Retsafgiftsloven - GAMMEL

Denne konsoliderede version af retsafgiftsloven - GAMMEL er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. oktober 2021

Lov om retsafgifter

Lov nr. 206 af 21. maj 1969,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014,
som ændret ved lov nr. 1867 af 29. december 2015, lov nr. 670 af 08. juni 2017, lov nr. 1711 af 27. december 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

Der er 52 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 9393 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Afgiftsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Borgerlige domssager
§ 1

Ved sagens anlæg betales 500 kr.

Stk. 2 For sager, som angår penge eller penges værd, og hvor værdien overstiger 50.000 kr., betales ved sagens anlæg yderligere 250 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr.

Stk. 3 I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er der ved en fejl skrevet "retssagsbehandlingen" i stedet for "retssagsbehandling", jf. §2, nr. 2 i LOV nr 614 af 14/06/2011. Stk. 1 og 2 gælder ikke, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., jf. dog § 3, stk. 5.

Stk. 4 Den samlede betaling efter stk. 1 og 2 kan højst udgøre 75.000 kr. I sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 3 eller 4, kan den samlede betaling efter stk. 1 og 2 dog højst udgøre 2.000 kr.

§ 2

For sager, som angår penge eller penges værd, og hvor værdien overstiger 50.000 kr., betales afgift for hovedforhandlingen eller for skriftlig behandling, der træder i stedet herfor.

Stk. 2 Afgiften efter stk. 1 udgør 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr.

Stk. 3 Afgiften efter stk. 1 kan højst udgøre 75.000 kr. I sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 2 eller 3, kan afgiften efter stk. 1 dog højst udgøre 2.000 kr.

Stk. 4 Afgiften efter stk. 1 skal betales ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen, dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Afgiftspligten efter stk. 1 bortfalder, hvis der senest 6 uger før hovedforhandlingen gives retten meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Stk. 5 I sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling, skal afgiften efter stk. 1 betales, når der træffes beslutning om skriftlig behandling. Afgiftspligten efter stk. 1 bortfalder, hvis der inden indleveringen af det sidste procedureindlæg gives retten meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Stk. 6 I sager, der afsluttes uden dom, ved udeblivelsesdom eller ved, at en part tager bekræftende til genmæle, tilbagebetales en tredjedel, dog mindst 500 kr., af afgiften efter stk. 1.

§ 3

Sagens værdi bestemmes efter påstanden i stævningen. Ved fastsættelsen af afgiften efter § 2 bestemmes sagens værdi dog efter påstanden på det tidspunkt, hvor afgiften skal betales, jf. § 2, stk. 4 og 5. Omfatter påstanden flere krav, er sagens værdi den samlede værdi af disse krav, også hvor sagen anlægges af flere sagsøgere eller mod flere sagsøgte. Renter og omkostninger medregnes ikke.

Stk. 2 Angår påstanden en ydelse, der skal betales et ubestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelserne pr. år med 10, jf. dog stk. 3. Angår påstanden en ydelse, der skal betales et bestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelsen pr. gang med antallet af gange, ydelsen skal betales. Værdien kan dog ikke overstige ydelserne pr. år ganget med 10, jf. dog stk. 3. Er ydelserne ikke af samme størrelse, lægges ydelserne for det sidste år inden sagens anlæg til grund for beregningen.

Stk. 3 Værdien af sager i henhold til lejelovgivningen beregnes, når sagen omfattes af stk. 2, 1. pkt., ved at gange den årlige ydelse, påstanden angår, med 5. Omfattes sagen af stk. 2, 2. pkt., kan værdien ikke overstige ydelserne pr. år ganget med 5. For sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål fastsættes sagens værdi dog til 1 års leje.

Stk. 4 Kan sagens værdi ikke bestemmes på grundlag af påstanden i stævningen, skal sagsøgeren anslå værdien så nøjagtigt som muligt. Om fornødent ansætter den myndighed, der beregner afgiften, værdien ved et skøn.

Stk. 5 Udvides påstanden, omberegnes afgiften på grundlag af den udvidede påstand.

§ 4

Uanset §§ 1-3 er afgiften altid 400 kr., der betales ved sagens anlæg, i sager om

 • 1) servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke svares vederlag,

 • 2) mortifikation af værdipapirer eller af servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder,

 • 3) erhvervelse af ejendomsdom eller

 • 4) dødsformodning.

Stk. 2 Omfatter søgsmålet både krav, der er omfattet af stk. 1, og krav, der ikke er omfattet af stk. 1, betales afgift efter §§ 1-3.

§ 5

(Ophævet)

§ 6

Adcitationssøgsmål og interventionssøgsmål efter retsplejelovens § 251 anses som selvstændige søgsmål. For indtræden i sager efter retsplejelovens § 252 svares ingen afgift.

§ 7

Nedlægger sagsøgte påstand om selvstændig dom, betragtes denne påstand som et selvstændigt søgsmål.

