Pvc-afgiftsloven § 9

Denne konsoliderede version af pvc-afgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

Lov nr. 2061 af 21. december 2020,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 755 af 13. juni 2023 og lov nr. 1795 af 28. december 2023

§ 9

Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. af de varer, der er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 2. Registrerede varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse, jf. 1. pkt. Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode vælge at angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, og varer, der er omfattet af stk. 2, jf. § 13, stk. 2, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret, frem for at søge godtgørelse, jf. 2. pkt.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. af de varer, der indgår i andre varer, som ikke er omfattet af afgiftspligten, og den samlede vare eksporteres.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan meddele montagevirksomheder godtgørelse af den betalte afgift på montagespild, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. og montagespildet afleveres til et godkendt oparbejdningsanlæg eller et godkendt deponi.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgørelse efter stk. 1-3.