Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Denne konsoliderede version af motoransvarsforsikringsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)

Lov nr. 174 af 07. maj 1975,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2153 af 14. december 2020,
som ændret ved lov nr. 832 af 14. juni 2022 og lov nr. 1795 af 28. december 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af ansvarsforsikringer for de ifølge lov om registrering af køretøjer registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne, sættevogne, sidevogne og påhængsredskaber. Endvidere betales afgift af ansvarsforsikringer for cykler med hjælpemotor (knallerter).

§ 2

Afgiften betales af de forsikringsvirksomheder, der tegner de i § 1 nævnte ansvarsforsikringer.

Stk. 2 Forsikringsvirksomheder etableret i Danmark og forsikringsvirksomheder etableret i et andet EU-land, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, som ikke skal lade sig repræsentere ved en herboende repræsentant, jf. stk. 3, og som ikke vælger at lade sig repræsentere ved en herboende repræsentant, jf. stk. 5, betegnes i det følgende forsikringsvirksomheder.

Stk. 3 Afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1 etableret i et land uden for EU, som ikke er omfattet af den nordiske bistandsaftale, eller i et EØS-land, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, skal registreres ved en herboende repræsentant, jf. stk. 4.

Stk. 4 Med en herboende repræsentant forstås i denne lov en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der er etableret her i landet, som afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1 lader sig repræsentere af. Disse personer og virksomheder betegnes i det følgende repræsentanter.

Stk. 5 Afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1 etableret i et andet EU-land, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, kan lade sig registrere ved en herboende repræsentant, jf. stk. 4.

Stk. 6 Forsikringsvirksomhederne og repræsentanterne for afgiftspligtige virksomheder, jf. stk. 2-5, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen, der udsteder et bevis for registreringen.

§ 3

Afgiften udgør 42,9 pct. af præmien for de i § 1, 1. pkt., nævnte ansvarsforsikringer, afgiften ikke indbefattet. Undtaget for afgift er forsikringer vedrørende last- og varemotorkøretøjer og hertil hørende påhængsvogne, der med tilladelse efter lov om godskørsel anvendes til godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel). For forsikringer vedrørende busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel, udgør afgiften 34,4 pct. af præmien. Afgiften af ansvarsforsikringer for trehjulede eldrevne motorcykler og knallerter udgør 230 kr. årlig.

Stk. 2 Såfremt afgiften efter stk. 1, 1. pkt., for et kalenderår udgør mindre end 47,2 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, eller såfremt afgiften efter stk. 1, 3. pkt., for et kalenderår udgør mindre end 37,8 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien, indbetaler forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne forskelsbeløbet i afgift. Ved opgørelsen af de i kalenderåret udbetalte erstatninger kan udbetalinger hidrørende fra en enkelt forsikringsbegivenhed højst indgå med en andel på 5 pct. og udbetalinger hidrørende fra tre enkelte forsikringsbegivenheder højst indgå med en andel på 10 pct. af de samlede erstatningsudbetalinger. Ved opgørelsen af de procentdele, der er nævnt i 2. pkt., indgår erstatningsudbetalinger for den enkelte forsikringsbegivenhed med højst 1 mio. kr.

Stk. 3 Forsikringsvirksomheder eller repræsentanter kan for en periode på 5 år vælge at opgøre eventuelle forskelsbeløb på grundlag af de præmieindtægter hidrørende fra biler som nævnt i stk. 2, som kan henføres til kalenderåret, og erstatninger, der kan henføres til skader sket i kalenderåret. Valget skal senest foretages den 1. april i det kalenderår, der følger seneste 5-års-periode. Såfremt den henførte afgift beregnet som 42,9 pct. af de henførte præmieindtægter vedrørende biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, udgør et mindre beløb end 47,2 pct. af de således opgjorte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct., eller såfremt den henførte afgift beregnet som 34,4 pct. af de henførte præmieindtægter vedrørende biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien, udgør et mindre beløb end 37,8 pct. af de således opgjorte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct., indbetaler forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne forskelsbeløbet i afgift. Ved opgørelsen af de til kalenderåret henførte erstatninger kan erstatninger hidrørende fra en enkelt forsikringsbegivenhed højst indgå med en andel på 5 pct. og erstatninger hidrørende fra tre enkelte forsikringsbegivenheder højst indgå med en andel på 10 pct. af de samlede erstatninger. Ved opgørelsen af de procentdele, der er nævnt i 4. pkt., indgår erstatningsudbetalinger for den enkelte forsikringsbegivenhed med højst 1 mio. kr.

