Vejbenyttelsesafgiftsloven

Denne konsoliderede version af vejbenyttelsesafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af vejbenyttelse

Lov nr. 956 af 25. november 1994,
jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 21. februar 2020

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
 • Bilag

 • Bilag 1 Aftale om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje
Afgiftspligtige køretøjer
§ 1

Efter bestemmelserne i denne lov betales afgift til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet, jf. § 5, stk. 1, eller visse dele af dette, jf. § 7, stk. 1 og 2, for lastbiler og lastvognstog m.v. til vejgodstransport, der har en tilladt totalvægt på 12 t eller derover.

Stk. 2 Afgiften betales for det enkelte køretøj og kan ikke overføres til et andet køretøj.

Afgiftsperiode og afgiftens størrelse
§ 2

For afgiftspligtige køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, er afgiftsperioden et år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ved anmeldelse af ny ejer (bruger) eller ændring af betydning for beregning af afgift efter denne lov eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af perioden.

Stk. 3 Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger) eller omberegning som følge af ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

Stk. 4 For udenlandske afgiftspligtige køretøjer betales afgiften for perioder, jf. § 3, stk. 1-4, der mindst udgør en dag og højst et år.

Stk. 5 Afgiftsperioden starter ved døgnets begyndelse.

§ 3

Den årlige afgift inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6, udgør til og med den 31. december 2019:

 • 1) For køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 10.470 kr.

  • b) EURO I: 9.101 kr.

  • c) EURO II: 7.925 kr.

  • d) EURO III: 6.891 kr.

  • e) EURO IV: 6.265 kr.

  • f) EURO V: 5.581 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 5.581 kr.

 • 2) For køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 17.555 kr.

  • b) EURO I: 15.196 kr.

  • c) EURO II: 13.216 kr.

  • d) EURO III: 11.482 kr.

  • e) EURO IV: 10.448 kr.

  • f) EURO V: 9.302 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 9.302 kr.

Stk. 2 Den årlige afgift inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6, udgør fra og med den 1. januar 2020:

 • 1) For køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 10.470 kr.

  • b) EURO I: 9.101 kr.

  • c) EURO II: 7.925 kr.

  • d) EURO III: 6.891 kr.

  • e) EURO IV: 6.265 kr.

  • f) EURO V: 5.923 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 5.581 kr.

 • 2) For køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 17.555 kr.

  • b) EURO I: 15.196 kr.

  • c) EURO II: 13.216 kr.

  • d) EURO III: 11.482 kr.

  • e) EURO IV: 10.448 kr.

  • f) EURO V: 9.875 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 9.302 kr.

Stk. 3 Til og med den 31. december 2019 udgør afgiften inklusive administrationsomkostninger for køretøjer, der er indregistreret i udlandet, jf. dog § 20, stk. 6:

 • 1) Månedligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 1.041 kr.

  • b) EURO I: 907 kr.

  • c) EURO II: 788 kr.

  • d) EURO III: 684 kr.

  • e) EURO IV: 625 kr.

  • f) EURO V: 558 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 558 kr.

 • 2) Månedligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 1.748 kr.

  • b) EURO I: 1.518 kr.

  • c) EURO II: 1.317 kr.

  • d) EURO III: 1.146 kr.

  • e) EURO IV: 1.041 kr.

  • f) EURO V: 930 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 930 kr.

 • 3) Ugentligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 275 kr.

  • b) EURO I: 238 kr.

  • c) EURO II: 208 kr.

  • d) EURO III: 178 kr.

  • e) EURO IV: 163 kr.

  • f) EURO V: 148 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 148 kr.

 • 4) Ugentligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 461 kr.

  • b) EURO I: 401 kr.

  • c) EURO II: 349 kr.

  • d) EURO III: 305 kr.

  • e) EURO IV: 275 kr.

  • f) EURO V: 245 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 245 kr.

 • 5) Dagligt uanset emissionsnorm og antallet af aksler: 89 kr.

Stk. 4 Fra og med den 1. januar 2020 udgør afgiften inklusive administrationsomkostninger for køretøjer, der er indregistreret i udlandet, jf. dog § 20, stk. 6:

 • 1) Månedligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 1.041 kr.

  • b) EURO I: 907 kr.

  • c) EURO II: 788 kr.

  • d) EURO III: 684 kr.

  • e) EURO IV: 625 kr.

  • f) EURO V: 587 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 558 kr.

 • 2) Månedligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 1.748 kr.

  • b) EURO I: 1.518 kr.

  • c) EURO II: 1.317 kr.

  • d) EURO III: 1.146 kr.

  • e) EURO IV: 1.041 kr.

  • f) EURO V: 982 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 930 kr.

 • 3) Ugentligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 275 kr.

  • b) EURO I: 238 kr.

  • c) EURO II: 208 kr.

  • d) EURO III: 178 kr.

  • e) EURO IV: 163 kr.

  • f) EURO V: 156 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 148 kr.

 • 4) Ugentligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm

  • a) IKKE-EURO: 461 kr.

