Vejafgiftsloven

Denne konsoliderede version af vejafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om vejafgift

Lov nr. 763 af 13. juni 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
 • Bilag

 • Bilag 1 Vejsegmenter af vejnettet og disses længde i meter
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde
§ 1

Der svares afgift til statskassen efter bestemmelserne i denne lov for lastbiler og køretøjskombinationer, som benyttes til godstransport, og som har en tilladt totalvægt på 12.000 kg eller derover, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fritaget for afgift er følgende:

 • 1) Køretøjer, der tilhører forsvaret og det statslige redningsberedskab.

 • 2) Køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, og køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

 • 3) Køretøjer, der tilhører politiet.

 • 4) Køretøjer, der tilhører vejvæsenerne.

Stk. 3 Det er en betingelse for afgiftsfritagelse efter stk. 2, at køretøjerne udefra kan genkendes som beregnet til de formål, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4 For køretøjskombinationer er motorkøretøjet bestemmende for, om kombinationen er fritaget for afgift i medfør af stk. 2.

§ 2

De køretøjer, der nævnes i § 1, stk. 1, er afgiftspligtige efter denne lov ved færdsel på de i bilag 1 oplistede veje.

Kapitel 2 1 Afgiftspligten
§ 3

Afgiftspligten påhviler den registrerede ejer af køretøjet. Er der både registreret en bruger og en ejer af køretøjet, påhviler afgiftspligten dem begge.

Stk. 2 Afgiftspligtige vedrørende et køretøj hæfter solidarisk for betaling af afgiften.

§ 4

Afgiften fastsættes på baggrund af den fulde længde af den tilbagelagte strækning på det afgiftsbelagte vejnet målt i kilometer, jf. § 2, og ud fra en vejafgiftssats pr. kilometer fastsat i overensstemmelse med § 5.

Stk. 2 Den tilbagelagte strækning på afgiftspligtige veje, jf. stk. 1, opgøres som den samlede længde i kilometer af de vejsegmenter, som det afgiftsbelagte køretøj er indkørt på, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3 Et vejsegment defineres som en vejstrækning mellem to vejknudepunkter. Et vejknudepunkt udgøres af et vejkryds, en rundkørsel, en vejafslutning eller en landegrænse.

Stk. 4 Der er ikke pligt til at svare vejafgift, hvis der alene er indkørt på et vejsegment i forbindelse med krydsning af en afgiftspligtig vejstrækning, men hvor der ikke herudover foretages kørsel herpå.

Stk. 5 Indkørsel på samme vejsegment to eller flere gange inden for 24 timer, uden at der er indkørt på andre afgiftspligtige vejsegmenter i den mellemliggende periode, medtages kun én gang i den samlede opsummering af antallet af kørte kilometer.

Stk. 6 For de vejsegmenter, der i bilag 1 er markeret som helt eller delvis placeret i geografiske områder, hvor der er oprettet miljøzoner efter reglerne i kapitel 2 f i lov om miljøbeskyttelse, svares et tillæg til afgiften. Tillægget beregnes efter satserne i § 5, stk. 2.

Kapitel 3 1 Afgiftssatserne
§ 5

Der svares afgift for lastbiler og køretøjskombinationer efter de CO2-emissionsklasser, der følger af artikel 7ga i direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer med senere ændringer, efter nedenstående satser:

Kr. pr.
km
Tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg
Tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg
Tilladt totalvægt på over 32.000 kg
CO2-emissionsklasse 1
1,12
1,26
1,35
CO2-emissionsklasse 2
1,00
1,13
1,22
CO2-emissionsklasse 3
0,88
1,00
1,09
CO2-emissionsklasse 4
0,59
0,66
0,71
CO2-emissionsklasse 5
0,20
0,20
0,20

Stk. 2 Ved kørsel på afgiftspligtige vejsegmenter, som helt eller delvis er placeret inden for miljøzoner, jf. § 4, stk. 6, lægges følgende beløb til satserne i stk. 1 for lastbiler og køretøjskombinationer:

