14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven - GAMMEL  - ophæves den 1. oktober 2021 § 64

Lov om retsafgifter paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Indsigelse fra en afgiftspligtig imod beregningen af en afgift sker ved klage til den afgiftsberegnende myndighed. Klage over beregning af afgift for udlæg på grundlag af udpantningsret indgives dog til fogedretten, selv om beregningen ikke er foretaget af denne. Klagen skal indgives senest 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.

•••

Stk. 2 Den myndighed, hvortil klage indgives, kan se bort fra overskridelser af klagefristen på indtil 6 måneder, når særlige omstændigheder gør overskridelsen undskyldelig.

•••

Stk. 3 Tages klagen til følge, omgøres afgiftsberegningen i overensstemmelse hermed.

•••

Stk. 4 Ændres afgiftsberegningen ikke i henhold til stk. 3, træffes afgørelsen, bortset fra de i stk. 7 nævnte tilfælde, ved kendelse. Afgørelse træffes af:

  • 1) Retten, for så vidt angår klager, der indgives til denne.

  • 2) Den ret, hvortil kære er sket, for så vidt angår beregning af kæreafgift foretaget af andre myndigheder end de ordinære domstole.

•••

Stk. 5 Retten kan efter sit eget skøn af egen drift indhente oplysninger eller erklæringer fra klageren. Kendelsen kan stadfæste afgiftsberegningen eller ændre den til fordel eller til skade for den afgiftspligtige.

•••

Stk. 6 Kendelsen kan inden to uger påkæres i den borgerlige retsplejes former. Bestemmelsen i stk. 5 finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 7 Ændres politiets beregning af afgift for afskrift m.v. af indførsler i retsbøgerne m.v. ikke i henhold til stk. 3, afgøres klagen af justitsministeren. Det samme gælder, hvis Skibsregisterets beregning af afgift for udskrift m.m. af Skibsregisteret ikke ændres i henhold til stk. 3.

•••
profile photo
Profilside