14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om retsafgift for udlæg, der foretages efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., samt om oppebørsel af visse retsafgifter

Bekendtgørelse nr. 753 af 12. november 1990

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om retsafgift for udlæg, der foretages efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., samt om oppebørsel af visse retsafgifter

I medfør af § 18, stk. 2, og § 67 i lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 For udlæg, der efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og forskrifter fastsat i medfør af loven foretages af pante- eller toldfogder, indtræder afgiftspligten, når pante- eller toldfogden underretter skyldneren om tid og sted for forretningen, jf. retsplejelovens § 493, stk. 1.

Stk. 2 Såfremt forretningen i medfør af retsplejelovens § 493, stk. 2, foretages uden sådan underretning, indtræder afgiftspligten, når forretningen påbegyndes, jf. retsplejelovens § 496.

Stk. 3 Afgiftspligten efter retsafgiftslovens § 17 a indtræder, når pante- eller toldfogden træffer bestemmelse om retshandlingens foretagelse.

§2 Retsafgiften for de i § 1 nævnte udlæg oppebæres af den myndighed, som har ansat pante- eller toldfogden. Det samme gælder tillægsafgiften, jf. retsafgiftslovens § 17 a, når bestemmelse om retshandlingens foretagelse er truffet af en pante- eller toldfoged.

Stk. 2 Retsafgiften for kære oppebæres af den myndighed, hvis afgørelse påkæres.

Stk. 3 Retsafgiften for udskrifter af pante- eller toldfogedbogen oppebæres af den myndighed, som har ansat pante- eller toldfogden.

§3 Indsigelse fra en afgiftspligtig over pante- eller toldfogdens beregning af en afgift sker efter reglerne i retsafgiftslovens kapitel 13 ved klage til den fogedret, som skulle have foretaget forretningen, hvis denne ikke var henlagt til pante- eller toldfogden.

Stk. 2 Under forretningen kan indsigelse fremsættes over for pante- eller toldfogden, som underretter fogedretten om indsigelsen. Efter forretningen kan indsigelse fremsættes ved klage til fogedretten. Klage skal indgives senest 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om afgiftsberegningen.

§4 Såfremt udlæg efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. skal foretages af fogedretten, gælder retsafgiftslovens almindelige regler.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991 og finder anvendelse, når afgiftspligt efter bestemmelsen i § 1 indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 463 af 18. september 1969, som ændret ved bekendtgørelse nr. 440 af 28. september 1972, ophæves.

profile photo
Profilside