, kan ikke meddeles opholdstilladelse efter denne lov, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, dog tidligst 2 år efter udrejsen. Kravet om, at der skal være forløbet 2 år fra udrejsen, gælder dog ikke for en udlænding, som ikke er statsborger i et af de lande, der er nævnt i udlændingelovens § 2, stk. 1 (tredjelandsstatsborger), og som er udvist efter udlændingelovens § 25 b eller er meddelt indrejseforbud efter udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4 En udlænding kan ikke meddeles opholdstilladelse efter denne lov, medmindre særlige grunde taler derfor, hvis der foreligger omstændigheder som nævnt i udlændingelovens § 10, stk. 5 eller 6.

Stk. 5 Udlændingemyndighederne indberetter en udlænding, der er meddelt afslag på opholdstilladelse efter stk. 1 eller stk. 2, nr. 1 eller 2, som uønsket i SIS, hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union.

§ 5

Et indrejseforbud bortfalder, hvis en udlænding under de betingelser, der er nævnt i § 4, stk. 3 og 4, meddeles opholdstilladelse.

§ 6

Til brug for behandlingen af en sag efter denne lov vurderer justitsministeren, om udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed. Denne vurdering lægges til grund ved afgørelsen af sagen.

Stk. 2 Justitsministeren kan bestemme, at de oplysninger, der er indgået i vurderingen efter stk. 1, af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlænding, vurderingen angår. Justitsministeren kan endvidere bestemme, at oplysningerne af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlændingemyndighed, der skal træffe afgørelse i sagen.

Stk. 3 Ved domstolsprøvelse af en farevurdering efter stk. 1 finder reglerne i udlændingelovens kapitel 7 b anvendelse.

§ 7

Udlændinge med opholdstilladelse efter denne lov er fritaget for krav om arbejdstilladelse.

Kapitel 2 1 Inddragelse af opholdstilladelse
§ 8

En opholdstilladelse efter denne lov skal inddrages, medmindre inddragelse vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog stk. 2, hvis

 • 1) grundlaget for ansøgningen eller tilladelsen var urigtigt eller ikke længere er til stede,

 • 2) opholdstilladelsen er opnået ved svig eller

 • 3) der foreligger oplysninger om forhold, som efter reglerne i § 4, stk. 1, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 4, ville udelukke udlændingen fra opholdstilladelse.

Stk. 2 Ved afgørelse om inddragelse efter stk. 1, nr. 1, af en opholdstilladelse meddelt efter § 3 skal der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede enten som følge af samlivsophør, der skyldes, at udlændingen eller udlændingens barn har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet, eller at den pågældende udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, er afgået ved døden. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag efter stk. 1.

Stk. 4 Udlændingemyndighederne indberetter en udlænding, der har fået sin opholdstilladelse inddraget i medfør af stk. 1, nr. 3, som uønsket i SIS, hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union.

Kapitel 3 1 Indrejseforbud og fastsættelse af udrejsefrist
§ 9

En afgørelse, hvorved det meddeles en udlænding, at vedkommende i medfør af reglerne i denne lov ikke har ret til at opholde sig i landet, skal indeholde en frist for udrejse, medmindre udlændingen har ret til ophold på andet grundlag. Afgørelsen skal meddeles skriftligt. Efter anmodning gives udlændingen en skriftlig eller mundtlig oversættelse af de vigtigste elementer i afgørelsen på et sprog, som vedkommende forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå.

Stk. 2 Udrejsefristen fastsættes til 7 dage. Udrejsefristen fastsættes til 1 måned, hvis udlændingen er omfattet af EU-reglerne, eller hvis udlændingen hidtil har haft opholdstilladelse efter loven. I påtrængende tilfælde fastsættes udrejsefristen altid til straks. En udrejsefrist kan fastsættes til et senere tidspunkt eller forlænges, såfremt særlige grunde taler derfor, dog ikke til et senere tidspunkt end den 30. november 2025.

Stk. 3 De regler i udlændingelovens § 32 om indrejseforbud, der gælder for udlændinge, som er omfattet af udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist fastsat efter denne lov, jf. dog udlændingelovens § 32, stk. 2.

Stk. 4 Stadfæstes en afgørelse, der er tillagt opsættende virkning, eller frafaldes en klage, hvorved der er tillagt opsættende virkning, fastsætter Udlændingenævnet en ny frist for udrejse efter reglerne i stk. 2.

Kapitel 4 1 Oplysninger til brug for sagsbehandling og kontrolbestemmelser
§ 10

En udlænding skal meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold til denne lov kan meddeles eller inddrages. Udlændingen skal efter tilsigelse give personligt møde og på begæring stille sit pas eller sin rejselegitimation til rådighed ved behandlingen af ansøgninger i henhold til loven. Udlændingen skal oplyses om, at de oplysninger, der er nævnt i 1. og 2. pkt., kan videregives til efterretningstjenesterne og anklagemyndigheden efter reglerne i §§ 13 og 14. Andre personer, som skønnes at kunne bidrage med oplysninger til brug for sagens behandling, kan pålægges at meddele de oplysninger, der er nævnt i 1. pkt.

Stk. 2 Dokumenter og genstande, der må antages at være af betydning for at fastslå en udlændings identitet eller tilknytning til andre lande, eller som må antages at være af betydning for sagens oplysning, kan tages i bevaring, hvis det skønnes fornødent. Retsplejelovens kapitel 72 og 73 og reglerne om beslaglæggelse i retsplejelovens kapitel 74 finder anvendelse i samme omfang som i sager, der angår forbrydelser, der kan medføre fængselsstraf.