Stk. 4 Såfremt et kalenderårs forskelsbeløb beregnet efter stk. 2 overstiger 5 pct. af de udbetalte erstatninger opgjort efter stk. 2, kan den overskydende del af forskelsbeløbene fradrages i den afgiftsindbetaling efter stk. 1, 1. pkt., eller stk. 1, 3. pkt., der indgår i beregningsgrundlaget for forskelsbeløbet efter stk. 2 i efterfølgende kalenderår. Fradraget kan kun foretages, såfremt og i det omfang det efterfølgende kalenderårs afgiftsindbetaling efter stk. 1, 1. pkt., overstiger 51,5 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, eller såfremt afgiften efter stk. 1, 3. pkt., overstiger 41,3 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien.

Stk. 5 Såfremt forskelsbeløb beregnet efter stk. 3 overstiger 5 pct. af erstatningerne opgjort efter stk. 3, kan den overskydende del af forskelsbeløbene fradrages i de henførte afgiftsbeløb, der indgår i beregningsgrundlaget for forskelsbeløbet efter stk. 3 i efterfølgende kalenderår. Fradraget kan kun foretages, såfremt og i det omfang de til det efterfølgende kalenderår henførte afgiftsbeløb overstiger 51,5 pct. af de henførte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, eller såfremt de til det efterfølgende kalenderår henførte afgiftsbeløb overstiger 41,3 pct. af de henførte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien.

§ 4

Forsikringsvirksomhederne og repræsentanterne skal føre et regnskab over præmieindtægterne for de afgiftspligtige forsikringer, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver måned opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.

Stk. 2 Forsikringsvirksomhederne og repræsentanterne skal føre et regnskab over udbetalte erstatninger, der kan danne grundlag for afgiftens erlæggelse og endelige opgørelse efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, eller § 3, stk. 3, jf. § 3, stk. 5.

§ 5

Forsikringsvirksomhederne og repræsentanterne skal efter udløbet af hver afregningsperiode til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af den afgiftspligtige præmieindtægt og afgiften heraf for den forløbne måned fordelt på de i § 3 nævnte afgiftssatser. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller forsikringsvirksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 2 Den afgiftspligtige præmieindtægt i en måned omfatter de præmier, herunder a conto-præmier, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Præmier, der godtgøres forsikringstagerne eller afskrives som uerholdelige, fradrages i den afgiftspligtige præmieindtægt i den måned, hvor tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted.

§ 5a

Forsikringsvirksomheder og repræsentanter, der opgør eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til told- og skatteforvaltningen angive summen af de udbetalte erstatninger i det foregående kalenderår fordelt på de i § 3, stk. 2, nævnte køretøjskategorier. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller forsikringsvirksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 2 Forsikringsvirksomheder og repræsentanter, der har valgt at opgøre eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 3, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til told- og skatteforvaltningen angive de præmieindtægter, som kan henføres til de foregående 5 kalenderår, og de erstatninger, der kan henføres til skader sket i de foregående 5 kalenderår, fordelt på de i § 3, stk. 3, nævnte køretøjskategorier. Angivelserne skal være underskrevet af repræsentanten eller forsikringsvirksomhedens ansvarlige ledelse.

§ 6

Eventuel afgift efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, eller § 3, stk. 3, jf. § 3, stk. 5, indbetales senest den 15. april i det følgende kalenderår. Eventuelle afgiftsbeløb opstået som følge af fornyet opgørelse for tidligere kalenderår skal indbetales senest den 15. april i det år, hvor de er opgjort i henhold til § 5 a, stk. 2. Eventuelt for meget indbetalt forskelsbeløb opstået som følge af fornyet opgørelse for tidligere kalenderår tilbagebetales. I det omfang tilbagebetalingen ikke kan ske ved modregning, udbetales beløbet til forsikringsvirksomheden efter de i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. anførte regler.

§ 6a

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for regnskabsførelse, opgørelse, angivelse og indbetaling af afgiften af ansvarsforsikringer for knallerter.

§ 7

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne og til at efterse forsikringsvirksomhedernes eller repræsentanternes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 2 Repræsentanterne eller de i forsikringsvirksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 8

Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved forvaltningens registrering af forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne og kontrollen med afgiftens betaling.

§ 9

(Ophævet)

§ 10

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Begås en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§§ 11-12a

(Ophævet).

§ 13

Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af loven.

§ 14

Loven træder i kraft den 1. juli 1975, jf. dog § 15, stk. 2.

§ 15

(Ophævet).

§ 16

Præmien for ansvarsforsikringer kan af forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne forhøjes med afgiften.

Stk. 2 Forsikringstageren kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af forhøjelse af præmien, som alene sker i medfør af stk. 1.

§ 17

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.