Stk. 2 Dette gælder dog ikke, hvor sagsøgte i en sag om patentindgreb påstår patentet kendt ugyldigt.

§ 8

Afvises en sag, fordi retten ikke er kompetent, svares ikke ny afgift, såfremt sagen anlægges på ny inden 3 måneder efter afvisningen. Det samme gælder, hvis sagen hæves af samme grund, eller fordi begge parter udebliver. Fristen regnes i så fald fra den dag, hvortil sagen sidst har været berammet.

Stk. 2 Afvises anke af Højesteret efter retsplejelovens § 368, stk. 6, jf. stk. 4, svares ikke ny afgift, hvis den, der har indbragt sagen for Højesteret, derefter rettidigt indbringer sagen for landsretten.

§ 9

Der svares ingen afgift af en sag, der genoptages.

Stk. 2 Hæver retten en sag i medfør af retsplejelovens § 361, kan afgiften forlanges tilbagebetalt.

§ 10

Hjemvises en sag til ny behandling i tidligere instans, svares ingen afgift for den fornyede behandling.

§ 11

Afgiftspligten indtræder:

 • 1) For stævninger og andre processkrifter af afgiftspligtigt indhold: ved indleveringen,

 • 2) for processkrifter af afgiftspligtigt indhold, der fremlægges i retten: ved fremlæggelsen,

 • 3) for påstande af afgiftspligtigt indhold, der fremsættes mundtligt i retten: når de fremsættes,

 • 4) for behandling af begæring om genoptagelse af en sag: når begæring om sagens genoptagelse fremsættes.

§ 12

Afgiftsfri er sager om:

 • 1) Nægtelse af valgret til Folketinget samt til regionale råd og kommunalbestyrelser,

 • 2) adoption,

 • 3) familieretlige spørgsmål, der behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 42,

 • 4) fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær,

 • 5) værgemål,

 • 6) prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse,

 • 7) prøvelse af endelige administrative afgørelser efter § 112 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.,

 • 8) visse beslutninger om administrativ udvisning m.v., behandlet efter udlændingelovens kapitel 7 b, og

 • 9) stadfæstelse af arrest, for så vidt der er anlagt hovedsag.

Stk. 2 Afgiftsfri er endvidere sager, der anlægges i henhold til lejelovens § 49 og sager, der vedrører kapitel II-V i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

§ 13

Afgift svares ikke af:

 • 1) En statstjenestemand, der anlægger sag efter ordre,

 • 2) en part, der er fritaget for betaling af afgifter i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1,

 • 3) en part, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved sagen, og som opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325.

Stk. 2 Retten træffer afgørelse om betaling af sagsomkostninger, som om der ikke var afgiftsfrihed efter stk. 1, nr. 1 eller 3, herunder et skønsmæssigt fastsat beløb svarende til de afgifter, der efter sagsgenstandens værdi skulle have været betalt. Pålægges modparten at betale sagsomkostninger svarende til de afgifter, der skulle have været betalt, tilfalder beløbet statskassen.

Kapitel 2 1 Bevisoptagelse mv.
§ 14

For bevisoptagelse, herunder optagelse af syn og skøn, hvad enten bevisoptagelse skal ske her i landet eller i udlandet, svares 400 kr., medmindre den sker under eller til brug for en her i landet anlagt retssag. Samme afgift svares for behandling af anmodninger efter voldgiftslovens § 5.

Stk. 2 Søforklaringer er afgiftsfri.

Stk. 3 Har der forud for sagens anlæg været afholdt syn og skøn uden anlæg af retssag, jf. retsplejelovens § 343, stk. 1, svares ny afgift, hvis parterne stiller supplerende spørgsmål til dette syn og skøn, senere end 3 måneder efter at besvarelsen af de stillede spørgsmål forelå.

§ 15

Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

Kapitel 2 a Betalingspåkrav
§ 15a

For betalingspåkrav, som angår højst 50.000 kr., betales 400 kr. med tillæg af de i stk. 2-4 nævnte beløb.

Stk. 2 Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, men ikke om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder endvidere i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6.

Stk. 3 Anmoder fordringshaveren om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, men ikke om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 100 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.

Stk. 4 Anmoder fordringshaveren både om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, og om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Iværksættes tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., bortfalder afgiftspligten efter 1. pkt. i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6, medmindre der indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt. Indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiften efter 1. pkt., der overstiger 100 kr., medmindre der har været iværksat tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., uden at der har været tale om et tilfælde som nævnt i § 16, stk. 6. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder helt, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.

Stk. 5 Afgiftspligten efter stk. 1-4 bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens § 490 eller konkurslovens §§ 12 c, 31 eller 207 og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens § 477 d, stk. 1.

§ 15b

For betalingspåkrav, som angår mere end 50.000 kr., betales 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af kravet, der overstiger 50.000 kr., og med tillæg af de i stk. 2 nævnte beløb. Hvis sagen afsluttes uden meddelelse af påtegning i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 1. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiftspligten efter 1. pkt., som overstiger 400 kr.

