Pvc-afgiftsloven Kapitel 4

Denne konsoliderede version af pvc-afgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

Lov nr. 2061 af 21. december 2020,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 755 af 13. juni 2023 og lov nr. 1795 af 28. december 2023

Kapitel 4 1 Kontrolbestemmelser
§ 15

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos virksomheder, der omfattes af § 3 eller § 13, stk. 1, 2. pkt., eller som har købt, leveret eller transporteret afgiftspligtige varer, at efterse varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale og korrespondancer m.v., der er relevante for kontrollen af lovens overholdelse.

Stk. 2 Ejere af virksomheder som nævnt i stk. 1 og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3 Materiale nævnt i stk. 1 skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4 Virksomheder skal på anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 5 Leverandører af afgiftspligtige varer skal på anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer til virksomheder.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen kan foretage eftersyn af afgiftspligtige varer under transport, når disse erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end oplagshavere.

Stk. 7 I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter told- og skatteforvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 16

I forbindelse med kontrol efter § 15 er told- og skatteforvaltningen berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for udøvelse af kontrol, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne, i det omfang det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren eller -fremstilleren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret, i det omfang de ikke er medgået ved undersøgelsen. Ved fastsættelsen af størrelsen af det beløb, der påhviler de angivne varer i afgift, kan den del af varerne, der er udtaget som prøver af told- og skatteforvaltningen, ikke fradrages i den angivne mængde eller værdi.

Stk. 2 Har told- og skatteforvaltningen besluttet kun at undersøge en del af de angivne varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle varer, der er anført under den pågældende varepost i den afgiftspligtiges regnskab. Varemodtageren eller -fremstilleren kan anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, såfremt det kan sandsynliggøres, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

Stk. 3 Det påhviler varemodtageren eller -fremstilleren eller den, som handler på varemodtagerens eller -fremstillerens vegne, at udføre det arbejde, der er nødvendigt for undersøgelsen af varerne. Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren eller -fremstilleren.

§ 17

Politiet yder om fornødent told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 15, stk. 1 og 6. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.