14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Affalds- og råstofafgiftsloven

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Lov nr. 838 af 19. december 1989, jf.
lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. april 2020,
som ændret ved lov nr. 168 af 29. februar 2020

Denne konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Affalds- og råstofafgiftsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Forarbejder til bilag
 • Bilag

 • Bilag 1Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer
 • Bilag 2Liste over indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften
 • Bilag 3(Ophævet)

Kapitel 1

Råstoffer

§1 Afgiftspligtens omfang
Den, der erhvervsmæssigt indvinder råstoffer, der er nævnt i bilag 1, skal betale en afgift på 5,27 kr. pr. m 3 af råstoffet.

Stk. 2 Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m 3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1. Mængden nedrundes til nærmeste hele m 3 .

§2 Den, der erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, skal betale en afgift på 5,27 kr. pr. m 3 af råstoffet.

Stk. 2 Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m 3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2. Mængden nedrundes til nærmeste hele m 3 .

§2a Virksomheder, der indvinder eller importerer under 200 m 3 råstoffer årligt, skal ikke betale afgift.

§3 Afgiftssatser
For så vidt angår dansk produceret cement, der er fremstillet af råstoffer nævnt i bilag 1, udgør afgiften 5,27 kr. pr. m 3 af råstoffet, hvis producenten kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2 For så vidt angår importeret cement, der er nævnt i bilag 2, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1, og afgiften udgør ligeledes 5,27 kr. pr. m 3 af råstoffet, hvis importøren kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.

§4 Registrerede virksomheder
Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer, jf. § 1, stk. 1, eller som erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, jf. § 2, stk. 1, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige råstoffer fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget. Det samme gælder ved import.

§5 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde
Registrerede virksomheder, der udleverer råstoffer, som enten ikke har været bearbejdet eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring eller lignende simpel bearbejdning, skal opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde råstoffer, der i afgiftsperioden er udleveret fra virksomheden.

Stk. 2 Registrerede virksomheder, der anvender råstoffer i videregående processer, der bortset fra vand kræver tilført andre materialer, opvarmning, brænding og lignende, skal medregne den tilførte mængde råstoffer til udleveringen efter stk. 1.

Stk. 3 I opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer efter stk. 1 kan registrerede virksomheder fradrage mængden af afgiftspligtige råstoffer, der er eksporteret. Betingelsen er, at råstofferne på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, jf. stk. 1 og 2. Det samme gælder, når en registreret virksomhed udleverer råstoffer til en anden registreret virksomhed efter § 4, stk. 2.

§6 Afgiftsfritagelse
Fritaget for afgift er:

 • 1) Råstoffer, der indvindes til brug for strandfodring.

 • 2) Havbundsmaterialer, der stammer fra oprensnings- og uddybningsarbejder (klapmaterialer), og som nyttiggøres som råstoffer.

 • 3) Rest- og affaldsprodukter, der indvindes fra allerede afsluttede depoter m.v.

 • 4) Overjord og muld, der udleveres uden vederlag.

§7 Afgiftsgodtgørelse
Ved erhvervsmæssig eksport af råstoffer, som på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, jf. § 5, stk. 1 og 2, godtgør told- og skatteforvaltningen den betalte afgift, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Opgørelsen foretages samlet én gang om året.

§8 (Ophævet).

Kapitel 2

Affald

§9 Afgiftspligtens omfang
Der skal betales afgift af affald, der tilføres en registreringspligtig virksomhed.

Stk. 2 Fritaget for afgift er:

 • 1) Rent jordfyld og ren jord, der tilføres et deponeringsanlæg som hele selvstændige læs, og som anvendes til daglig afdækning eller slutafdækning, og lettere forurenet jord, der anvendes til afdækning af asbestaffald og slutafdækning.

 • 2) Kompost, der opfylder kravene til anvendelse uden særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til slutafdækning på lossepladser.

 • 3) Affald, som fjernes fra afsluttede affaldsdeponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter), der ikke er omfattet af § 11, stk. 5.

 • 4) Deponering af aske eller slagger fra separat forbrænding af specificeret risikomateriale, hvor der foreligger veterinært krav om deponering.

 • 5) Deponering af aske eller slagger fra separat forbrænding af kød- og benmel, hvor kød- og benmelet er omfattet af § 7 a, stk. 2, nr. 2, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., men ikke af denne lovs § 9, stk. 2, nr. 4.