Stk. 2 Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. med tillæg af ½ pct. af den del af kravet, der overstiger 3.000 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder endvidere i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6.

Stk. 3 Afgiftspligten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens § 490 eller konkurslovens §§ 12 c, 31 eller 207, og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens § 477 d, stk. 1.

§ 15c

Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

Kapitel 3 1 Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud samt fogedforretninger
§ 16

For udlæg og for arrest på gods svares en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr., svares yderligere ½ pct. af det overskydende beløb i grundafgift.

Stk. 2 Når tvangsfuldbyrdelse iværksættes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., betales kun grundafgift, hvis rekvirenten fremsætter ny begæring vedrørende kravet over for samme fogedret eller fogedretten i en anden retskreds mere end 3 måneder efter, at fogedretten har givet betalingspåkravet påtegning om, at der ikke rettidigt er fremkommet indsigelser, jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 1. pkt. Opkrævning af afgiften undlades, hvis overskridelsen af 3-måneders-fristen hverken skyldes rekvirentens eller rekvisiti forhold.

Stk. 3 For udlæg efter § 42 i kreditaftaleloven, der begæres foretaget straks i tilslutning til tilbagetagelsesforretningen, svares alene afgift efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 4 Begærer en rekvirent samtidig udlæg på grundlag af udpantningsret hos samme skyldner for flere krav, sammenlægges kravene inden afgiftens beregning.

Stk. 5 Begæres udlæg eller arrest for samme krav hos flere skyldnere, beregnes afgift for hver skyldner. Dette gælder dog ikke, hvis skyldnerne er samlevende ægtefæller, eller hvor begæringen vedrører fast ejendom, som tilhører skyldnerne i forening.

Stk. 6 Afgiftspligten bortfalder, hvis fogedretten efter retsplejelovens § 490, stk. 1, afviser at foretage udlægsforretning, eller hvis forretning afvises efter konkurslovens §§ 12 c, 31 eller 207.

Stk. 7 Afgiftspligten bortfalder endvidere, hvis sagen behandles efter retsplejelovens § 490, stk. 3, og skyldneren ikke fremkommer med indsigelser, som giver anledning til, at der afholdes udlægsforretning efter de almindelige regler.

§ 17

For følgende forretninger svares en grundafgift på 300 kr.:

 • 1) Forretninger vedrørende fuldbyrdelse af domme, der ikke lyder på penge,

 • 2) indsættelses- og udsættelsesforretninger uden sædvanligt eksekutionsgrundlag,

 • 3) forretninger vedrørende meddelelse af forbud eller påbud,

 • 4) forretninger vedrørende bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.

Stk. 2 Reglen i § 16, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 17a

For de forretninger, der er nævnt i §§ 16 og 17, svares yderligere en tillægsafgift på 400 kr., såfremt forretningen helt eller delvis foretages uden for rettens kontor, eller skyldneren fremstilles af politiet.

Stk. 2 Begærer en rekvirent samtidig en af de i stk. 1 nævnte retshandlinger foretaget hos samme skyldner for flere krav, betales kun én tillægsafgift. For udlæg efter § 42 i kreditaftaleloven, der begæres foretaget straks i tilslutning til en tilbagetagelsesforretning, for hvilken der skal betales tillægsafgift, betales ikke tillægsafgift. For forretninger vedrørende meddelelse af forbud eller påbud og forretninger vedrørende bevissikringsundersøgelse, der begæres og foretages samtidig, betales kun én tillægsafgift.

Stk. 3 § 16, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Afgiftspligten bortfalder, hvis retsafdelingen eller fogedretten afviser at foretage forretningen uden for rettens kontor eller at lade skyldneren fremstille ved politiet.

§ 18

For de i §§ 16 og 17 omhandlede forretninger indtræder afgiftspligten, når der første gang over for retsafdelingen eller fogedretten fremsættes begæring vedrørende kravet. Afgiftspligten efter § 17 a indtræder, når der første gang over for retsafdelingen eller fogedretten fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.

Stk. 2 For udlæg, der foretages efter lov om inddrivelse af skatter og afgifter mv., fastsætter justitsministeren, hvornår afgiftspligten indtræder.

§ 19

For andre forretninger end udlæg på grundlag af udpantningsret svares ny afgift, når rekvirenten mere end 3 måneder efter, at afgiftspligt er indtrådt, fremsætter ny begæring vedrørende kravet over for samme retsafdeling eller fogedret eller retsafdelingen eller fogedretten i en anden retskreds. Opkrævning af afgiften undlades, hvis overskridelsen af 3-måneders-fristen hverken skyldes rekvirentens eller rekvisiti forhold.