  • b) EURO I: 401 kr.

  • c) EURO II: 349 kr.

  • d) EURO III: 305 kr.

  • e) EURO IV: 275 kr.

  • f) EURO V: 260 kr.

  • g) EURO VI eller renere: 245 kr.

 • 5) Dagligt uanset emissionsnorm og antallet af aksler: 89 kr.

Stk. 5 For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for én påhængs- eller sættevogn, fastsættes afgiften efter det registrerede antal aksler og den registrerede totalvægt af det samlede vogntog.

Stk. 6 For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for flere forskellige påhængs- eller sættevogne, fastsættes afgiften efter den kombination af totalvægt og akselantal, der giver det højeste afgiftsbeløb.

Stk. 7 For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, svares afgift med den sats, der er gældende for køretøjer med 4 aksler eller derover, jf. stk. 1.

Stk. 8 Ved »EURO I« til »EURO VI« forstås de emissionsnormer, som er defineret i EU-retsakterne vedrørende typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer m.v.

§ 4

Afgiftsbeløbene i § 3, stk. 1-4, og det gebyrbeløb i danske kroner, der er nævnt i § 12, stk. 3, reguleres pr. 1. januar i hvert kalenderår på grundlag af den modværdi i danske kroner af euro, som var gældende den første hverdag i oktober det foregående år, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Ved omregningen til danske kroner nedrundes de fremkomne beløb til nærmeste antal hele kroner.

Stk. 2 Omregningen sker på grundlag af de afgiftssatser i euro, som fremgår af artikel 8 i aftalen af 9. februar 1994 om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje som ændret ved artikel 5 i protokol af 6. december 2017 om ændring af nævnte aftale i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/76/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer. Satserne reguleres ikke, hvis omregningen før nedrunding medfører en ændring, som udtrykt i danske kroner er på under 5 pct.

Stk. 3 Skatteministeren offentliggør reguleringer af satserne ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Afgiftspligtige veje, afgiftspligtens indtræden og afregning af afgiften
§ 5

For afgiftspligtige køretøjer registreret i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, betales afgiften for retten til benyttelse af det danske vejnet.

Stk. 2 Der betales afgift fra og med dagen for registrering.

§ 6

Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvist hæfter for afgiften, jf. § 10, stk. 1, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler den pågældende, er betalt.

Stk. 2 §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.

Stk. 3 Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved refusion af afgift i medfør af § 12, stk. 1.

§ 7

For udenlandske afgiftspligtige køretøjer betales afgiften for retten til benyttelse af den del af det danske vejnet, der udgøres af motorvejsstrækningerne.

Stk. 2 Der betales desuden afgift for retten til benyttelse af andre dele af vejnettet, hvor der i overensstemmelse med artikel 7, litra d, i direktiv 93/89/EØF af 25. oktober 1993 kan opkræves afgift. Skatteministeren offentliggør en oversigt over de pågældende veje.

Stk. 3 Afgiften skal være betalt inden påbegyndelse af kørsel på de i stk. 1 og 2 omhandlede veje.

Stk. 4 Der betales ikke afgift af køretøjer, for hvilke betaling allerede er registreret i den fælles database for medlemsstaterne, der er omfattet af aftale af 9. februar 1994 om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje.

Registrering og betaling af afgift
§ 8

Skatteministeren fastsætter regler om

 • 1) registrering af oplysninger til opgørelse af afgift,

 • 2) opkrævning og betaling af afgift og

 • 3) overførsel af registrerede oplysninger om køretøjer, der er afgiftspligtige efter denne lov, til myndigheder i andre stater.

§ 9

Færgeselskaber, rederier, m.v., hvis skibe sejler i rutefart mellem en dansk og en udenlandsk havn og medfører køretøjer, der er registreret som hjemmehørende i en stat, der ikke er omfattet af aftale af 9. februar 1994 om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje, har pligt til at give adgang til betaling af afgift for vejbenyttelse i Danmark. Dette gælder dog ikke ved indbyrdes sejlads mellem en dansk havn og havne i andre europæiske stater, der er omfattet af aftalen af 9. februar 1994.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til, at andre virksomheder eller organisationer m.v. giver adgang til betaling af afgift for vejbenyttelse i Danmark.

Stk. 3 Virksomheder m.v., der efter stk. 1 og 2 giver adgang til betaling af vejafgift, må ikke opkræve betaling for denne ydelse, men modtager en godtgørelse herfor.

Afgiftspligtige parter
§ 10

For dansk registrerede køretøjer påhviler afgiftspligten den, i hvis navn køretøjet er registreret ved afgiftsperiodens begyndelse. Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiftspligten dem begge. § 10, stk. 2-6, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. finder tilsvarende anvendelse. Desuden påhviler afgiftspligten den, der har rådighed over køretøjet i egen interesse eller tager beslutning om brugen af køretøjet.

Stk. 2 For udenlandske køretøjer påhviler afgiftspligten den, der på tidspunktet for benyttelsen af de i § 7, stk. 1 og 2, omhandlede veje enten er ejer af køretøjet, fører køretøjet, har rådighed over det i egen interesse eller tager beslutning om brugen af køretøjet.

