Affalds- og råstofafgiftsloven § 11

Denne konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Lov nr. 838 af 19. december 1989,
jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 755 af 13. juni 2023

Registrerede virksomheder
§ 11

Virksomheder og anlæg, der til deponering modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Specielle deponeringsanlæg til farligt affald skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Virksomheder og anlæg, der på egen grund deponerer eget affald, som er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Specielle deponeringsanlæg til farligt affald skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3 Deponeringsanlæg til restprodukter fra kraftværker baseret på fossile brændsler eller biomasse skal registreres hos told- og skatteforvaltningen. Anvendelse af restprodukter fra sådanne kraftværker i bygge- og anlægsarbejder er fritaget for registrering, medmindre registreringspligt følger af stk. 1.

Stk. 4 Virksomheder, der modtager affald fra udlandet med henblik på deponering, skal ligeledes registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5 Fritaget for registrering er

  • 1) anlæg til deponering af olie-, kemikalie- eller tungmetalforurenet jord og oprensningssedimenter og

  • 2) anlæg til deponering af jord fra afvaskning af roer.

Stk. 6 Det er en betingelse for registreringsfritagelsen, at det pågældende anlæg ikke modtager andet anvisningspligtigt affald.