§ 20

Afgiftsfri er fogedforretninger vedrørende:

 • 1) Bøder, konfiskerede værdier og sagsomkostninger i straffesager, der inddrives af det offentlige,

 • 2) afgifter og sagsomkostninger, som det påhviler domstolene at indkræve,

 • 3) krav tilkommende en part, der er fritaget for betaling af afgifter i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1,

 • 4) krav tilkommende en part, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved fogedsagen, og som opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325,

 • 5) krav tillagt en statstjenestemand under en af ham efter ordre anlagt sag,

 • 6) borgerlige krav fastsat under en offentlig straffesag,

 • 7) udstedelse af fogedudlægsskøde,

 • 8) afgørelser efter kapitel 2 a i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område eller lov om EF-domskonventionen m.v. om, at en udenlandsk retsafgørelse skal anerkendes eller er eksigibel her i landet, eller at et udenlandsk officielt bekræftet dokument eller retsforlig er eksigibelt her i landet.

§ 20a

Reglerne i dette kapitel finder ikke anvendelse på udlæg, som foretages af restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeder.

Kapitel 4 1 Auktion
§ 21

For auktioner, der afholdes af fogedretten, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 22

For behandling af en begæring om afholdelse af auktion over fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj med tilhørende løsøre svares 800 kr. Dog svares ikke afgift for begæring om anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576.

Stk. 2 For tvangsauktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere ½ pct. og for frivillig auktion 1 pct. Afholdes der anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576, svares kun afgift af den budsum mv., som ejendommen sælges for.

Stk. 3 For misligholdelsesauktion svares afgift efter reglerne i stk. 1 og 2.

§ 23

For behandling af en begæring om tvangsauktion over aktier, gældsbreve og andre fordringer svares 300 kr.

Stk. 2 For auktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere 1 pct.

§ 24

De i § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, fastsatte afgifter beregnes af budsummen med tillæg dels af de omkostninger, som det ifølge auktionsvilkårene påhviler køberen at udrede, dels af de privatretlige byrder og forpligtelser, restancer af skatter og afgifter til det offentlige m.m., som køberen ifølge auktionsvilkårene skal betale eller overtage uden for budsummen. Periodiske ydelser kapitaliseres efter stempellovgivningens regler.

§ 25

Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, indtræder ved auktionens slutning.

§ 26

Reglen i § 13, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse på de i § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1, omhandlede afgifter, såfremt der er meddelt fri proces til auktion.

§ 26a

Afgiftspligten efter § 22, stk. 1, bortfalder, hvis en auktionsbegæring ikke behandles på grund af reglen i retsplejelovens § 560, stk. 2.

Stk. 2 Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, bortfalder, hvis auktionen ophæves, herunder ved aftale mellem de interesserede, på grund af fejl begået af fogedretten.

Kapitel 5 1 Konkursbehandling
§ 27

Af konkursboer svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 28

Afgiften beregnes af formuemassen, jf. § 31, og udgør 1 pct., dog ikke under 2.500 kr. og ikke over 10.000 kr.

Stk. 2 I konkursboer, der i medfør af konkurslovens § 143 eller § 144, stk. 1, sluttes inden 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse, nedsættes afgiften til en fjerdedel.

§ 29

Afgiftspligten indtræder, når skifteretten afsiger konkursdekret.

Stk. 2 Ved genoptagelse af en bobehandling indtræder afgiftspligten, når den første forretning påbegyndes.

§ 30

Afgiften forfalder til betaling, når udlodning kan ske, eller når de afgiftspligtige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.

Stk. 2 Skifteafgiften udredes af boets midler.

§ 31

Ved et bos formuemasse forstås i denne lov boets aktiver uden fradrag af gæld eller lignende. Nettoindtægten af aktiverne medregnes. Ved værdiansættelsen af aktiverne finder reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver anvendelse.

Stk. 2 Aktiver behæftet med pant eller ejendomsforbehold føres dog til indtægt efter følgende regler:

 • 1) Aktiver, der tages tilbage af sælgeren i henhold til reglerne i kreditaftaleloven, føres kun til indtægt med det beløb, der tilfalder boet.

 • 2) Håndpantsatte aktiver, der afhændes på en efter panthaverens begæring afholdt auktion eller overtages af panthaveren til ejendom efter vurdering, føres kun til indtægt med det beløb, der tilfalder boet. Det samme gælder, hvor afhændelsen af det pantsatte foretages af boet efter aftale med panthaveren, samt hvor panthaveren indkasserer en fordring, der er givet ham i pant.

 • 3) Sælges et pantsat aktiv i et konkursbo, fradrages samtlige pantefordringer, forinden aktivet føres til indtægt.

Stk. 3 Ved opgørelsen af formuemassen iagttages i øvrigt følgende regler:

 • 1) Omkostninger ved afhændelsen af boets aktiver fradrages salgssummen, forinden denne føres til indtægt.

 • 2) Ved opgørelsen af en fast ejendoms nettooverskud medregnes ejendomsskatter, renter af pantebreve samt ordinære periodiske reservefondsbidrag til kredit- og hypotekforeninger og lignende låneinstitutioner til driftsudgifterne.

 • 3) Underskud ved boets drift af en fast ejendom eller en erhvervsvirksomhed kan ikke bringes til fradrag.

§ 32

Afgiften af et reassumptionsbo beregnes alene af dettes aktiver.

§ 33

Kan afgiften i et konkursbo, der udleveres skyldneren til fri rådighed, ikke beregnes på grundlag af de foreliggende oplysninger, kan skifteretten pålægge vedkommende inden en nærmere fastsat frist at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige til afgiftens beregning.

Stk. 2 Fremkommer oplysningerne ikke inden den fastsatte frist, kan skifteretten pålægge de afgiftspligtige daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil oplysningerne fremkommer.

Kapitel 5 a Ægtefælleskifte m.v.
§ 34

Ved skifte i medfør af lov om ægtefælleskifte m.v. svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 34a

For en anmodning til skifteretten om bistand til skifte af et bo efter § 1 i lov om ægtefælleskifte m.v. svares 400 kr.

Stk. 2 Samme afgift svares for en anmodning til skifteretten om genoptagelse af et bo, jf. § 78 i lov om ægtefælleskifte m.v.

Stk. 3 Afgiften bortfalder, hvis anmodningen vedrører skifte af et fællesbo med en samlet formuemasse på højst 15.000 kr., uden at begge ægtefællers bodele er negative.

§ 34b

Af boer, der behandles ved bobehandler, svares endvidere en afgift på 1/2 pct. af formuemassen, jf. § 31, dog højst 10.000 kr.

Stk. 2 § 34 a, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Angår skiftet en del af boet, medregnes alene den del af formuemassen, der er omfattet af skiftet.

§ 34c

Afgiftspligten efter § 34 b indtræder ved henvisningen til bobehandler.

§ 34d

Afgiften efter § 34 b forfalder, når boopgørelsen er endelig. Hvis skiftet afbrydes, jf. § 30 i lov om ægtefælleskifte m.v., forfalder afgiften, når de afgiftspligtige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.

Stk. 2 Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. Ved betaling efter denne frist svares en rente på 1/2 pct. månedligt for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, dog mindst 50 kr.

§ 34e

Kan størrelsen af afgiften efter § 34 b i tilfælde, hvor skiftet afbrydes, jf. § 30 i lov om ægtefælleskifte m.v., ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger afgøres, kan skifteretten pålægge vedkommende inden en nærmere fastsat frist at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse om afgiftspligten.

Stk. 2 Fremkommer oplysningerne ikke inden den fastsatte frist, kan skifteretten pålægge de afgiftspligtige daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil oplysningerne fremkommer.

§ 34f

En lodtager i boet hæfter solidarisk for afgiften efter § 34 b med værdien af det, denne har modtaget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ved skifte af ægtefællers fællesbo gælder § 44 i lov om ægtefælleskifte m.v.

§§ 35-36

(Ophævet)

Kapitel 5 b Dødsbobehandling
§ 36a

Ved dødsbobehandling, herunder skifte af uskiftet bo, mens en længstlevende ægtefælle er i live, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 36b

Af boer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, svares en afgift på 500 kr. Var afdøde under 18 år, svares ingen afgift.

Stk. 2 Af boer, der udleveres til udlæg til den længstlevende ægtefælle efter kapitel 13 i lov om skifte af dødsboer eller til uskiftet bo efter kapitel 14 i samme lov, svares en afgift på 500 kr.

Stk. 3 Af boer, der udleveres til forenklet privat skifte, svares en afgift på 1.000 kr.

Stk. 4 Af boer, der udleveres til privat skifte efter de almindelige regler herom, fordi der er arvinger repræsenteret ved værge eller skifteværge, men hvor betingelserne for forenklet privat skifte i øvrigt er opfyldt, svares en afgift på 1.000 kr.

Stk. 5 Af boer, der i øvrigt udleveres til privat skifte efter de almindelige regler herom, svares en afgift på 2.500 kr.

Stk. 6 Af boer, der behandles ved bobestyrer, svares en afgift på 2.500 kr.

§ 36c

Af boer, der behandles efter de almindelige regler om privat skifte eller behandles ved bobestyrer, svares en yderligere afgift på 6.500 kr., hvis arvebeholdningen i henhold til boopgørelsen overstiger 1 mio. kr.

§ 36d

Fritaget for afgift er dødsboer, hvis formuemasse ikke overstiger 15.000 kr.

Stk. 2 Der svares ingen afgift af boer, hvor der ikke er tilstrækkelige midler til at udrede afgiften.

§ 36e

Afgiftspligten indtræder ved boets udlevering.

§ 36f

I boer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, til udlæg til den længstlevende ægtefælle eller til uskiftet bo, forfalder afgiften til betaling ved boets udlevering.