Stk. 3 Er der tale om flere afgiftspligtige parter, hæfter disse solidarisk.

Fritagelse for afgift
§ 11

Fritaget for vejbenyttelsesafgift er:

 • 1) køretøjer, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab,

 • 2) køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,

 • 3) køretøjer, der tilhører politiet, og

 • 4) køretøjer, som tilhører vejvæsenerne.

Stk. 2 En forudsætning for afgiftsfritagelse i henhold til stk. 1 er, at køretøjerne udefra kan genkendes som beregnet til de i stk. 1 nævnte formål.

Stk. 3 For køretøjskombinationer er motorkøretøjet bestemmende for, om kombinationen er fritaget for afgift.

Refusion
§ 12

For dansk registrerede køretøjer kan afgiften refunderes, såfremt køretøjet i afgiftsperioden afmeldes af Køretøjsregisteret eller ikke længere omfattes af afgiftspligten.

Stk. 2 For udenlandske køretøjer kan en betalt afgift refunderes, såfremt anmodning om refusion fremsættes inden udløbet af afgiftsperioden.

Stk. 3 Det refunderede afgiftsbeløb fratrækkes et gebyr, der udgør 188 danske kroner for danske køretøjer og 188 danske kroner eller 25 euro for udenlandske køretøjer.

Stk. 4 Skatteministeren fastsætter regler om indgivelse og behandling af anmodning om refusion af afgift samt regler om udbetaling af refunderet afgiftsbeløb.

Kontrolbestemmelser
§ 13

Politiet kan på afgiftsbelagte veje i Danmark standse køretøjer, der er afgiftspligtige efter denne lov, med henblik på at kontrollere, om afgift er registreret og betalt.

Stk. 2 Politiets afgørelser og administration efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straffebestemmelser
§ 14

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved:

 • 1) afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,

 • 2) beregning af afgiftens størrelse, eller

 • 3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller refusion af afgift.

Stk. 2 På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • 1) overtræder § 9, stk. 1, ved ikke at give adgang til betaling og § 9, stk. 3, ved at opkræve ydelse for betaling,

 • 2) unddrager sig afgift ved at benytte et afgiftspligtigt køretøj, der ikke er betalt afgift for, jf. §§ 5 eller 7,

 • 3) unddrager sig afgift ved gentagne gange at benytte et afgiftspligtigt køretøj, der ikke er betalt afgift for,

 • 4) benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen, eller

 • 5) i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets afgiftspligtige art og anvendelse.

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 15

(Ophævet).

Andre bestemmelser
§ 16

Afgift efter loven med påløbne renter og omkostninger samt gebyr efter § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., er tillagt udpantningsret.

§ 17

Er det køretøj, som en overtrædelse efter § 14 vedrører, hjemmehørende i udlandet, kan køretøjet tilbageholdes af politiet. Tilbageholdelsen ophører, når forskyldte afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i køretøjet.

Stk. 2 Med hensyn til iværksættelse af tilbageholdelsen efter stk. 1 finder retsplejelovens kapitel 75 b om beslaglæggelse tilsvarende anvendelse. Tilbageholdelsen kan kun ske, såfremt det findes påkrævet for at sikre betaling af de nævnte beløb. Var føreren uberettiget i besiddelse af køretøjet, kan tilbageholdelse ikke ske.

§§ 18-19

(Ophævet).

Ikrafttræden
§ 20

Loven træder i kraft den 1. december 1994, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 § 6, stk. 1, § 8, stk. 2, § 13, § 14, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, § 16 og § 17 træder i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 3 Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 7, stk. 2.

Stk. 4 For køretøjer, der ved lovens ikrafttræden er dansk registrerede, eller som registreres i perioden fra lovens ikrafttræden til og med 31. december 1994, skal der betales afgift første gang for afgiftsperioden 1. januar 1995 - 31. december 1995. Afgiften for køretøjer, der er registrerede ved lovens ikrafttræden, opkræves af Centralregisteret for Motorkøretøjer og skal være indbetalt til dette senest den 20. december 1994. For køretøjer, der afmeldes af motorkøretøjsregisteret i perioden fra lovens ikrafttræden og til og med den 31. december 1994, refunderes betalt afgift uden fradrag af det gebyr, der er nævnt i § 12, stk. 3.

Stk. 5 For udenlandske køretøjer skal der betales afgift for enhver benyttelse af de i § 7, stk. 1, nævnte veje, som finder sted den 1. januar 1995 og senere.

Stk. 6 Skatteministeren kan efter fælles beslutning mellem Danmark og de øvrige lande i ordningen med den fælles vejbenyttelsesafgift med Europa-Kommissionens godkendelse forlænge perioden for anvendelsen af de satser, der er angivet i § 3, stk. 1 og 2. Beslutning om forlængelse træffes for ét år ad gangen.

§ 21

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Færøske og grønlandske køretøjer, der er omfattet af § 1, skal betale afgift efter samme regler som udenlandske køretøjer.