Kr. pr.
km
Tilladt totalvægt på 12.000-17.999 kg
Tilladt totalvægt på 18.000-32.000 kg
Tilladt totalvægt på over 32.000 kg
CO2-emissionsklasse 1
0,56
0,63
0,68
CO2-emissionsklasse 2
0,50
0,57
0,61
CO2-emissionsklasse 3
0,44
0,50
0,54
CO2-emissionsklasse 4
0,29
0,33
0,35
CO2-emissionsklasse 5
0,10
0,10
0,10

Stk. 3 For køretøjer, der er registreret som trækkraft for én eller flere påhængs- eller sættevogne, fastsættes afgiften efter den totalvægt for det samlede vogntog, der giver det højeste afgiftsbeløb.

Kapitel 4 1 Sund og Bælt Holding A/S, udbydere af vejafgiftstjenester m.v.
§ 6

Sund og Bælt Holding A/S opkræver på vegne af staten gennem salg af rutebilletter, jf. § 8, vejafgifter efter denne lov, jf. dog stk. 2. Sund og Bælt Holding A/S skal senest den 20. i måneden efter den måned, hvor rutebilletten blev solgt, afregne vejafgiften til told- og skatteforvaltningen. Inden for samme frist skal Sund og Bælt Holding A/S til told- og skatteforvaltningen indsende oplysninger om de solgte rutebilletter, med henblik på at told- og skatteforvaltningen kan kontrollere det opkrævede og det afregnede beløb.

Stk. 2 Sund og Bælt Holding A/S opkræver på vegne af staten vejafgifter efter denne lov ved anvendelse af køretøjsudstyr, jf. § 7. Ved anvendelse af køretøjsudstyr udsteder udbyderen af vejafgiftstjenester (EETS-udbyderen) faktura med oplysning om Sund og Bælt Holding A/S’ navn med henblik på opkrævning af afgift efter denne lov. Betaling af afgift kan dog kun ske med frigørende virkning til EETS-udbyderen. Sund og Bælt Holding A/S er berettiget til at opkræve betaling fra en EETS-udbyder for alle registrerede vejafgifter for en tilknyttet EETS-bruger, uanset om EETS-udbyderen har modtaget betaling fra EETS-brugeren.

Stk. 3 EETS-udbyderen afregner de efter stk. 2 registrerede vejafgifter til Sund og Bælt Holding A/S på de vilkår, der fremgår af den kontrakt, som EETS-udbyderen og Sund og Bælt Holding A/S har indgået. Sund og Bælt Holding A/S og EETS-udbyderen kan udveksle og behandle nødvendige oplysninger, når det er nødvendigt for beregning, opkrævning og afregning efter denne lov. Sund og Bælt Holding A/S afregner senest den 20. i måneden efter den måned, hvor den afgiftspligtige kørsel blev registreret, vejafgiften til told- og skatteforvaltningen. Inden for samme frist skal Sund og Bælt Holding A/S til told- og skatteforvaltningen indsende oplysninger om de registrerede afgiftspligtige kørsler, med henblik på at told- og skatteforvaltningen kan kontrollere, om der er overensstemmelse mellem de registrerede vejafgifter og det afregnede beløb.

Stk. 4 Sund og Bælt Holding A/S fører kontrol med, at reglerne om afgiftspligt efter denne lov overholdes. Kontrollen foretages digitalt, hvorfor køretøjet ikke bringes til standsning (digital håndhævelse).

Stk. 5 Forvaltningsloven og skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, finder anvendelse for Sund og Bælt Holding A/S’ varetagelse af opgaver efter denne lov. Forvaltningslovens § 19 om partshøring finder dog ikke anvendelse ved de afgørelser om afgiftsopkrævning, som selskabet træffer efter stk. 1 og 2.

Stk. 6 Skatteministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte nærmere regler om udveksling af oplysninger om afgiftspligtige personer og afgiftspligtige køretøjer mellem Sund og Bælt Holding A/S og Færdselsstyrelsen og behandling af disse oplysninger i henhold til denne lov.