Stk. 2 I boer, der udleveres til privat skifte, herunder forenklet privat skifte, forfalder afgiften efter § 36 b, stk. 3-5, til betaling ved boets udlevering. Afgift efter § 36 c forfalder til betaling, når boopgørelsen er endelig.

Stk. 3 I boer, der behandles ved bobestyrer, forfalder afgiften efter § 36 b, stk. 6, og efter § 36 c til betaling, når udlodning kan ske. Overgår boet inden udlodningen til anden behandlingsmåde, skal der i forbindelse hermed svares afgift efter § 36 b, stk. 6.

§ 36g

I privatskiftede boer skal afgiften indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 34 d, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Arvingerne hæfter personligt og solidarisk for afgiften.

Stk. 3 Arvinger, der ved boets udlevering er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som var under konkurs, hæfter dog alene med værdien af det, de eller konkursboet har modtaget, og i det forhold, i hvilket arvingerne var berettigede til at modtage bos- og arvelod. Begrænsningerne finder tilsvarende anvendelse på regreskrav fra medarvinger.

§ 36h

I boer, der behandles ved bobestyrer, udredes afgiften af boets midler. Bobestyreren hæfter for afgiftens betaling. Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 34 d, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 36i

I boer, der udleveres til anden behandlingsmåde, svares der ikke afgift på ny, medmindre boet udleveres til en behandlingsmåde, hvortil der er knyttet en højere afgift end den allerede erlagte. I så fald betales differencen mellem afgiften for den første og den anden behandlingsmåde.

Stk. 2 I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter § 36 c på grundlag af den formueoversigt, der skal indleveres efter arvelovens § 22. Afgiften forfalder til betaling ved indlevering af formueoversigten. Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 34 d, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 36j

For skifterettens behandling af tvister, som opstår i forbindelse med boernes behandling, og som forudsættes afgjort ved dom, svares afgift efter reglerne i kapitel 1.

Stk. 2 For skifterettens behandling af sager om dødsfaldskendelse svares en afgift på 400 kr.

§ 36k

For behandling af en begæring fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte, svares 500 kr. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 36l

(Ophævet)

§ 36m

For førelse af testaments- og arvelegitimationsvidner og for udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.

Kapitel 6 1 Andre skifteforretninger
§ 37

Der svares 750 kr.

 • 1) for behandling af konkursbegæring,

 • 2) ved skifterettens bestemmelse om genoptagelse af likvidation i medfør af selskabslovens § 235 og

 • 3) ved skifterettens afgørelse om rekonstruktionsbehandling eller konkurs i medfør af selskabslovens § 233, stk. 3.

Stk. 2 Indgiver flere fordringshavere konkursbegæring på forskelligt grundlag, betales afgift af hver rekvirent for sig, hvad enten begæringerne er indeholdt i et eller flere dokumenter. Indgiver en forening af erhvervsdrivende samtidig konkursbegæring på flere fordringshaveres vegne, svares dog kun afgift som for én begæring.

Stk. 3 Er en konkursbegæring indgivet ved urigtigt værneting, svares ikke ny afgift, såfremt begæringen indgives på ny inden tre uger efter, at den er afvist eller tilbagekaldt.

§ 37a

For indgivelse af begæring om rekonstruktionsbehandling svares 750 kr.

Stk. 2 § 37, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 37b

For skifterettens virksomhed ved behandling af sager om gældssanering svares ingen afgift.

§ 38

For skifterettens virksomhed ved behandling af sager om konkurskarantæne svares ingen afgift.

§ 39

Der svares afgift efter reglerne i kapitel 1 for behandling af:

Stk. 2 Der svares afgift efter reglerne i kapitel 3 for behandling af ind- og udsættelsesforretninger i medfør af konkurslovens § 112 eller § 73 i lov om ægtefælleskifte m.v.

§ 39a

For udnævnelse af granskningsmænd og likvidatorer i henhold til selskabsloven svares 400 kr.

§ 39b

For en anmodning til skifteretten om bistand til sagens oplysning under et privat skifte af ægtefællers fællesbo eller sameje om flere særejeaktiver, jf. § 65 i lov om ægtefælleskifte m.v., svares 400 kr.

§ 40

For udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.

§ 41

Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 2, finder anvendelse på de i § 37 omhandlede afgifter.

Kapitel 7 1 Notarialforretninger
§ 42

For notarialforretninger svares 300 kr., jf. dog §§ 43 og 44.

§ 43

For notarens bekræftelse af, at en afskrift eller en kopi, der ikke er omfattet af § 48, er i overensstemmelse med det originale dokument, svares en afgift på 100 kr.

§ 44

For notarens medvirken ved udtrækning af værdipapirer, lodtrækning og lignende handlinger svares 500 kr. for hver påbegyndt time, selve forretningen varer.

§ 45

(Ophævet)

§ 46

Vedrører en notarialforretning flere personer, svares afgift som for et tilsvarende antal forretninger, medmindre forretningen foretages under ét på samme sted.