 • 6) Olie- og kemikalieforurenet sand fra kommunal strandrensning i hele, selvstændige læs.

Stk. 3 Affald i form af sten, tegl og brokker og lettere forurenet jord, der overholder de afskæringskriterier, der er angivet i vejledning nr. 7, 2000, fra Miljøstyrelsen, kan tilføres deponeringsanlæg, uden at der skal svares affaldsafgift. Mængden af sten, tegl og brokker og lettere forurenet jord kan samlet årligt maksimalt udgøre 3,5 pct. af den sidste års deponerede affaldsmængde eksklusive midlertidigt deponeret affald og skal tilføres anlægget i hele, selvstændige læs. De to fraktioner må kun anvendes afgiftsfrit til daglig afdækning og interimsveje. For nye anlæg beregnes mængden ud fra første års deponerede affaldsmængde eksklusive midlertidigt deponeret affald.

Stk. 4 Ved efterfølgende miljøgodkendelse og registrering af et affaldsdeponeringsanlæg svares der afgift af affaldet. De kommunale miljømyndigheder opgør vægten af affaldet.

§10 Afgiftssats
Afgiften udgør 475 kr. pr. ton affald, der afleveres til deponering. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt.

Stk. 2 Afgiften udgør ligeledes 475 kr. pr. ton affald, der deponeres med henblik på senere forbrænding.

Stk. 3 Den afgiftspligtige mængde skal opgøres ved hjælp af en vægt. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for krav til vægten.

§11 Registrerede virksomheder
Virksomheder og anlæg, der til deponering modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Specielle deponeringsanlæg til farligt affald skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Virksomheder og anlæg, der på egen grund deponerer eget affald, som er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Specielle deponeringsanlæg til farligt affald skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3 Deponeringsanlæg til restprodukter fra kraftværker baseret på fossile brændsler eller biomasse skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Anvendelse af restprodukter fra sådanne kraftværker i bygge- og anlægsarbejder er fritaget for registrering, medmindre registreringspligt følger af stk. 1.

Stk. 4 Virksomheder, der modtager affald fra udlandet med henblik på deponering, skal ligeledes registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5 Fritaget for registrering er

 • 1) anlæg til deponering af olie-, kemikalie- eller tungmetalforurenet jord og oprensningssedimenter og

 • 2) anlæg til deponering af jord fra afvaskning af roer.

Stk. 6 Det er en betingelse for registreringsfritagelsen, at det pågældende anlæg ikke modtager andet anvisningspligtigt affald.

§12 Opgørelse af afgiftspligtig vægt
Registrerede virksomheder, jf. § 11, skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden, jf. dog stk. 2. Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, tilbagebetales afgiften for den overskydende vægt.

Stk. 2 Registrerede specielle deponeringsanlæg til farligt affald, jf. § 11, stk. 1, 2. pkt., skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden. Der kan alene ske fradrag i afgiftstilsvaret med værdien i henhold til den afgiftssats, som var gældende på tidspunktet, hvor affaldet blev tilført deponiet. Senest tilført affald fraføres først. Hvis den afgiftsmæssige værdi af det fraførte affald er større end den afgiftsmæssige værdi af det tilførte affald i perioden, udbetales den overskydende afgift.

§12a (Ophævet).

Kapitel 3

Registrerede virksomheders regnskabsførelse og afregning m.v.

§13 Regnskab, angivelse og betaling m.v.
Afgiftsperioden er kvartalet.

§14 Registrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for afregningen af afgiften og for kontrollen med afgiftens betaling. Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Stk. 2 Af indvejningssedler og lignende skal fremgå, hvilken afgiftssats der er betalt, og den samlede størrelse af afgiften.

Stk. 3 Virksomheder, der indvinder eller importerer råstoffer efter kapitel 1, skal føre regnskab over udlevering af råstoffer eller færdigvarer som nævnt i § 5, stk. 2. Endvidere skal føres regnskab over tilgangen af uberigtigede varer.

Stk. 4 Virksomheder, der skal betale afgift efter kapitel 2, skal føre regnskab over tilførsel og fraførsel af affald.

Stk. 5 Det er en betingelse for afgiftsfrihed efter § 9, stk. 2, nr. 4, at den registrerede virksomhed kan dokumentere, at betingelserne i § 9, stk. 2, nr. 4, er opfyldt.