Stk. 7 Skatteministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte regler for Sund og Bælt Holding A/S om opgavevaretagelsen, herunder om regnskabsaflæggelse, godkendelse af kontrolstrategi og udveksling og behandling af data i henhold til denne lov.

Kapitel 5 1 Køretøjsudstyr
§ 7

Vejafgift opkræves elektronisk, hvis der til det afgiftspligtige køretøj er tilknyttet køretøjsudstyr på baggrund af en indgået kontrakt mellem en fysisk eller juridisk person (EETS-bruger) og en EETS-udbyder af køretøjsudstyret, der har indgået aftale med Sund og Bælt Holding A/S. Den afgiftspligtige ejer, jf. § 3, har pligt til at sørge for, at køretøjsudstyret er aktiveret under kørsel i Danmark. Hvis der er registreret en afgiftspligtig bruger, jf. § 3, af køretøjet, har brugeren dog pligten.

Stk. 2 Afgiften beregnes af Sund og Bælt Holding A/S ud fra de kørselsdata, der indsamles under kørslen gennem køretøjsudstyret.

Kapitel 6 1 Rutebillet
§ 8

Ved kørsel med et afgiftspligtigt køretøj, hvor der ikke er tilknyttet køretøjsudstyr, jf. § 7, eller hvor køretøjsudstyret er uvirksomt, har den afgiftspligtige ejer, jf. § 3, pligt til at sikre, at der købes en elektronisk rutebillet, inden kørsel på det afgiftspålagte vejnet påbegyndes. Hvis der er registreret en afgiftspligtig bruger, jf. § 3, af køretøjet, har brugeren dog pligten. Rutebilletten udbydes af Sund og Bælt Holding A/S.

Stk. 2 Betaling for rutebilletten udgør betaling for gennemkørsel af én angivet rute på den afgiftsbelagte vejstrækning i et afgiftspligtigt køretøj, jf. § 1, inden for en på rutebilletten angivet gyldighedsperiode.

Stk. 3 Ved køb af rutebillet oplyses følgende:

 • 1) Fornavn, efternavn, e-mail, telefonnummer og eventuelt bopælsadresse på den afgiftspligtige person, jf. § 3.

 • 2) Oplysninger vedrørende dansk og udenlandsk registrerede køretøjer, som disse oplysninger fremgår af køretøjets registreringsattest, om nationalitetsmærke, identifikationsnummer, registreringsnummer, tilladt totalvægt og CO2-emissionsklasse.

 • 3) Et begyndelsestidspunkt for kørsel på det afgiftspligtige vejnet (gyldighedsperiodens begyndelse).

 • 4) Den planlagte rute på det afgiftspligtige vejnet.

 • 5) Oplysninger om betaling.

Stk. 4 Der kan foretages ændring i de i stk. 3 nævnte oplysninger indtil gyldighedsperiodens begyndelsestidspunkt, jf. dog stk. 5. Inden for samme frist kan rutebilletten annulleres.

Stk. 5 Senest 48 timer efter udløbet af rutebillettens gyldighedsperiode skal den på forhånd oplyste forventede rute mellem start- og slutpunkt, jf. stk. 3, nr. 4, ændres til den faktiske rute, hvis der er forskel. Pligten til at gøre dette påhviler den afgiftspligtige, jf. § 3.

Stk. 6 Ændres en rute efter stk. 4 eller 5, sker der efterbetaling af for lidt indbetalt afgift eller tilbagebetaling af for meget indbetalt afgift. Sund og Bælt Holding A/S kan modregne eventuelle krav på efterbetaling i krav på tilbagebetaling.

Stk. 7 Ved manglende angivelse af køretøjets tilladte totalvægt og CO2-emissionsklasse i forbindelse med køb af rutebillet kategoriseres det afgiftspligtige køretøj under den tungeste vægtklasse og CO2-emissionsklasse 1, jf. § 5.

Stk. 8 Skatteministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte nærmere regler om betaling for rutebilletter, ændring af en rute, gyldighedsperiode og efterbetaling og tilbagebetaling.

