Retsafgiftsloven - GAMMEL § 17a

Denne konsoliderede version af retsafgiftsloven - GAMMEL er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. oktober 2021

Lov om retsafgifter

Lov nr. 206 af 21. maj 1969,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014,
som ændret ved lov nr. 1867 af 29. december 2015, lov nr. 670 af 08. juni 2017, lov nr. 1711 af 27. december 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

§ 17a

For de forretninger, der er nævnt i §§ 16 og 17, svares yderligere en tillægsafgift på 400 kr., såfremt forretningen helt eller delvis foretages uden for rettens kontor, eller skyldneren fremstilles af politiet.

Stk. 2 Begærer en rekvirent samtidig en af de i stk. 1 nævnte retshandlinger foretaget hos samme skyldner for flere krav, betales kun én tillægsafgift. For udlæg efter § 42 i kreditaftaleloven, der begæres foretaget straks i tilslutning til en tilbagetagelsesforretning, for hvilken der skal betales tillægsafgift, betales ikke tillægsafgift. For forretninger vedrørende meddelelse af forbud eller påbud og forretninger vedrørende bevissikringsundersøgelse, der begæres og foretages samtidig, betales kun én tillægsafgift.

Stk. 3 § 16, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Afgiftspligten bortfalder, hvis retsafdelingen eller fogedretten afviser at foretage forretningen uden for rettens kontor eller at lade skyldneren fremstille ved politiet.