§ 47

(Ophævet)

Kapitel 8 1 Udskrifter, attester m.v.
§ 48

For attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignende, der udfærdiges af retten eller af Skibsregisteret, svares 175 kr. Samme afgift svares for bekræftelse af genparter i henhold til retsplejelovens § 39.

Stk. 2 Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder også anvendelse på udskrifter af pantefogedbogen.

Stk. 3 For opslag i og udskrifter af akter fra det digitale tinglysningssystem finder stk. 1, 1. pkt., ikke anvendelse. For Tinglysningsrettens udfærdigelse af udskrifter svares dog afgift efter stk. 1, 1. pkt.

Stk. 4 For opslag i og udskrifter af afgørelser fra domsdatabasen, jf. § 9 a i lov om Domstolsstyrelsen, der foretages af brugeren selv, finder stk. 1, 1. pkt., ikke anvendelse.

§ 49

Afgiftsfri er attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der bestilles af:

Stk. 2 Uden afgift udfærdiges endvidere:

 • 1) Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig i en borgerlig retssag.

 • 2) Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig vedrørende borgerlige krav i en offentlig straffesag.

 • 3) Første udskrift til rekvirenten af en notarialforretning.

 • 4) Første domsudskrift til beskikket advokat eller beskikket forsvarer.

 • 5) Første domsudskrift til den forurettede efter retsplejelovens § 219 a.

 • 6) Attest om, hvorvidt dommen i en ægteskabssag er anket.

 • 7) Første udskrift eller attest til en rekvirent af en fogedforretning, når rekvirenten i henhold til retsplejelovens § 492, stk. 2, ikke har givet møde under forretningen.

 • 8) Straffeattester.

 • 9) Fotokopier af salgsopstilling udfærdiget til brug ved tvangsauktion over fast ejendom.

 • 10) Første attest i dødsboer, der ikke behandles ved bobestyrer.

 • 11) Første ekstraktudskrift af en dom i et gruppesøgsmål til gruppemedlemmer, der er omfattet af gruppesøgsmålet.

 • 12) Første kopi til den førstafdøde ægtefælles livsarvinger af den formueoversigt, som ægtefællen skal indlevere ved udlevering af et bo til uskiftet bo.

§ 49a

(Ophævet)

§ 49b

(Ophævet)

Kapitel 9 1 Anke
§ 50

For anke i den borgerlige retsplejes former svares afgift efter reglerne i afsnit I på grundlag af påstanden i ankesagen. § 2, stk. 6, finder ikke anvendelse.

Stk. 2 For anke til landsret udgør afgiften efter § 1 eller § 4 dog mindst 750 kr. For anke til Højesteret forhøjes afgiften med 50 pct., og afgiften efter § 1 eller § 4 udgør mindst 1.500 kr.

§ 51

For anke af de i § 12, stk. 1, nr. 1-3, 5, 6 og 8, omhandlede sager svares ingen afgift.

Stk. 2 Reglerne i § 13 finder tilsvarende anvendelse ved anke.

§ 52

Hjemvises en sag til ny behandling i tidligere instans, tilbagebetales ankeafgiften.

§ 53

(Ophævet)

Kapitel 10 1 Kære
§ 54

For kære til landsret svares 400 kr. og for kære til Højesteret 750 kr.

§ 55

Afgiftsfri er kære iværksat af:

 • 1) Parter i en sag, der er fritaget for afgift i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1-3 og 5-8.

 • 2) Parter, der er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1.

 • 3) Anklagemyndigheden og sigtede i offentlige straffesager.

 • 4) Beskikkede forsvarere og advokater vedrørende spørgsmål om vederlag.

§ 56

(Ophævet)

§ 57

Omgør vedkommende ret eller myndighed den påkærede kendelse eller beslutning, skal den erlagte kæreafgift tilbagebetales. Får den kærende helt eller delvis medhold ved kæremålets afgørelse, skal kæreafgiften ligeledes tilbagebetales.

Kapitel 11 1 Ny foretagelse og ekstraordinær anke
§ 58

For behandling af andragende om ny foretagelse af en sag eller om ekstraordinær anke af en dom i medfør af retsplejelovens § 399, svares 1.500 kr. Afgift svares dog ikke, hvis parten har fri proces til at fremsætte andragende om genoptagelse. Afgiften tilbagebetales, såfremt andragendet tages til følge. For selve sagens fornyede foretagelse eller påanke svares ingen afgift.

Kapitel 12 1 Afgifternes beregning og indbetaling m.m.
§ 59

Afgifter, der beregnes som en procentdel, afrundes opefter til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10. Det samme gælder de i § 34 d, stk. 2, 2. pkt., nævnte renter.

§ 60

Afgiftsberegningen foretages af den myndighed, som oppebærer afgiften.

Stk. 2 Selv om oppebørslen af afgiften er henlagt til anden myndighed, beregnes afgiften efter kapitel 5 af skifteretten og afgiften efter kapitel 10 af den myndighed, hvis afgørelse påkæres.