Stk. 6 Det er en betingelse for afgiftsfrihed efter § 9, stk. 2, nr. 5, at den registrerede virksomhed kan dokumentere, at betingelserne i § 9, stk. 2, nr. 5, er opfyldt.

§15 Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem registrerede virksomheder, hvor dette efter kapitel 1 og 2 kan ske, uden at afgiften berigtiges, og ved afsætning af varer til afgiftsfrit formål skal der udstedes en faktura med oplysning om modtagerens navn og adresse og den afgiftspligtige mængde eller værdi.

§16 Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på et kvartal angive den afgiftspligtige mængde og afgiftsbeløbet og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§19 Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 16 for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.

§20 Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§21 (Ophævet).

§22 Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en i henhold til denne lov meddelt afgiftsfritagelse, såfremt den pågældende overtræder de til afgiftsfritagelsen knyttede betingelser.

§23 Hæftelse, oplysninger, henstand m.v.
For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§24 Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender stoffer, varer eller produkter, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgiften.

Stk. 2 Afgiften kan kræves til betaling inden 14 dage. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§25 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt til enhver tid mod behørig legitimation, uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i registreringspligtige virksomheder og efterse virksomhedens varebeholdning, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2 Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand ved kontrollens gennemførelse. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler herom.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt importeres eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 5 I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§26 Told- og skatteforvaltningen har endvidere, hvis det skønnes nødvendigt til enhver tid mod behørig legitimation, uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos:

 • 1) Leverandører af stoffer, råvarer, materialer og lignende til fremstilling af afgiftspligtige stoffer, varer eller produkter.

 • 2) Personer og virksomheder, der leverer affald til virksomheder, der er registreringspligtige efter kapitel 2.

 • 3) Erhvervsdrivende, herunder virksomheder, der indkøber og forhandler afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.

 • 4) Personer og virksomheder, der modtager affald fra en registreret virksomhed efter kapitel 2, eller som uden at være registreret efter kapitel 2 modtager affald til deponering, oparbejdning eller behandling i øvrigt.

Stk. 2 For de i stk. 1, nr. 3, nævnte virksomheder kan told- og skatteforvaltningen endvidere efterse varebeholdningen.

Stk. 3 § 25, stk. 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

§27 Det i § 25 og § 26 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

§28 Registrerede virksomheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for kontrollen med afgifter m.v., herunder oplysninger om leverancer af varer til ikke afgiftspligtig anvendelse.

Stk. 2 Leverandører som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 1, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om det leverede.

Stk. 3 Personer og virksomheder, der leverer affald til registrerede virksomheder efter kapitel 2, skal på begæring meddele oplysning om den leverede mængde.

Stk. 4 Erhvervsdrivende som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 3, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres indkøb af afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.

Stk. 5 Personer og virksomheder som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 4, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om de modtagne affaldsmængder.

§29 (Ophævet).

Kapitel 4

Administration

§30 Told- og skatteforvaltningen administrerer afgifterne efter denne lov, herunder opkræver de i kapitel 1 og 2 nævnte afgifter.

Stk. 2 Ved registrering af virksomheder efter kapitel 1 og 2 udsteder told- og skatteforvaltningen bevis for registreringen.

§31 Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler om:

 • 1) Specifikation af opgørelse efter § 5 og § 12.

 • 2) Kontrol for fradrag efter § 5, stk. 3, og § 12.

 • 3) Afgiftsgodtgørelse efter § 7.

 • 4) Kontrol med afgifterne.

 • 5) De registrerede virksomheders regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer, lageropgørelse m.v.

 • 6) Indbetaling af afgift til told- og skatteforvaltningen.

Kapitel 5

Straf m.v.

§33 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som forsætligt eller groft uagtsomt

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgifterne,

 • 2) undlader at lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen efter § 4, stk. 1, og § 11,

 • 3) overtræder § 14, § 15, § 19, § 25, stk. 2, § 27, eller § 28

 • 4) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,

 • 5) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af §§ 6 og 7,

 • 6) undlader at benytte en vægt, som overholder de af told- og skatteforvaltningen fastsatte regler, jf. § 10, stk. 3,

 • 7) undlader at angive vægten af afgiftspligtigt affald efter § 12,

 • 8) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§34 Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§35 (Ophævet).

Kapitel 6

Ikrafttræden

§36 Loven træder i kraft 1. januar 1990.

§39 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside