Affalds- og råstofafgiftsloven § 2

Denne konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Lov nr. 838 af 19. december 1989,
jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 755 af 13. juni 2023 og lov nr. 1795 af 28. december 2023

§ 2

Den, der erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, skal betale en afgift på 5,56 kr. pr. kubikmeter af råstoffet.

Stk. 2 Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2. Mængden nedrundes til nærmeste hele m3 .