Kapitel 7 1 Øvrige regler om afgiftens beregning, opkrævning og betaling
§ 9

Ved køb af en rutebillet, jf. § 8, beregner Sund og Bælt Holding A/S afgiften på grundlag af den angivne kørsel på de afgiftsbelagte vejsegmenter, jf. § 2, udregnet efter satserne i § 5.

Stk. 2 Betalingen for købet af rutebillet sker samtidig med købet.

§ 10

Ved opkrævning af beløb efter denne lov finder opkrævningslovens §§ 6 og 7 om gebyr og rente ved forsinket betaling anvendelse.

Kapitel 8 1 Klageadgang, delegation og tilsyn
§ 11

Afgørelse om opkrævning og ansættelse af afgift efter denne lov eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan påklages til transportministeren.

Stk. 2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet efter denne lov eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven.

§ 12

Klage til transportministeren indgives skriftligt til Sund og Bælt Holding A/S.

Stk. 2 Sund og Bælt Holding A/S skal, hvis Sund og Bælt Holding A/S vil fastholde afgørelsen, senest 4 uger efter klagens modtagelse videresende klagen til transportministeren. Klagen skal ved videresendelse være ledsaget af den påklagede afgørelse, eventuelle relevante dokumenter, der er indgået i sagen, og Sund og Bælt Holding A/S’ bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

§ 13

Transportministeren kan bemyndige en myndighed under ministeriet til at udøve de beføjelser, som er tillagt ministeren i denne lov.

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en myndighed, som ministeren har henlagt beføjelser til efter stk. 1, ikke skal kunne indbringes for ministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 14

Indbringelse af en sag for domstolene vedrørende afgørelser efter loven eller regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt, senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt klageren.

§ 15

Transportministeren fører tilsyn med forvaltningen af de dele af vejafgiftsordningen, som varetages af underordnede myndigheder eller selskaber på Transportministeriets område.

Kapitel 9 1 Straffebestemmelser
§ 16

Den, der overtræder § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1 eller 5, straffes med bøde, uanset om overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

Stk. 2 Overtrædelsen anses ikke for at være begået af den registrerede ejer eller bruger, jf. § 3, hvis en anden ved brugstyveri eller berigelseskriminalitet eller på tilsvarende vis uberettiget var i besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4 Der fastsættes ingen forvandlingsstraf for bødeansvaret efter stk. 1.

§ 17

I sager om overtrædelse af § 16, stk. 1, jf. § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1 eller 5, kan Færdselsstyrelsen i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den afgiftspligtige erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget. Retsplejelovens § 752 finder tilsvarende anvendelse i disse sager.

Stk. 2 Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.

Stk. 3 Vedtages bøden, bortfalder videre strafforfølgning. Vedtagelsen har samme gentagelsesvirkning som en dom.

Stk. 4 En tilkendegivelse efter stk. 1 kan gives, hvis overtrædelsen konstateres i forbindelse med en kontrol af afgiften, jf. § 6, stk. 4, medmindre der inden for de seneste 24 timer er konstateret en overtrædelse for det samme køretøj og dette medfører en tilkendegivelse.

Kapitel 10 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
§ 18

Loven træder i kraft den 1. juli 2023, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 6, stk. 4.

Stk. 3 §§ 1-5, § 6, stk. 1-3 og 5, og §§ 7-17 finder anvendelse fra den 1. januar 2025.

Stk. 4 Regeringen bemyndiges til på Danmarks vegne at opsige aftale om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje af 9. februar 1994 med virkning fra og med den 1. januar 2025.

Stk. 5 Fra og med den 1. januar 2024 reduceres afgiftssatserne i § 3 i lov om afgift af vejbenyttelse med 1/366 for hver påbegyndt dag i kalenderåret.

Stk. 6 Eurovignetter vil ikke have gyldighed i Danmark fra og med den 1. januar 2025.

Stk. 7 Lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 21. februar 2020, ophæves den 1. januar 2025.

Kapitel 11 1 Territorialbestemmelse
§ 19

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.