Bekendtgørelse om retsafgift for udlæg, der foretages efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., samt om oppebørsel af visse retsafgifter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 753 af 12. november 1990

I medfør af § 18, stk. 2, og § 67 i lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

For udlæg, der efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og forskrifter fastsat i medfør af loven foretages af pante- eller toldfogder, indtræder afgiftspligten, når pante- eller toldfogden underretter skyldneren om tid og sted for forretningen, jf. retsplejelovens § 493, stk. 1.

Stk. 2 Såfremt forretningen i medfør af retsplejelovens § 493, stk. 2, foretages uden sådan underretning, indtræder afgiftspligten, når forretningen påbegyndes, jf. retsplejelovens § 496.

Stk. 3 Afgiftspligten efter retsafgiftslovens § 17 a indtræder, når pante- eller toldfogden træffer bestemmelse om retshandlingens foretagelse.

§ 2

Retsafgiften for de i § 1 nævnte udlæg oppebæres af den myndighed, som har ansat pante- eller toldfogden. Det samme gælder tillægsafgiften, jf. retsafgiftslovens § 17 a, når bestemmelse om retshandlingens foretagelse er truffet af en pante- eller toldfoged.

Stk. 2 Retsafgiften for kære oppebæres af den myndighed, hvis afgørelse påkæres.

Stk. 3 Retsafgiften for udskrifter af pante- eller toldfogedbogen oppebæres af den myndighed, som har ansat pante- eller toldfogden.

§ 3

Indsigelse fra en afgiftspligtig over pante- eller toldfogdens beregning af en afgift sker efter reglerne i retsafgiftslovens kapitel 13 ved klage til den fogedret, som skulle have foretaget forretningen, hvis denne ikke var henlagt til pante- eller toldfogden.

Stk. 2 Under forretningen kan indsigelse fremsættes over for pante- eller toldfogden, som underretter fogedretten om indsigelsen. Efter forretningen kan indsigelse fremsættes ved klage til fogedretten. Klage skal indgives senest 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om afgiftsberegningen.

§ 4

Såfremt udlæg efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. skal foretages af fogedretten, gælder retsafgiftslovens almindelige regler.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991 og finder anvendelse, når afgiftspligt efter bestemmelsen i § 1 indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 463 af 18. september 1969, som ændret ved bekendtgørelse nr. 440 af 28. september 1972, ophæves.