14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 399

Lov om rettens pleje paragraf 399

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§399 Højesteret kan undtagelsesvis tillade, at en af retten afgjort sag genoptages, når:

  • 1) det må anses for overvejende sandsynligt, at sagen uden ansøgerens fejl har været urigtigt oplyst, og at sagen efter en genoptagelse vil få et væsentlig forskelligt resultat,

  • 2) det må anses for givet, at ansøgeren kun ad denne vej vil kunne undgå eller oprette et for ham indgribende tab, og

  • 3) omstændighederne i øvrigt i høj grad taler for genoptagelse.

•••

Stk. 2 Højesteret kan under de i stk. 1 nævnte betingelser tillade, at en dom, der er afsagt af landsret eller byret, ankes efter udløbet af den i § 372, stk. 2, 5. pkt., nævnte frist på ét år.

•••

Stk. 3 Højesteret bestemmer, hvordan en ansøgning om tilladelse efter stk. 1 eller 2 skal behandles, og om lovens almindelige regler skal fraviges ved den fornyede behandling af sagen.

•••

Stk. 4 Når tilladelsen er givet, kan Højesteret eller den ret, der behandler sagen, efter anmodning bestemme, at virkningerne af den afsagte dom skal stilles i bero. Sådan bestemmelse kan betinges af, at der stilles sikkerhed.

•••

Stk. 5 Afkald på retten til ekstraordinær genoptagelse og anke er ikke bindende.

•••
profile photo
Profilside