Stk. 3 Udebliver en udlænding, der har ansøgt om opholdstilladelse efter denne lov, efter at være tilsagt personligt til at møde hos Udlændingestyrelsen uden anmeldt lovligt forfald, bortfalder udlændingens ansøgning om opholdstilladelse. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om virkningerne af udeblivelse. Udlændingestyrelsen kan beslutte, at en ansøgning ikke skal anses for bortfaldet.

Stk. 4 Udgifter, som en udlænding måtte have afholdt med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af en sag efter denne lov, kan alene kræves betalt af udlændingemyndighederne, hvis myndighederne, forinden oplysningerne er tilvejebragt, har givet skriftligt tilsagn herom.

Stk. 5 Afgiver en person en erklæring til oplysning i sager, der henhører under denne lov, kan udlændingemyndighederne kræve, at erklæringen afgives på tro og love.

Stk. 6 Ved behandling af en ansøgning efter denne lov kan udlændingemyndighederne kræve, at ansøgeren og den person, til hvem ansøgeren oplyser at have den familiemæssige tilknytning, som skal danne grundlag for opholdstilladelsen, medvirker til en dna-undersøgelse med henblik på at fastslå den familiemæssige tilknytning, såfremt denne ikke på anden måde kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret, eller med henblik på at fastslå en anden familiemæssig tilknytning end den, ansøgeren oplyser.

§ 11

Udlændingestyrelsen foretager i egne sagsbehandlingssystemer den endelige registrering af følgende oplysninger om udlændinge, som meddeles opholdstilladelse efter denne lov:

 • 1) Navn.

 • 2) Fødselsdato.

 • 3) Fødselsland.

 • 4) Statsborgerskabsforhold.

§ 12

Til brug for identifikation og identitetskontrol optages der i forbindelse med behandlingen af ansøgninger efter denne lov fingeraftryk og personfotografi af en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter loven.

Stk. 2 Ved optagelse af fingeraftryk efter denne lov finder udlændingelovens § 40 a, stk. 3-12, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Ved optagelse af personfotografi efter denne lov finder udlændingelovens § 40 b, stk. 3-12, tilsvarende anvendelse.

§ 13

Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan uden udlændingens samtykke videregive oplysninger fra en sag efter denne lov til efterretningstjenesterne, i det omfang videregivelsen kan have betydning for efterretningstjenesternes varetagelse af sikkerhedsmæssige opgaver.

Stk. 2 Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke videregive oplysninger om en udlænding til Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet, i det omfang videregivelsen kan have betydning for disse myndigheders behandling af en sag efter denne lov.

Stk. 3 Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens samtykke indbyrdes udveksle oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2.

§ 14

Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan uden udlændingens samtykke videregive oplysninger fra en sag efter denne lov til anklagemyndigheden med henblik på anklagemyndighedens beslutning om, hvorvidt tiltale skal rejses for forbrydelser begået i eller uden for Danmark.

Stk. 2 Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan endvidere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation og strafforfølgning af personer, der kan mistænkes for forbrydelser med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller uden for Danmark.

Stk. 3 Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet kan endvidere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation af ofre for eller vidner til en konkret forbrydelse med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller uden for Danmark.

§ 15

Udlændingestyrelsen videregiver uden udlændingens samtykke til kommunalbestyrelsen for den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig, eller hvortil udlændingen visiteres, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, eller flytter fra udlandet, oplysninger om,

 • 1) at udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, eller

 • 2) at udlændingens opholdstilladelse er bortfaldet eller er inddraget, og om udfaldet af en eventuel klage herover.

§ 16

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet bistår Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet med at indhente nærmere oplysninger til brug for behandlingen af sager efter denne lov.

Kapitel 5 1 Kompetence- og klageregler
§ 17

Afgørelser efter denne lov træffes af Udlændingestyrelsen, medmindre andet fremgår af lovens enkelte bestemmelser.

Stk. 2 Udlændingestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til Udlændingenævnet. Klage skal være indgivet, inden 8 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 3 Klage indgivet, inden 7 dage efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, tillægges opsættende virkning, dog senest indtil lovens ophævelse den 1. december 2025, jf. § 28, stk. 1.

Stk. 4 Udlændingenævnets formand eller den, formanden bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles eller tillægges opsættende virkning, selv om fristen i henholdsvis stk. 2 og 3 er udløbet.

Kapitel 6 1 Indgivelse af ansøgning efter udlændingeloven
§ 18

En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan indgive ansøgning her i landet om opholdstilladelse efter udlændingeloven. Er opholdstilladelsen inddraget, jf. § 8, eller bortfaldet, jf. udlændingelovens § 17, kan ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven kun indgives, hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 2 En udlænding har ret til at blive her i landet under behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven, som kan indgives her i landet, jf. stk. 1.

Kapitel 7 1 Ikrafttræden
§ 19

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Kapitel 8 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 20

(Udeladt)

§ 21

(Udeladt)

§ 23

(Udeladt)

§ 24

(Udeladt)

§ 25

(Udeladt)

§ 26

(Udeladt)

§ 27

(Udeladt)

Kapitel 9 1 Udløbs- og overgangsbestemmelse
§ 28

Loven ophæves den 1. december 2025.

Stk. 2 Klager over Udlændingestyrelsens afgørelser efter denne lov, der er påklaget til Udlændingenævnet, inden loven ophæves, færdigbehandles i overensstemmelse med loven.

Kapitel 10 1 Territorialbestemmelse
§ 29

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.