§ 61

Afgiftspligten indtræder, medmindre andet er bestemt, når der fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.

Stk. 2 Medmindre andet er bestemt, påhviler afgiftspligten den, der fremsætter begæringen. Såfremt begæringen er fremsat i henhold til fuldmagt, hæfter tillige den befuldmægtigede for afgiften, såfremt denne kan beregnes ved begæringens fremsættelse. Afgiftspligten efter § 2 påhviler den, der har anlagt sagen, jf. dog § 7.

§ 62

Kan afgiften for en retshandling beregnes ved fremsættelsen af begæringen om retshandlingens foretagelse, kan afgiften kræves betalt samtidig med begæringens fremsættelse. Betales afgiften ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens betaling. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, betragtes begæringen som bortfaldet. I så fald bortfalder også afgiften.

Stk. 2 Kan afgiften ikke beregnes ved begæringens fremsættelse, betales afgiften efter påkrav, jf. dog § 30, stk. 1, og § 34 d. Der kan ved begæringens fremsættelse kræves sikkerhed for afgiftens betaling, medmindre retten af egen drift skal udføre retshandlingen. Bestemmelserne i stk. 1, 2.-4. pkt., finder herved tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Betales afgiften efter § 2 ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens betaling. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, afvises sagen, jf. dog § 7. I så fald bortfalder afgiften efter § 2.

§ 63

Afgifterne efter denne lov tilfalder statskassen.

Kapitel 13 1 Klage over afgiftsberegningen
§ 64

Indsigelse fra en afgiftspligtig imod beregningen af en afgift sker ved klage til den afgiftsberegnende myndighed. Klage over beregning af afgift for udlæg på grundlag af udpantningsret indgives dog til fogedretten, selv om beregningen ikke er foretaget af denne. Klagen skal indgives senest 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.

Stk. 2 Den myndighed, hvortil klage indgives, kan se bort fra overskridelser af klagefristen på indtil 6 måneder, når særlige omstændigheder gør overskridelsen undskyldelig.

Stk. 3 Tages klagen til følge, omgøres afgiftsberegningen i overensstemmelse hermed.

Stk. 4 Ændres afgiftsberegningen ikke i henhold til stk. 3, træffes afgørelsen, bortset fra de i stk. 7 nævnte tilfælde, ved kendelse. Afgørelse træffes af:

 • 1) Retten, for så vidt angår klager, der indgives til denne.

 • 2) Den ret, hvortil kære er sket, for så vidt angår beregning af kæreafgift foretaget af andre myndigheder end de ordinære domstole.

Stk. 5 Retten kan efter sit eget skøn af egen drift indhente oplysninger eller erklæringer fra klageren. Kendelsen kan stadfæste afgiftsberegningen eller ændre den til fordel eller til skade for den afgiftspligtige.

Stk. 6 Kendelsen kan inden to uger påkæres i den borgerlige retsplejes former. Bestemmelsen i stk. 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7 Ændres politiets beregning af afgift for afskrift m.v. af indførsler i retsbøgerne m.v. ikke i henhold til stk. 3, afgøres klagen af justitsministeren. Det samme gælder, hvis Skibsregisterets beregning af afgift for udskrift m.m. af Skibsregisteret ikke ændres i henhold til stk. 3.

§§ 65-65a

(Ophævet)

§ 66

Den myndighed, der har beregnet en afgift, kan af egen drift ændre beregningen til fordel for den afgiftspligtige.

Stk. 2 Bortset fra de i § 64, stk. 5 og 6, omhandlede tilfælde kan efterbetaling af for lidt beregnet afgift ikke kræves, når der er forløbet 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.

Stk. 3 Efterbetaling kan dog kræves, hvor beregningen hviler på urigtige, ufuldstændige eller på anden måde vildledende oplysninger fra den afgiftspligtige eller hans befuldmægtigede. Ved klage over efterkrav finder reglerne i § 64 anvendelse.

Kapitel 14 1 Bestemmelser om lovens gennemførelse
§ 67

Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til lovens gennemførelse, herunder regler om, hvilke myndigheder der skal oppebære afgifterne, hvorledes berigtigelsen af afgifterne skal ske, og hvorledes kontrollen med afgifternes indgang skal foregå.

§ 68

Justitsministeren er endvidere under forudsætning af gensidighed bemyndiget til at frafalde afgift for bevisoptagelse, for så vidt begæringen fremkommer fra udenlandsk myndighed.

Stk. 2 I overenskomster med fremmede stater kan der optages bestemmelser om fritagelse for afgift efter denne lov.

Kapitel 15 1
§ 69

Denne lov træder i kraft den 1. oktober 1969.

Stk. 2 (Udelades)

Stk. 3 Alle begunstigelser med hensyn til afgift for de i § 48 omhandlede attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der ikke er hjemlet i denne lov, bortfalder.

§§ 70-77

(Udelades)

§ 78

Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.