Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 493 af 19. november 1980,
jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 11. januar 2018

§ 5

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med tilbagebetaling efter § 2.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget af opnå tilbagebetaling efter § 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 Bestemmelserne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder anvendelse for overtrædelser efter denne lov.